Hile Denetimi Nasıl Yapılır?

Hile Denetimi Nedir?

Hile denetimi, hileli işlemleri ortaya çıkarmak amaçlı bir denetimdir. İşletmelerdeki işlem ve muhasebe usulsüzlükleri İşletme ortakları, devlet, kredi verenler ve işletmeyle ticari ilişkide olan tarafların zarar görmesine sebep olmaktadır. Üstelik finansal tabloların yasalarla belirlenmiş muhasebe usullerine uygun hazırlanmayabilecek olmasından ötürü işletmenin gerçek finansal durumundan farklı gösterilmesi işletmelere zarar vermektedir. Yolsuzluklardan ötürü işletme varlıklarında oluşabilecek eksilmelerin var olup olmadığının denetiminin bağımsız, tarafsız ve bilgi birikimine ve deneyime sahip uzman ekip tarafından yerine getirilmesi önemlidir.

Hile Denetimi Amacı

Hile denetiminin amacı işletmelerde çalışanlar (yöneticiler dahil) tarafından yapılan hile ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarılması ve tekrarlanmasını önlemek amacıyla koruyucu sistemler kurmaya yönelik sistemler kurulmasını sağlamak ve işletmenin kaynaklarını hile ve usulsüzlük karşısında korumak için dikkate alınması gereken konuları yönetime raporlamaktır.

Hile Denetiminin İşletmelere Yararları

• İşletme varlıklarının korunması,

• İşletme yönetimi ve çalışanların hile ve usulsüzlük yapma eğilimlerini azaltılması ve ortadan kaldırılması,

• Devletin, yatırımcıların ve ortakların işletmenin, mali tablolarına olan güvenini artırması.

Hile Denetimi Nasıl Yapılır?

• İşletme kültürünü tanınması,

• İşletmelerdeki risklerin belirlenip (Fırsat, Baskı, Teşvik, Haklı gösterme) ortaya çıkarılması,

• Çalışma kâğıtlarının oluşturulması,

• Üst yönetime raporlanması ve hileli işlemlerin önlenmesine yönelik önerilerde bulunulması gerekir.

Hile Denetimi İlkeleri

• İç Kontrol Sisteminin Değerlendirmesi: Kurum içi kontrol mekanizmalarının etkinliği ve güvenirliği incelenir. Bu mekanizmalar, iş süreçlerini düzenlemek, varlık yönetimini sağlamak, finansal raporlamayı doğrulamak ve yasa ve düzenlemelere uygunluğu sağlamak amacıyla oluşturulur.

• Risk Değerlendirmesi: Potansiyel risk alanları belirlenir. Hile ve suiistimal risklerinin nerede olabileceği, hangi iş süreçlerinin savunmasız olduğu ve hangi faktörlerin riski artırabileceği değerlendirilir.

• Veri Analizi: Finansal olan olmayan tüm işlem verileri analiz edilir. Sapmalar, tutarsızlıklar veya şüpheli işlemler tespit edilir.

• İhbar ve Şikayetlerin İncelenmesi: Çalışanlardan veya dışardan gelen ihbarlar, şikayetler veya uyarılar incelenir.

• Bağımsızlık ve Tarafsızlık: Hile ve suiistimal denetimini gerçekleştiren kişilerin bağımsız ve tarafsız olması önemlidir.

Hile denetimi, işletme içi süreçlerde verimlilik kaybı, varlık kaybı veya itibar kaybı gibi unsurları içerir. Bu denetim, genellikle iç denetim birimi veya harici denetçiler tarafından gerçekleştirilir. Hile denetimleri, kurumların sürdürülebilirliklerini ve güvenilirliklerini artırmada önemli bir rol oynar.

Hile Denetçisi Ne Yapar?

Hile denetçisi (Fraud auditor), organizasyonlarda hile, suiistimal, yolsuzluk vb. faaliyetleri tespit etmek, önlemek amacıyla görev yapan uzman kişidir. Hile denetçileri, iç denetim veya dış denetim birimlerinde çalışabilirler ve aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

1. Risk Değerlendirmesi: Hile denetçileri, organizasyon içindeki hile ve suiistimal risklerini değerlendirir.

2. İç Kontrol İncelemesi: Hile denetçileri, organizasyonun iç kontrol sistemini değerlendirir.

3. Veri Analizi: Hile denetçileri, finansal ve işlem verilerini analiz ederek şüpheli işlemleri veya sapmaları tespit etmeye çalışır.

4. İhbarların İncelenmesi: Organizasyon içi veya dışardan gelen ihbarları inceleyerek olası hile veya suiistimal faaliyetlerini araştırırlar.

5. Sorunların Araştırılması: Hile denetçileri, tespit edilen sapmaları veya hile işaretlerini detaylı bir şekilde araştırır.

6. Raporlama ve Öneriler: Hile denetçileri, tespit ettikleri sorunları ve olası hileli işlemleri yöneticilere veya ilgili kişilere raporlar.

7. Eğitim: Organizasyon içinde hile ve suiistimal farkındalığını artırmak için eğitimler düzenleyebilirler.

Hile denetçisinin amacı, işletmelerin dürüstlük, etik ve yasalara uygunluk ilkelerini korumak ve hileli veya yasa dışı faaliyetleri tespit etmektir.