Denetim Türleri

Tam Tasdik Denetimi

Tam Tasdik hizmetinde, kurumlar vergisi mükelleflerinin vergiye tabi yasal defter ve belgeleri yılı içerisinde vergi mevzuatı açısından incelenir, varsa eksiklik ve hatalar düzelttirilir. Kurumlar vergisi beyanının tam ve eksiksiz bir şekilde verilmesi sağlanır.

KDV İadesi Denetimi

KDV iadesi konusunda tasdik incelemeleri sonucunda yapılacak işlemlerinin doğruluğu açısından, alt firma incelemelerinin tespiti, karşıt incelemeler ve analitik değerlendirmeler yapılıp KDV İade Raporları sistemimiz üzerinden üretilebilir.

Bağımsız Denetime Hazırlama

Türkiye Denetim Standartları (TDS), Uluslararası Denetim Standartlarına (UDS) ve genel kabul görmüş denetim standartlarına göre hazırlanacak finansal tablo ve dipnotların bağımsız denetim ekibine sunulması konusunda uzman ve deneyimli denetim ekibimiz tarafından finansal tabloları bağımsız denetime hazırlama hizmeti sunulur.

Kurumsal Raporlama Paketi Hazırlama

Kurumsal Raporlama Paketi Hazırlama hizmeti ile, raporlama standartlarına (UFRS, UK GAAP, US GAAP, German GAAP) uygun gerekli finansal bilgilerin hazırlanarak (konsolidasyon paketi dahil), işletmelerin finansal raporlama yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmayı ve şirketler tarafından hazırlanan aynı nitelikteki finansal bilgilerin uluslararası bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetimine hazır durumda bilgilerin güvenilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler arasında, işletmelerin üst yönetimine sunulmak üzere, çeşitli performans göstergelerini içeren tablo, grafik ve analizlerin hazırlanması bulunmaktadır. UFRS, UK GAAP, US GAAP, German GAAP gibi uluslararası raporlama standartlarına uygun finansal bilgilerin hazırlanması ve şirket tarafından hazırlanan bilgilerin denetime sunulması ile performans göstergelerinin raporlanması konusunda ekibimiz tarafından mesleki etik ilkelere ve güncel denetim standartlara uygun hizmet sunulur.

Hile Denetimi

Bir işletme çalışanının (üst yönetim dahil) içinde bulunduğu, işletmenin kaynaklarını ve varlıklarını uygun olmayan bir biçimde kasıtlı olarak kullanması (Kötüye kullanma) veya ele geçirerek haksız kazanç sağlaması, çalışan hilesini oluşturur. Hile denetiminin amacı, işletmedeki çalışanların, kendilerine yasa dışı yarar sağlamak amacıyla aldatma içeren kasıtlı bir hareketlerinin bulunup bulunmadığının tespiti ve işletme yönetimine raporlanması hizmeti sunmaktır.

Hile denetiminde hileyi önleme, araştırma ve işletmeye verilen olası zararın tespiti çalışmaları yapılır. Önleme hizmetinde amacımız, kurumun hileye karşı zayıf taraflarının tespit edilerek olabilecek suiistimal ve hileleri önlemek ve hileye girişeni . Hileye karşı mücadele yöntemi olan önleme faaliyetleri, kurum etik ilkelerinin hazırlanması, hile önleme politikalarının oluşturulması, hile farkındalık eğitimlerinin verilmesi ve işletmenin iç kontrol sisteminin kurulması hizmetlerinden oluşur.

Uygunluk Denetimi

İşletmeler çalışma düzenini sağlayabilmek için, çalışanların uymaları gereken kuralları ortaya koyar. Bu kurallara uyulup uyulmadığını belirlemek amacıyla denetim yaptırmayı tercih eden işletmeler uygunluk denetimlerinin dışarıdan denetçiler tarafından yapılmasını tercih ederler. Uygunluk denetiminin amacı, işletme yönetimi tarafından konulmuş olan şekil ve davranış kurallarına çalışanlarının uyma derecesinin belirlenmesidir.

Faaliyet Denetimi

Faaliyet denetimi, işletmenin faaliyetlerinde etkin çalışıp çalışmadığını ortaya koyar. İşletmenin amaçlarına ulaşmasında başarılı olup olmadığını ölçer. Faaliyet denetimi muhasebe işlemleri ile sınırlı olmayıp, işletmenin diğer işlevlerini de içerir. Faaliyet denetiminin inceleme alanına işletmenin örgüt yapısı, üretim yöntemleri, pazarlama politikaları, bilgi işlem faaliyetleri girer. Faaliyet denetimi ile işletmenin durumu belirlenip, yönetime faal y önetim konusunda öneriler sunulur. Faaliyet denetimi ile işletme bölümleri arasındaki uyum ve işbirliğinin geliştirilmesi sağlanarak işletme karlılığının artırılması amaçlanır.

Ciro Denetimi

Ciro denetimleri, ciroya endeksli franchising, royalty, bayilik, distribütörlük, AVM kira bedeli vb. sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilir. İşletme cirosunun belirlenen kriterlere uygun olarak tespit edilip edilmediğine yönelik olarak oluşturulan denetim ve önerileri içerir.

Verimlilik Denetimi

İşletmenin kaynaklarının mal veya hizmet üretmede ne kadar iyi kullandığının ölçülmesidir. Verimlilik denetiminde, işletmede tutumluluk ve etkinliğin önemi büyüktür. Tutumluluk, uygun düzeyde kaliteyi göz önünde bulundurarak bir faaliyet için kullanılan kaynakların optimize edilmesi anlamına gelir. Etkinlik ise hedeflere ulaşma derecesi ve bir faaliyetin planlanan etkisi ile gerçekleşen etkisi arasındaki ilişkidir. İşletmelerin verimliliklerini sorgulama ve artırma olanağı veren verimlilik çalışmalarıyla işletmelere kendi kendilerine bu denetimi yapma alışkanlığı edinmeleri kazandırılır.

İç Denetim

İç kontrol sisteminin ve uygulamasının denetlenmesi ve yönetime raporlanması hizmetidir. İç kontrol sisteminin şirket yönetimince öngörülen şekilde uygulanması her işletmenin başarısında önemli rol oynar. İç kontrollerin etkin olması ve çeşitli risklere karşılık vermek üzere tasarlanması gerekir. İç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini sağlayarak işletmenin amaçlarına ulaşmasını amaçlar.