Yeminli Mali Müşavir Raporları - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

Atatürk
İçeriğe git

Yeminli Mali Müşavir Raporları

eYMM.info > Diğer
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENEN TASDİK RAPORLARI

Yeminli Mali Müşavirlerin düzenledikleri tasdik raporlarının adları ve dayanağını teşkil eden yasal mevzuat aşağıda belirtilmiştir.

Tasdik raporlarının formatı ve içeriği mevzuatta belirlenmiştir. Ancak, bir kısım tasdik raporlarında herhangi bir ad ve format belirlenmeyerek sadece içerik açıklanmış olduğundan, bu raporlar ile ilgili olarak oluşturulan rapor adı ile formatın kullanılması uygun olacaktır.

1. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Prim İnceleme Raporu”. Bu rapor, 09.02.1990 tarih ve 20428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kaynak Kullanımını Destekleme Primi Hakkında Uygulama Tebliğ (Sıra No.1)’deki formata uygun olarak üç örnek düzenlenir. Raporun bir örneği Türkiye Kalkınma Bankasına, bir örneği müşteriye verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

2. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Reklam Gelirleri Tasdik Raporu". Bu rapor, 02.01.1995 tarih ve 22159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No.1)’deki formata uygun olarak dört örnek düzenlenir. Raporun bir örneği Radyo Televizyon Üst Kuruluna, bir örneği yayın kurulunun bağlı olduğu vergi dairesine, bir örneği müşteriye verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

3. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Bankalar Kanununun 46’ncı Maddesine Göre Hesap Durumu Belgesi ve Eki Bilanço ve Kar ve Zarar Cetveli Tasdik RaporBu rapor, 31.05.1995 tarih ve 22299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlerin Bankalar Kanununun 46’ncı Maddesine Göre Yapacakları Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Hakkında Yönetmelik’deki formata uygun olarak üç örnek düzenlenir. Raporun bir örneği kredi veren bankaya, bir örneği müşteriye verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

4. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik İlişiksizlik Belgesi Raporu,, Bu rapor, 02.07.1994 tarih ve 21978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Genel Tebliğ (Seri No.5)’deki formata uygun olarak dört örnek düzenlenir. Raporun iki örneği ilgili sigorta müdürlüğüne, bir örneği müşteriye verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

5. ‘‘Kataloğ Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satın Alma Sözleşmesinin Fiyat Başlıklı 4’ncü Maddesi Hükümlerinin Firma Tarafından Yerine Getirilip Getirilmediğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu,, Bu rapor, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün ihtiyacı nedeniyle mal alacağı kurum ve kuruluşlar ile yaptığı sözleşmeye dayanarak istenilmekte olup, Genel Müdürlükçe belirlenen formata uygun olarak üç örnek düzenlenir. Raporun bir örneği D.M.O. Genel Müdürlüğüne, bir örneği müşteriye verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

6. ‘‘Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu,, Bu rapor, 01.03.1994 tarihinde yürürlüğe konulan İç Ticaret 1994/1 sayılı Tebliğ’deki formata uygun olarak üç örnek düzenlenir. Raporun bir örneği ticaret sicil memurluğuna, bir örneği müşteriye verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

7. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Gayrimenkul Satış Karının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu,, Bu rapor üç örnek olarak düzenlenir. Biri ticaret sicil memurluğuna,biri müşteriye verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

8. ‘‘Şirket Ortağının Sermaye Avansı Olarak Gönderdiği Tutarın Tesbitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu,, Bu rapor üç örnek olarak düzenlenir. Biri ticaret sicil memurluğuna, biri müşteriye verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

9. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik İştirakler Satış Karının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu,, Bu rapor üç örnek olarak düzenlenir. Biri ticaret sicil memurluğuna, biri müşteriye verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

10.‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu  Bu rapor üç örnek olarak düzenlenir. Biri ticaret sicil memurluğuna, biri müşteriye verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

11.‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Olağanüstü Yedek Akçelerin Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu,, Bu rapor üç örnek olarak düzenlenir. Biri ticaret sicil memurluğuna, biri müşteriye verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

12.‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Cari Yıl Karının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu,, Bu rapor üç örnek olarak düzenlenir. Biri ticaret sicil memurluğuna, biri müşteriye verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

13.‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu,, Bu rapor üç örnek olarak düzenlenir. Biri ticaret sicil memurluğuna, biri müşteriye verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

14.‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Ortaklara Olan Borcun Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu,, Bu rapor üç örnek olarak düzenlenir. Biri ticaret sicil memurluğuna, biri müşteriye verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

15.‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Yeniden Değerleme Fonunun Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu” (BU RAPOR ARTIK YAZILMIYOR) Bu rapor üç örnek olarak düzenlenir. Biri ticaret sicil memurluğuna, biri müşteriye verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

16.‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Maliyet Artış Fonunun Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu,, (BU RAPOR ARTIK YAZILMIYOR) Bu rapor üç örnek olarak düzenlenir. Biri ticaret sicil memurluğuna,biri müşteriye verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

17. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Yıl İçinde Kesinti Yolu İle Ödenen Vergilerin İadesi Tasdik Raporu,, 20.07.2001 tarih ve 24468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, SerbestMuhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No.31)’deki açıklamalar doğrultusunda tam tasdik sözleşmesini yasal sürede yapanların tevkif yolu ile kesilen vergilerin iadesi amacına yönelik olarak düzenlenir. Ancak bu husus tam tasdik raporunun ayrı bir bölümünde yer verilir veya ayrı bir rapor olarak da düzenlenebilir. Tebliğin yayınlanlandığı tarihte 2000 yılı tam tasdik raporları verilmiş olduğu için belirtilen sınırdaki iade alacağı bulunan kurumlar için ayrı bir rapor yazıması zorunluluğu doğdu. Bu şekildeki rapor üç örnek düzenlenir. Raporun iki örneği mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine, bir örneği mükellefe verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

18.‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Haddelenmiş Soğuk Saç Kullanım Tespit Rapor". Bu rapor, kapasite raporu almak amacına yönelik olarak ticaret odasına yapılan başvuruda ilgili oda tarafından istenilmektedir. Üç örnek olarak düzenlenir. Raporun bir örneği ilgili odaya, bir örneği müşteriye verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

19. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Raporu (Dökme Olarak İthal Edilen Solvent, Bazyağ ve Madeni Yağlara İlişkin Rapor)  (BU RAPOR ARTIK YAZILMIYOR) Bu rapor, 31.07.2002 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Solvent, Bazyağ ve Madeniyağ İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (PİGM2002/6)’deki formata uygun olarak üç örnek düzenlenir. İki örnek mükellefe verilir, bir örnek YMM’de kalır. Mükellef raporun bir örneğini PİGM verir.

20. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Raporu (Dökme Olarak İthal Edilen Solvent, Bazyağ ve Madeniyağlara İlişkin Yıl Sonu Nihai Raporu)  (BU RAPOR ARTIK YAZILMIYOR) Bu rapor,31.07.2002 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Solvent, Bazyağ ve Madeniyağ İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (PİGM2002/6)’deki formata uygun olarak üç örnek düzenlenir.İki örnek mükellefe verilir,bir örnek YMM’de kalır.Mükellef raporun bir örneğini PİGM verir.

21. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Toluen, İso Propilalkol ve Butil Asetat Kullanım Tespit Raporu (BU RAPOR ARTIK YAZILMIYOR) Bu rapor,31.07.2002 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Solvent, Bazyağ ve Madeniyağ İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (PİGM2002/6)’deki formata uygun olarak üç örnek düzenlenir. İki örnek mükellefe verilir, bir örnek YMM’de kalır. Mükellef raporun bir örneğini PİGM verir.

22. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Vergi Muafiyeti Tasdik Raporu,, Bu rapor, 12.05.1990 tarih ve 20516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No.3)’deki formata uygun olarak üç örnek düzenlenir. Raporun iki örneği mükellef verilir ve bir örnek YMM’de kalır. Mükellef ise bu raporun bir örneğini bir dilekçe ekinde Maliye Bakanlığına gönderir.

23. ‘‘LPG Kullanılarak Oluşan Maliyet İle Doğalgaz Kullanılarak Oluşacak Maliyet Arasındaki Farkın Tespitine Yönelik Yeminli Mali Müşavirlik Raporu (BU RAPOR ARTIK YAZILMIYOR) Bu rapor, 07.08.2001 tarih ve 24486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üretimlerini Likit Petrol Gazı ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğ (Sıra No.1)’deki formata uygun olarak dört örnek düzenlenir. Raporun iki örneği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, bir örneği müşteriye verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

24. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Yeniden Değerleme Tasdik Raporu,, (BU RAPOR ARTIK YAZILMIYOR) Bu rapor, 22.02.1990 tarih ve 20441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No.2)’deki formata uygun olarak üç örnek düzenlenir. Raporun iki örneği mükellef verilir ve bir örnek YMM’de kalır. Mükellef ise bu raporun bir örneğini düzenlediği beyanname ekinde vergi dairesine verir.

25. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirim Tasdik Raporu,, Bu rapor, 17.03.1992 tarih ve 21174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No.5)’deki formata uygun olarak üç örnek düzenlenir. Raporun iki örneği mükellef verilir ve bir örnek YMM’de kalır. Mükellef ise bu raporun bir örneğini düzenlediği beyanname ekinde vergi dairesine verir.

26. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporu,, Katma Değer Vergisi Kanununun 11, 13, 14 ve 29 ncu maddelerine istinaden yapılacak KDV iadesi için düzenlenmesi istenilen YMM raporu konusunda ayrı ayrı tebliğ yayınlanarak rapor formatları ve içeriği konusunda açıklama yapılmıştır. Buna göre söz konusu KDV iadesi tasdik raporları;

a- (KDVK Md.11) 18.02.1990 tarih ve 20437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No.1)’deki formata uygun olarak dört örnek düzenlenir. Raporun iki örneği mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine, bir örneği mükellefe verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

b- (KDVK Md.14) 21.10.1992 tarih ve 21382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No.6)’deki formata uygun olarak dört örnek düzenlenir. Raporun iki örneği mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine, bir örneği mükellefe verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

c- (KDVK Md.13) 15.04.1993 tarih ve 21553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No.8)’deki formata uygun olarak dört örnek düzenlenir. Raporun iki örneği mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine, bir örneği mükellefe verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

d- (KDVK Md.29) 29.07.1993 tarih ve 21652 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No.9)’deki formata uygun olarak dört örnek düzenlenir. Raporun iki örneği mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine, bir örneği mükellefe verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

27. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Yatırım İndirimi Tasdik Raporu,, A. G.V.K.nun Ek.1 – Ek.6’ncı maddeleri kapsamıdaki yatırım indirimi uygulamasına yönelik rapor, 30.01.1993 tarih ve 21481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No.7)’deki formata uygun olarak üç örnek düzenlenir. Raporun iki örneği mükellef verilir ve bir örnek YMM’de kalır. Mükellef ise bu raporun bir örneğini düzenlediği beyanname ekinde vergi dairesine verir. B. G.V.K.nun 19’uncu maddeleri kapsamıdaki yatırım indirimi uygulamasına yölelik rapor, 27.03.2004 tarih ve 25415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No.35)’deki formata uygun olarak üç örnek düzenlenir. Raporun iki örneği mükellef verilir ve bir örnek YMM’de kalır. Mükellef ise bu raporun bir örneğini düzenlediği beyanname ekinde vergi dairesine verir.

28. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Rapor,, Bu rapor, 26.05.1994 tarih ve 21941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No.12)’deki formata uygun olarak üç örnek düzenlenir. Raporun iki örneği mükellef verilir ve bir örnek YMM’de kalır. Mükellef ise bu raporun bir örneğini düzenlediği beyanname ekinde vergi dairesine verir.

29. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Gelir Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu,, Bu rapor, 23.02.1995 tarih ve 22211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No.14)’deki formata uygun olarak üç örnek düzenlenir. Raporun bir örneği mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine,bir örneği mükellefe verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

30. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu,, Bu rapor, 23.02.1995 tarih ve 22211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No.14)’deki formata uygun olarak üç örnek düzenlenir. Raporun bir örneği mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine,bir örneği mükellefe verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

31. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Tasfiye Beyannamesi Tasdik Raporu,, Bu rapor, 23.02.1995 tarih ve 22211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No.14)’deki formata uygun olarak üç örnek düzenlenir. Raporun bir örneği mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine,bir örneği mükellefe verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

32 ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Devir Beyannamesi Tasdik Raporu Bu rapor, 23.02.1995 tarih ve 22211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No.14)’deki formata uygun olarak üç örnek düzenlenir. Raporun bir örneği mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine,bir örneği mükellefe verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

33. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Birleşme Beyannamesi Tasdik Raporu Bu rapor, 23.02.1995 tarih ve 22211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No.14)’deki formata uygun olarak üç örnek düzenlenir. Raporun bir örneği mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine,bir örneği mükellefe verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

34. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Gelir Vergisi İstisnası Tasdik Raporu,, Bu rapor, 31.03.2001 tarih ve 24359 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No.30)’deki formata uygun olarak üç örnek düzenlenir. Raporun bir örneği mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine,bir örneği mükellefe verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

35. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Kurumlar Vergisi İstisnası Tasdik Raporu,, Bu rapor, 31.03.2001 tarih ve 24359 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No.30)’deki formata uygun olarak üç örnek düzenlenir. Raporun bir örneği mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine,bir örneği mükellefe verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

36. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Üretim Tasdik Raporu,, Bu rapor 4760 sayılı Ö.T.V.K.nun 8/1’nci maddesinin uygulanmasına yönelik olarak, 04.11.2002 tarih ve 24926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No.33)’deki formata uygun biçimde üç örnek düzenlenir. Raporun bir örneği mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine,bir örneği mükellefe verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

37. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Üretim Tasdik Raporu,, Bu rapor 4760 sayılı Ö.T.V.K.nun 5/1’nci maddesinin uygulanmasına yönelik olarak, yayımlanan 13.11. 2003 tarih ve 2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca tecil edilen vergi için 5 Seri No.lu Ö.T.V. Genel Tebliğ hükümleri kapsamında üretim tasdik raporu üç örnek düzenlenir. Raporun bir örneği mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine, bir örneği mükellefe verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

38 ‘‘Yatırım Tamamlama Ekspertiz Raporu  Bu rapor, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 4.6.1998 tarih ve 33264 sayılı yazısına istinaden ve bu yazı ekindeki formata uygun olarak dört örnek düzenlenir. Raporun bir örneği Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Md/veya Yabancı Sertmaye Genel Md. Gönderilir. Bir örneği mükellefe,bir örneği ekspertize verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

39. ‘‘Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik Raporu,, Bu rapor, TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. talebi üzerine solvent kullanım miktarının tesbitine yönelik olarak belirlenen formatta üç örnek düzenlenir. Rapoprun iki örneği mükellefe verilir ve bir örnek YMM’de kalır. Mükellef raporun bir örneğini TÜPRAŞ’a verir.

40. ‘‘Birleşme Nedeniyle Boçların Teminine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu,, Birleşilen şirkete birleşen şirketten devrolan borçların belirlenmesi ve bunun temin edilmesi amacına yönelik olarak Ticaret Sicil Memurluğu tarafından istenilen bu rapor üç örnek olarak (formatı yok) düzenlenir.Bir örneği ticaret sicil memurluğuna,bir örneği mükellefe verilir ve bir örnekte YMM’de kalır.

41. “Yeminli Mali Müşavirlik Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tasdik Raporu” Bu rapor, 22.07.2004 tarih ve 25530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No.36)’deki formata uygun biçimde üç örnek düzenlenir. Raporun bir örneği mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine, bir örneği mükellefe verilir ve bir örnek YMM’de kalır.

42.“Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge İndirimi Tasdik Raporu” Bu rapor tam tasdik yaptırmayan ancak Ar-Ge indiriminden yararlanmak isteyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından alınması gerekmektedir. Ar-Ge indirimine ilişkin tasdik zorunluluğu 20.02.2005 tarih ve 25733 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 86 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile getirilmiş ancak rapor içeriği açıklanmış ve bir format belirtilmemiştir. Üç örnek düzenlenen bu raporun bir örneği vergi dairesine ve bir örneği mükellefe verilip diğer örnek YMM’de kalır.

43.“Kampanyalı Satışlara İlişkin Bilanço Tasdiki” 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca “Kampanyalı Satış İzin Belgesi” alınması sırasında yapılan müraacatlarda aranan belgeler arasında firmanın en son tarihli bilançosunun YMM tarafından onaylı olması istenilmiştir. Hemen belirtelim ki tam tasdik kapsamında olan firmalar için istenilen bilanço tasdik edilebilir olmasına karşın, tam tasdiki yapılmayan firmalarda böyle bir tasdik yapılması mümkün değildir. Ancak firma kayıtları tam tasdik çalışmalarında olduğu gibi denetlendikten ve özel amaçlı bir rapor yazıldıktan sonra bilanço onaylanabilir. Bu şekildeki özel amaçlı rapor üç örnek düzenlenir. Raporun bir örneği ilgili genel müdürlüğe, bir örneği mükellefe verilir ve bir örneği de YMM kalır.

44. “Biyoetanole Üretim Tasdik Raporu” Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesini ilişkin olarak yayınlanan 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında üreticilerin yerli tarım ürünlerinden imal ederek teslim ettikleri biyoetanole ilişkin olarak 8 seri nolu ÖTV genel tebliğ urarınca düzenlenen üretim raporu, 38 sıra numaralı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen formar ve içeriğe uygul olarak üç örnek tanzim edilir. Raporun bir örneği üretici firmaya, bir örneği satiş yaptıkları harmanlayıcıların bağlı olduğu vergi diresine verilir ve bir örnek YMM'de kalır.

45. “Harmanlayıcının Karışımlarının Teslimine İlişkin Tasdik Raporu” Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12’nci maddesini ilişkin olarak yayınlanan 2005/8704 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında üreticilerin yerli tarım ürünlerinden imal ederek teslim ettikleri biyoetanole ilişkin olarak 8 seri nolu ÖTV genel tebliğ urarınca düzenlenen harmanlamacıların karışımlarının teslimine ilişkin tadik raporu, 38 sıra numaralı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen formar ve içeriğe uygul olarak üç örnek tanzim edilir. Raporun bir örneği harmanlayıcı firmaya, bir örneği harmanlayıcıların bağlı olduğu vergi diresine verilir ve bir örnek YMM'de kalır.

46. “Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Raporu” 13.07.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve 98/10 sayılı Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ esasları dahilinde hazırlanan Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Raporu dört örnek olarak düzenlenecek ve iki örnek TÜBÜTAK’a, bir örneği mükellefe verilecek ve bir örneği YMM'de kalır.

47. “Yeminli Mali Müşavirlik Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi Tasdik Raporu” 30.09.2006 tarih ve 26305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 39 sıra no.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ esasları dahilinde, 4325 sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında indirimli oranda gelir veya kurumlar vergisinden yararlanan mükellefler adına düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi Tasdik Raporu üç örnek olarak düzenlenecek ve bir örnek vergi dairesine, bir örnek mükellefe verilecek ve bir örneği YMM'de kalır.

48. “Yeminli Mali Müşavirlik İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde Özel Tüketim Vergisi İstisnasına İlişkin Faaliyet Tasdik Raporu” 22.12.2006 tarih ve 26384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 40 sıra no.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ esasları dahilinde, Ö.T.V.K.nun 7/A maddesi kapsamında yapılan motorin teslimlerindeki istisnanın uygulanması için gerekli içeriği ve dispozisyonu adı geçen tebliğde belirtilen Yeminli Mali Müşavirlik İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde Özel Tüketim Vergisi İstisnasına İlişkin Faaliyet Tasdik Raporu üç örnek düzenlenecek ve bir örnek vergi dairesine.bir örnek mükellefe verilecek ve bir örneği YMM'de kalır.

49. “Yeminli Mali Müşavirlik Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu” Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayınlanan bir kısım “İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğler” de belirtildiği üzere (Örneğin 2007/12, 2007/21 ve 2007/23 gibi) bir kısım malların ithalinde aranan gözetim belgesi verilmesi ve bu belge kapsamında yapılan ithalatın, satış ve stokların her üç ayda ( bu süre bir kısım tebliğlerde 6 ay) bir yine tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte şekli ve içeriği tebliğde belirtilen “Yeminli Mali Müşavirlik Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu” nun verilmesi istenilmiştir. Belirtilen formatta düzenlenen tasdik raporu üç örnek olarak hazırlanır. Raporun bir örneği Dış Ticaret Müsteşarlığına verilmek üzere müşteriye, bir örneği müşterinin kendisine verilir ve bir örneği YMM'de kalır.

50. “Yeminli Mali Müşavirlik Uygunluk Belgesi Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu” 4634 sayılı Şeker Kanunu ve “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin İthalat Tebliği” gereğince hazırlanan 15.01.2010 tarih ve 200/5 Sayılı Karar uyarınca ve bu kararda belirtilen içerik çerçevesinde düzenlenen “Yeminli Mali Müşavirlik Uygunluk Belgesi Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu” istenilmektedir. Krarda belirtilen formatta düzenlenen tasdik raporu üç örnek olarak hazırlanır. Raporun bir örneği Şeker Kurumuna verilmek üzere müşteriye, bir örneği müşterinin kendisine verilir ve bir örneği YMM'de kalır.

51. “Yeminli Mali Müşavirlik Aerosol Üretim Tasdik Raporu” 15.06.2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 43 sıra no.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ esasları dahilinde, içeriği ve dispozisyonu adı geçen tebliğde belirtilen Yeminli Mali Müşavirlik Aerosol Üretim Tasdik Raporu üç örnek düzenlenecek ve bir örnek vergi dairesine.bir örnek mükellefe verilecek vebir örneği YMM'de kalır.

52. “Yeminli Mali Müşavirlik Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu” 31.12.2009 tarih ve 27449 (4.mükerrer)sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ esasları dahilinde, içeriği ve dispozisyonu adı geçen tebliğde belirtilen Yeminli Mali Müşavirlik Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu üç örnek düzenlenecek ve bir örnek vergi dairesine.bir örnek mükellefe verilecek ve bir örneği YMM'de kalır.

53. “Yeminli Mali Müşavirlik İthalatçı Bilgi Formu Tasdiki” 31.12.2008 ih ve 27449 (2.mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekstil Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2009/21 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen “İhracatçı Bilgi Formu” tasdik edilir.

54. “Öz Varlık Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu” Türk Ticaret Kanununun 152 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca nev’i değiştiren şirketlerin öz varlıklarının tespiti ve rapora bağlanması ticaret sicilince istenilmekte ve bu rapor üç örnek düzenlenecek ve bir örnek ticaret siciline bir örnek mükellefe verilecek ve bir örneği YMM'de kalır.

55. “Yeminli Mali Müşavirlik Üretim Tasdik Raporu” 11.02.2011 tarih ve 27844 sayılı Resmi Gazete’de EPDK tarafından yayımlanan Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 18 inci maddesinde belirtilen kapsamda üretim tasdik raporu üç örnek olarak düzenlenip, bir örneği EPDK bir örneği mükellefe verilecek ve bir örneği YMM'de kalır.

56. “Yeminli Mali Müşavirlik İhraç Edilen Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi İadesi Tasdik Raporu” 29.09.2011 tarih ve 28069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 44 sıra no.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğde belirtilen kapsamda tasdik raporu dört örnek olarak düzenlenip, iki örneği vergi dairesine bir örneği mükellefe verilecek ve bir örneği YMM'de kalır.

57. “Yeminli Mali Müşavirlik Lipar Sarfiyat Tespit Raporu” Nihai kullanım izin belgesi karşılığında ithal edilen 271019150000 GTİP Numaralı iki örneği bir gümrük idaresine verilmek üzere mükellefe verilir ve bir örneği YMM'de kalır.

58. “Yeminli Mali Müşavirlik Tuz Sarfiyat Tespit Raporu” Nihai kullanım izin belgesi karşılığında ithal edilen Tuz’un kullanımına ilişkin olarak düzenlenen sarfiyat raporu üç örnek yapılır ve iki örneği bir gümrük idaresine verilmek üzere mükellefe verilir ve bir örneği YMM'de kalır.

59. “Yeminli Mali Müşavirlik 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği Ek-6 Tasdik Raporu” (BU RAPOR ARTIK YAZILMIYOR) 30.6.2009 tarih ve 27274 sayılı resmi Gazete ‘de yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğ gereğince ve bu tebliğ ekinde (Ek.6) belirtilen kapsama uygun biçimde üç örnek olarak düzenlenen tasdik raporunun bir örneği ilgili gümrük idaresine, bir örneği mükellefe verilir ve bir örneği YMM'de kalır.

60. “Yeminli Mali Müşavirlik 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği Ek-6 Tasdik Raporu” 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanman “1 Seri Numaralı Onaylanmış Kişi Statüsüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebiği tapsamında ve bu tebliğ ekinde yer alan (Ek.6) da açıklanan formata düzenlenen tasdik raporu üç örnek olarak düzenlenir ve bir örneği gümrük idaresine verilmek üzere mükellef örneği ile birlikte müşetiye verilir ve bir örneği YMM'de kalır.

61. “Halka Açık Kurumlarda Ortakların Sermaye ve Hisse ihraç Primlerinin Tahsilatının Tespitine İlişkin Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu”

62. “İç Kaynaklardan Yapılacak Sermaye Artırımlarında, İç Kaynaklardan Karşılanan Tutarın Şirket Bünyesinde Var Olup Olmadığına İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu” (Bu rapor daha önce de yazılıyordu) Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olarak 15.11.2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ gereğince düzenlenen tasdik raporu üç örnek olarak düzenlenir ve bir ticaret siciline verilmek üzere mükellef örneği ile birlikte müşetiye verilir ve bir örneği YMM'de kalır.

63. “Sermaye Azaltılmasında, Şirket Alacaklılarının Haklarını Tamamen Karşılayacak Miktarda Aktifin Şirkette Mevcut Olduğunun Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu” Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olarak 15.11.2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ gereğince düzenlenen tasdik raporu üç örnek olarak düzenlenir ve bir ticaret siciline verilmek üzere mükellef örneği ile birlikte müşetiye verilir ve bir örneği YMM'de kalır.

64. “Posta Hizmetleri Kanunu Kapsamında Elde Edilen Net Satışların Tespitine İlişkin Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu”   23.05.2013 tarih ve 28655 sayılı R.G.’de yayımlanan 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunun 15 inci maddesi kapsamında üçer aylık dönemlerde geçici kurumlar vergisi kapsamında net satış hasılatına isabet eden miktarın %2 ‘si tespitine ilişkin rapor, üç örnek düzenlenir ve bir örneği geçici kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına gönderilir. Bir örnek mükellefe verilir ve bir örneği YMM'de kalır.

65. “Posta Hizmetleri Kanunu Kapsamında Elde Edilen Net Satışların Tespitine İlişkin Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu”   03.06.2014 tarih ve 29019 sayılı R.G.’de yayımlanan Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi kapsamında her yılın Mayıs ayının son gününe kadar bir önceki yıla ait net satışların on binde otuz beşinin tespitine ilişkin rapor üç örnek olarak düzenlenir ve bir örneği mayıs ayının son gününe kadar Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilir. Bir örnek mükellefe verilir ve bir örneği YMM'de kalır.

66. “Öz Kaynaklarda Yer Alan Özel Fonların Sermayeye İlave Edilmesi İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu”

67. “Geçmiş Yıl Zararlarının Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu”

68. “Bankalar Kanalı ile Yapılan Ödemelere İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu”

69. “Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamındaki Alımların İhracatta Kullanıldığının Tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu”

70. “Devir Yolu ile Birleşmede Özvarlık Tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu”.
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön