Vergi Davaları - YMM.Net

YMM.Net
Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM Eser Sevinç, E. Maliye Başmüfettişi
Atatürk
YMM.Net
İçeriğe git
Vergi Davaları
VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI
 
A - Dava Açma Süresi:
 
1 - Otuz (30) gündür.
2 - Bu süre vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihini izleyen günden başlar.
3 - Tatil günleri sürelere dahildir. Ancak, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa süre, tatil gününü izleyen çalışma gününün
bitimine kadar uzar. Bu sürenin çalışmaya ara verme günlerinde (1 Ağustos-4 Eylül) bitmesi halinde ara verme süresinin sona erdiği günü izleyen 5 Eylül'den başlamak üzere 7 gün uzamış sayılır. (2577 sayılı I.Y.U.K.Mad. 7, 8, 61 ve 2575 Sayılı D.K. Mad.86)
     
B - Dava Açma Şekli:
 
1  - Vergi mahkemesinde dava, mahkeme başkanlığına hitaben yazılmış imzalı dilekçe ile açılır. Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri bu dilekçelere eklenir. (Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.)
2  - Bu dilekçelerde, tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri davanın
konusu ve sebebleri ile dayandığı deliller, davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi, uyuşmazlık konusu vergi veya vergi ce­zasının nev'ı, miktarı, davanın ilgili bulunduğu yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi, numarası ve mükellef vergi kimlik numarası gösterilir.
   

Vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde, dava dilekçeleri asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk Kon­solosluklarına verilebilir. (2577 sayılı İ.Y.U.K.Mad. 3, 4)
YMM.Net
Resmi web sitesi
Tek Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik
Limited Şirketi
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
YMM Eser Sevinç
E. Maliye Başmüfettişi
YMM.Net
İçeriğe dön