Vergi Danışmanlığı - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

Atatürk
İçeriğe git

Vergi Danışmanlığı

Vergi İncelemeleri
Yeminli mali müşavirliğimizce, haklarında vergi incelemesi başlatılan gerçek kişi/kurumlar hakkında vergi danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Vergi müfettişleri nezdinde yürütülen tüm tutanak alma, izahat verme, uzlaşma vb. konularda müşterilerimize yardımcı olunmaktadır. Vergi incelemesi aşağıda belirtildiği gibi başlamakta olup, dikkat ve özen isteyen bir takip işlemi gerektirmektedir:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 134. maddesinde amacı belirtilen vergi incelemesinin mükellefler nezdinde başlangıç aşaması Vergi Denetim Kurulu tarafından gönderilen “Defter Belge İbraz” yazısının tebliğidir.

Defter belge ibraz yazısının ilgililere tebliği ile birlikte vergi idaresi ve mükellef arasındaki idari işlem başlamış bulunmakta ve bu idari işlem taraflara karşılıklı yükümlülükler yüklemektedir.

Hakkında vergi incelemesi yapılacak mükellef kişi/kuruma hitaben yazılan yazı da inceleme dönemine ilişkin defter ve belgelerin 15 gün süre içerisinde ibraz edilmesi gerektiği bilgisi yer almaktadır.

Yazının devamında ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ibraz yükümlülüğü bulunan mükelleflerin bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda karşılaşacakları hukuki durumlar sayılmıştır.

Bu durumlar;
“1- Vergi Usul Kanununun 30/3 maddesi uyarınca, vergi matrahlarınız re’sen takdir edilecektir.
2- Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
3- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre indirim konusu yaptığınız katma değer vergileri, aynı kanunun 34 ve 54 üncü maddelerine göre belgelendirilmemiş sayılacağından reddedilecektir.
4- Vergi Usul Kanununun 359/a-2 maddesinde belirtilen kaçakçılık suçunu işlemiş olacağınızdan, aynı kanunun 367 nci maddesi uyarınca ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
5- Yapılan inceleme sonucunda adınıza tarh edilecek vergi ve kesilecek cezalardan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 11. maddesi kapsamına girenlerle ilgili “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma” hakkınız bulunmaktadır. Ancak, bu yazıda belirtilen süre içinde ibraz ödevini yerine getirmediğiniz veya Grup Başkanlığımıza yazılı müracaatta bulunarak uzlaşma talep ettiğinizi bildirmediğiniz takdirde “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma” hükümlerinden yararlanmanız mümkün olmayacaktır.” Şeklinde ifade edilmiştir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359/a-2 maddesi ve devamında ibraz yükümlülüğüne ilişkin olarak “Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,
Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde,  inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir.” hükmü bulunmaktadır.

Yeminli mali müşavirliğimizce, haklarında vergi incelemesi başlatılan gerçek kişi/kurumlar hakkında vergi danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır. Vergi müfettişleri nezdinde yürütülen tüm tutanak alma, izahat verme, uzlaşma vb. konularda müşterilerimize yardımcı olunmaktadır.
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön