Tam Tasdik ve Denetim - Eser Sevinç YMM Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
İçeriğe git

Ana menü:

Tam Tasdik ve Denetim

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri

DOLAYSIZ VERGİLER

Kurumlar Vergisi
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler
Gelir Vergisi
Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler
DOLAYLI VERGİLER
Katma Değer Vergisi
İade hakkı doğuran işlem ve belgeler
İhracat istisnasından kaynaklanan
İndirimli orandan kaynaklanan
Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil- terkin işlemleri tasdiki
Gümrük Beyanname tasdiki (Tam tasdik sözleşmesine bağlı olarak)
Özel Tüketim Vergisi
Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmamış deniz yakıtı tasdik raporu
Özel Tüketim Vergisi üretim tecil-terkin raporu
Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemleri
Biyoetanol üretim tasdik raporu
Harmanlayıcılara ait biyoetanollü benzin faaliyet tasdik raporu
İhraç malı taşıyan araçlara motorin teslimlerinde özel tüketim vergisi istisnasına ilişkin faaliyet tasdik raporu
MALİ MEVZUATTA YERALAN TEŞVİK, İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER
Yatırım indirimi
Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası
Dernek, Tesis, Vakıf ve Kooperatiflere muafiyet tanınması
Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumunca yapılan Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri
Gelir ve Kurumlar Vergisi indirimi tasdik raporu (Olağanüstü hal)
ÖZEL AMAÇLI RAPORLAR
Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu'na göre)
Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
Öz kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar
SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor
3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarınca radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri

KURUMLAR VERGİSİ DÖNEMİ VE TAM TASDİK RAPORLARI

Her sene Nisan ayında, Kurumlar Vergisi Beyannamesi Vergi İdaresine beyan edilmektedir. Ticari faaliyet yürüten işletmeler, o yıla ilişkin gelir ve giderlerini bu beyanname ile beyan etmektedirler.

TAM TASDİK
Yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının uygulama alanı; "İhracatta Katma Değer Vergisi İadesi Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu" ve "Tam Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu"dur.

Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Hizmetlerinden yararlanmak ve bu tasdiki rapora bağlatmak
, mükellefler ve kanuni temsilcileri için çogu kez bir tercih olmaktan çok, giderek uygulamalardaki güçlüklerin aşılması ve yeminli mali müşavir denetim ve tasdik raporuna duyulan gereksinimle zorunluluğa doğru bir yönelişi beraberinde getirmektedir.

TAM TASDİK RAPORLARI İBRAZ SÜRESİ
Raporların Yıllık Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi Beyanname verme dönemlerinin sonuna kadar verilmesi esastır. Ancak, raporların beyanname verme süresinin bitimini takip eden iki ay içerisinde yeminli mali müşavirlerce ilgili vergi dairelerine teslim edilebilmesi uygun görülmüştür.

TAM TASDİK YAPTIRMAK ZORUNLULUĞU
Yıllık Gelir veya Kurumlar vergisi beyannamesi (tasfiye, birleşme ve devir ve beyannameleri dahil ) vermek durumunda bulunan mükellefler, sözkonusu beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolarını ve bildirimlerini diledikleri takdirde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler.

Yeminli mali müşavirlerce tasdik edilen beyannameler ve bunlara ilişkin mali tablolar, Kamu idaresinin yetkili memurlarınca incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla Kamu İdaresine tanınan teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır.


TAM TASDİK RAPORLARINA İLİŞKİN YAPILACAK İNCELEMEDE ARANILACAK OLAN BİLGİ VE BELGELER
Rapor oluşturma sürecinde sayısız bilgi ve belge temin edilmekte olup, bu bilgi,belgeler çok detaylı olarak denetçiler tarafından incelenmektedir.
• Dönem içinde kullanılan kanuni defterlere ilişkin tasdik bilgileri:
• Vergi dairesi değişikliği var ise yeni vergi dairesi adı
• Rapor Dönemine Ait Karşılaştırmalı Bilanço ve Dipnotları,
• Rapor Dönemine Ait Karşılaştırmalı Gelir Tablosu ve Dipnotları,
• Rapor Dönemine Ait Karşılaştırmalı Kar Dağıtım Tablosu,
• Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve tahakkuk fişi fotokopileri
• Rapor Döneminin 1-2-3-4 dönemlerine ait geçici vergi beyannamelerinin fotokopileri
• Rapor Dönemi içinde verilen KDV, Muhtasar ve Geçici Vergi Beyannamelerine ilişikin döküm
• KDV
• MUHTASAR
• GEÇİCİ VERGİ
• Rapor Döneminde çalışan personele ilişkin bilgiler
• En son yapılan Genel Kurula ait hazirun cetveli
• Sermaye veya hissedar veya hissedarların ikamegah değişikliklerine ait bilgiler,
• Genel Kurul kararlarının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri (Anasözleşme değişiklikleri ile ilgili )
• Rapor Dönemi içinde kullanılan kredilere ilişkin bilgiler
• Rapor Dönemi içinde kullanılan kredilere ilişkin Muavin Defter Dökümleri (Kapanmış hesaplar Dahil)
• Rapor Döneminin sabit kıymetler ve birikmiş amortismanlar hesapları muavini.
• Rapor Döneminin amortisman giderleri fişi.
• Varsa Rapor Döneminde satılan sabit kıymetlerin;
a- alış tarihi
b- alış değeri
c- satış faturası tarihi
d- satış tutarı
e- satış tarihindeki sabit kıymet değeri
f- birikmiş amortisman tutarı
• Rapor Döneminin Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerinin ayrıntısı
• Rapor Döneminin bilançosunda bulunan vadesi geçmiş sigorta prim borçları tutarı
• Şüpheli alacaklar (128), şüpheli alacaklar karşılığı (129) ve geçmiş yıllarda şüpheli hale gelmiş alacaklardan tahsil edilen varsa gelir hesabının muavin dökümleri
• Sanayi Sicil Belgesi Fotokopileri
• Kapasite raporu fotokopisi (yeni alınmış veya revize edilmiş)
• Varsa yenilenmiş fire tespit yazıları
• Yatırım teşvik belgelerinin ve eklerinin fotokopisi
• Yatırım teşvik belgelerinin ve eklerinin noter tasdikli örneği
• Rapor örneğine uygun hazırlanmış yatırım teşvik harcama listeleri
• Yatırımda kullanılan sabit kıymetlere ait alış faturalarının fotokopisi
• Yatırımda kullanılan sabit kıymet ithal ise gümrük giriş beyanname fotokopisi
• Yıl içinde kapatılan, kapama müracaatı yapılan veya süre uzatımı yapılan belgelerin fotokopileri
• Muhasebeden sorumlu olanların Adı Soyadı, Görevi ve 3568 sayılı kanuna göre ünvanları ve Oda sicil no’ları
• Finansman giderleri (780) muavinleri (kur farkı giderleri dahil)
• Mükellef kurumun rapor döneminde üretimini yaparak sattığı mamul ve yarı mamullerin, mamul cinsine göre ayrıntılı kaydi envanter bilgileri
• Yıl içindeki ilk madde, yardımcı madde ve malzemenin cinslerine göre ayrıntılı kaydi envanter bilgileri
• Mükellef kurumun rapor döneminde alım satımını yaptığı ticari emtianın yıl içi hareketlerine göre ayrıntılı kaydi envanter bilgileri
• Stok maliyet değerleme yöntemi
• Mükellef kurumun incelenen döneme ilişkin Satışların Maliyeti Tablosu (bu dönemde üretilen ve satılan mamullerin maliyeti, stok değişimleri de dikkate alınmak suretiyle )
• İletişim Araçları Telefon ve Fax varsa Telex numaraları
• Kanuni iş merkezi adresi ile varsa şube sayısı ve şube adresleri ayrıca irtibat bürolarının adresleri
• Mükellefin rapor döneminin I-II-III-IV.geçici vergi dönemlerinde kesinti suretiyle ödenen gelir vergisine ilişkin bilgiler.
• Mükellefin rapor döneminin I-II-III-IV.geçici vergi dönemlerinde kesinti suretiyle ödenen gelir vergisine ilişkin bilgilere ait 31 Aralık tarihli banka yazılarının fotokopileri

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ TASDİK RAPORLARI KAPSAMI

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin tasdik raporu
, ödenecek Kurumlar Vergisinin doğruluğunu tespit etmektedir.
Bununla birlikte, ‘defter ve belgeleri üzerinde inceleme ve karşıt inceleme yapılmak suretiyle hasılat ve giderlerin doğrulukları ile gerçeğe ve mevzuata uygunluklarının tespit edilmesi;
Değerleme, amortisman, yatırım indirimi ile diğer indirim ve istisna tutarlarının doğru ve mevzuata uygun bir biçimde hesaplanıp hesaplanmadığının kontrol edilmesi;
Kayıtların genel muhasebe kurallarına ve mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığının, mali tablolara doğru olarak aktarılıp aktarılmadığının, vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin doğru olarak tespit edilip edilmediğinin araştırılması;
Gerektiğinde kaydi envanter ve randıman tespiti çalışmaları yapılarak beyan edilen gelirin doğruluğunun denetlenmesi ,
Yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkabilecek risklerin şirket yöneticileri ile görüşülerek gerekli düzeltmelerin yaptırılması,
Şirketin kesin mali tabloları hazırlandıktan sonra, vergi matrahı ve kurumlar vergisi hesaplamasının doğruluğunun kontrol edilmesi;
Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nin onaylanması,
Tasdik işlemi sonucunda yapılan çalışmanın sonuçlarını özetleyen ve ilgili Yeminli Mali Müşaviri müştereken ve müteselsilen sorumlu kılan Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tam Tasdik Raporu'nun hazırlanması ve süresinde ilgili vergi dairesine ve şirkete verilmesi,
Kurumlar Vergisi Beyannamesi tasdikinin amacı ile sınırlı olmak üzere aylık olarak verilen KDV ve muhtasar beyannamelerin örnekleme yolu ile kontrol edilmesi.


TASDİK VE TASDİKTEN DOĞAN SORUMLULUK

Yeminli malî müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin malî tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.
Yeminli malî müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.
Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş mali tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu idaresine tanınan teftiş ve ineleme yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır.
Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. YMM.Net
İçeriğe dön | Ana menüye dön