Parasal Sınırlar - YMM.Net

YMM.Net
Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM Eser Sevinç, E. Maliye Başmüfettişi
Atatürk
YMM.Net
İçeriğe git
Vergi Davaları
Vergi yargısında sistem bazen tek dereceli, bazen iki, bazen de üç derecelidir: En altta idare ve vergi mahkemeleri, üzerinde ise istinaf mahkemeleri yer almaktadır. Sistemin en üstünde de temyiz mercii olarak Danıştay bulunmaktadır.

Vergi mahkemelerinde küçük tutarlı davalara tek hâkimli olarak bakılmaktadır: Tek hâkimle bakılacak davaların sınırı, gerek mahkemeden istinafa, oradan da temyize geçişi, İdari Yargılama Usulü Kanunu ile dava konusu miktarına göre belirlenmiştir. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun Ek 1. maddesinde; “Bu kanunda öngörülen parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların bin Türk Lirası’nı aşmayan kısımları dikkate alınmaz” hükmü yer almıştır.

2021yılında vergi mahkemelerinde tek hâkimle bakılacak davalarda sınır 57.000 TL olacaktır (2020 yılında 53.000 TL idi). Dava konusunun bu tutarı aşması halinde vergi mahkemeleri, davaya heyet halinde bakmak durumunda olacaklardır. Vergi mahkemelerinde duruşma yapılması, tek hâkimli vergi mahkemelerinde talep edilse dahi mahkemenin gerek görmesine, heyet halinde vergi mahkemelerinde ise talep edilmişse zorunludur. Dolayısıyla talep halinde zorunlu duruşma yapılması, konusu 2021 yılında 57.000 lirayı geçen davalar için zorunlu olmaktadır. Ancak bu sınırla bağlı olmaksızın mahkeme, talep edilmemiş olsa dahi, gerek görürse her zaman duruşma yapabilir.

Tek hâkimle bakılacak davalarda verilen kararlardan, 2021 yılında konusu 7.000 TL’yi geçmeyenlerde verilen kararlar kesin olacaktır (2020 yılında da 7.000.-TL idi). Bir başka deyişle konusu 7.000 TL’yi geçmeyen davalarda verilen kararlara karşı istinaf ve/veya temyiz yolu kapalıdır. Konusu 7.000 TL’yi geçen davalarda ise vergi mahkemesi kararlarına karşı istinafyolu açıktır.

İstinaf mahkemelerince 2021 yılında verilen kararlardan, konusu 192.000 TL’yi geçmeyen davalara ilişkin olanlar kesin nitelik taşıyacak ve temyiz yolu kapalı olacaktır. Konusu 192.000 TL’yi geçen davalarda ise istinaf mahkemelerince verilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurmak mümkün olacaktır (Bu sınır 2020 yılında 176.000 TL. idi).

Davaların açılış tarihinde geçerli tutarlara göre davaya tek hâkimin mi yoksa heyetin mi bakacağı belirlenmektedir. Bu nedenle 2021 yılında açılmış davalarda 2021 yılına ilişkin parasal sınırlar uygulanacaktır. Örneğin 20 Aralık 2020 günü tebliğ edilen, vergi ve ceza toplamı 55.000 Lira olan bir vergi/ceza ihbarnamesine karşı 27 Aralık günü dava açılırsa heyet halinde, 3 Ocak günü dava açılırsa tek hâkimli vergi mahkemesi davaya bakacaktır.
Buna karşılık tek hâkim kararlarının kesin olup olmadığına veya istinaf mahkemesi kararlarına karşı temyiz yoluna gidilip gidilemeyeceği konularında ise karar tarihinde geçerli parasal sınırlar dikkate alınmaktadır.
YMM.Net
Resmi web sitesi
Tek Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik
Limited Şirketi
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
YMM Eser Sevinç
E. Maliye Başmüfettişi
YMM.Net
İçeriğe dön