Özel Esaslardan Çıkış - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

Atatürk
İçeriğe git

Özel Esaslardan Çıkış

Vergi İncelemeleri
Yeminli Mali Müşavirliğimizce özel esaslara alınan vergi mükelleflerinin bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri ve özel esaslardan çıkabilmeleri için gerekli tedbirler alınması konularında vergi danışmanlığı sunulmaktadır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde haklarında sahte belge kullanma tespiti bulunanların verilen 15 günlük süre içerisinde işlemin gerçekliğini ispat eden veya söz konusu KDV tutarını indirim hesaplarından çıkarmak suretiyle beyanını düzelten mükelleflerin özel esaslar kapsamına alınmayacağı belirtilmiştir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde; idare tarafından sahte veya yanıltıcı olduğu yönünde bulgular bulunan bir belgenin gerçek bir işleme dayandığı ve dayandığı işlemi mahiyet ve miktar itibarıyla doğru olarak yansıttığı işlemin tarafları, ilgilileri (iade talep edenler) veya mükellefler tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 3’üncü maddesindeki delil serbestisi kapsamında iddia ve ispat olunabileceği ve ispatta aşağıdaki delillerin kullanılabileceği belirtilmiştir.

1-      İşlem bedeline yönelik ödemenin Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar vasıtasıyla veya çekler ile yapıldığının tevsiki gerekmektedir. Ödemeyi tevsik eden belgenin (banka dekontu, hesap ekstresi veya internet çıktısının) aslı veya onaylı örneğinin vergi dairesine bir dilekçe ekinde ibrazı gerekmektedir.

2-      Taşıma, yükleme, boşaltma, depolama, ambalajlama, ve benzeri işlemlerin yapıldığına yönelik belgeler, sigorta belgesi, vergi, resim, harç, pay, fon gibi ödemeler yapılmışsa bu ödemelere ait belgelerin aslı veya onaylı örneğinin vergi dairesine bir dilekçe ekinde ibrazıyla işlemin gerçekliğinin tevsikinde delil olarak kullanılabilmektedir.
Dilekçe Örneği

……………….VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Müdürlüğünüzün ………… vergi kimlik numaralı mükellefiyiz. Tarafımıza yazılan …………. tarihli ……… sayılı yazınızda ………. vergi dairesinin …………………………… vergi kimlik numaralı mükellefi ……… nin özel esaslara tabii mükellef olduğu, şirketimizin adı geçen firmadan ……yılında aldığı hizmetlere/mallara ilişkin faturaların gerçek durumu yansıttığına ilişkin delillerimiz varsa idarenize ibraz etmemiz gerektiği, aksi takdirde özel esaslar kapsamına alınacağımız tarafımıza bildirilmiştir.

Adı geçen firmadan alığımız hizmete ilişkin fatura bedelleri Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar vasıtasıyla yapılmıştır. (EK: Liste)

Ödemeyi tevsik eden banka dekontlarının onaylı örneği ekte sunulmuştur.

Ekte sunulan ödeme belgeleri söz konusu işlemlerin mahiyet ve miktar itibarıyla doğru olduğuna yönelik delillerimiz olup, şirketimizin özel esaslar kapsamına alınmaması yönünde gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederiz.
Ünvan

İmza


EKLER:

1 Adet Liste

.. Adet Noter Onaylı Banka Dekontu

ADRES:
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön