Önemli Konular - YMM.Net

YMM.Net
Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM Eser Sevinç, E. Maliye Başmüfettişi
Atatürk
YMM.Net
İçeriğe git
Vergi İncelemeleri
Vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılan incelemelerde ilk ve en önemli konu, inceleme elemanının işini zorlaştıracak davranışlardan kaçınmaktır. İnceleme elemanına yasal sınırları dahilinde gerekli kolaylık sağlanması, incelemenin lehinize yürümesi bakımından önemlidir.

İnceleme elemanları, herhangi bir işlem yapılmayacağı beyanında bulunsalar dahi, imza altına alınacak her belgenin titizlikle incelenmesi, aksine kayıtların bulunması halinde bunların düzeltilmesinin istenmesi, düzeltilmediği takdirde imzadan imtina edilmesi gerekmektedir.

Mükellefler, ikmalen, res’en veya idarece tarh edilen vergilerle, bunlara ilişkin cezaların (Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen cezalar hariç) tahakkuk edecek miktarları konusunda, tarhiyat öncesi ya da tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunabilir.

Uzlaşma konusunda mevzuattaki hükümlerin derinlemesine analiz edilmesi ve uzlaşmanın muhtemel sonuçları doğru tespit edilmelidir. Bu konuda mali müşavirlerinizden de bilgi alınmasında fayda vardır. Zira uzlaşmanın vaki olması halinde uzlaşma tutanağının imza altına alınmasıyla birlikte kural olarak uzlaşılan rakam kesinleşir ki buna ilişkin yasal yollar da kapanmış olur. Bu sebeple uzlaşmaya girme kararı almadan evvel bu durumun ön hazırlığının yapılması önemlidir.

Vergi incelemesinin tamamlanmasının akabinde incelemeye yetkili olanlarca düzenlenen Vergi İnceleme Raporları, Rapor Değerlendirme Komisyonuna gönderilmek suretiyle bir nevi onaydan geçirilir. Mükellefler, Rapor Değerlendirme Komisyonunda gerekli hususları izah edebilmek adına dinlenilmesini talep edebilir. İncelemenin aleyhe ilerlemesi halinde bu hakkınızı da kullanmanızda fayda olacaktır. Zira Rapor Değerlendirme Komisyonları tarafından açıklamalarınızın haklı görülmesi halinde hukuki ve cezai yaptırımlar ile karşılaşma riskiniz azalmış olacaktır. Yapılan vergi incelemesi sonucu düzenlenen inceleme raporlarına istinaden vergi daireleri tarafından vergi/ceza ihbarnameleri düzenlenerek adınıza tebliğ edilir. İhbarnamelerin alınması halinde tarhiyat sonrası uzlaşma, cezalarda indirim ve ihbarnamelerin iptali ile kesilen vergi ve cezaların kaldırılması için yargı yoluna gitme hakkınız bulunmaktadır. Mevzuatın bu yöndeki hükümlerinin detaylı olarak incelenmesi, olası bir tarhiyat ile karşılaşmanız halinde haklarınızın muhtel olmasının önüne geçecektir.
YMM.Net
Resmi web sitesi
Tek Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik
Limited Şirketi
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
YMM Eser Sevinç
E. Maliye Başmüfettişi
YMM.Net
İçeriğe dön