Nerede Yapılır? - YMM.Net

YMM.Net
Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM Eser Sevinç, E. Maliye Başmüfettişi
Atatürk
YMM.Net
İçeriğe git
Vergi İncelemeleri
Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde, yani mükellef işyerinde yapılır.

Home-office (evin bir bölümünün iş yeri olarak kullanılması) durumunda ise, işyeri ve kişisel yaşam alanlarını birbirinden ayırmak zor olduğundan inceleme esnasında sıkıntılar yaşanabilir. Home-office olarak kullanılan iş yerlerinde inceleme yapılacak olması halinde, vergi incelemesine yetkili olanlara, kişisel yaşam alanınızın nerelerden ibaret olduğunu, çalışma alanınızın ise neresi olduğunu gösterilmesi ve mutlaka bu durumun inceleme tutanağına kaydı gerekir.

Normal şartlar altında konut dokunulmazlığı Anayasal teminat altında olduğundan kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Bu sebeple, vergi incelemesi esnasında inceleme elemanlarının kişisel kullanım alanlarınızda incelemeye yapamayacaklarını onlara bildirmeniz gerekmektedir.

İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin iş yerinde yapılması imkânsız olursa veya mükellefler isterlerse inceleme ilgili vergi dairesinde yapılabilir. İncelemenin dairede yapılabilmesi için zaruri sebebin varlığı yahut mükellefin dairede inceleme yapılması talebi bir tutanağa bağlanır ve karşılıklı olarak imzalanır. Şayet yukarıda sayılanlar gibi bir zaruri hal söz konusu değilse ve mükellef dairede inceleme yapılmasını istemiyorsa, düzenlenen tutanağı imzadan imtina etmelidir. Zira bu hususlar tutanağa bağlanmaksızın incelemenin dairede yapılacak olması, usulsüz inceleme teşkil edecektir.

İncelemenin dairede yapılacak olması halinde incelemeye tabi olanın, lüzumlu defter ve vesikalarını vergi dairesine getirmesi, kendisinden yazılı olarak istenilir. Defter ve vesikaların incelemeye ibraz edilmesi için mükellef avukata 15 günden az olmamak üzere süre verilmesi gerekir. Bu süre yasal sınır olup daha az bir süre öngörülmesi mümkün değildir. Uygulamada bazen vergi daireleri tarafından defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmesi telefonla istenebilmektedir. Bu durumda, aramayı yapan görevliye, yazılı olarak bu talebin iletilmesini istediğinizi bildiriniz. Resmi bir yazı olmadan ve sadece sözel olarak yahut telefon, mail vb. yoluyla defter ve belgelerin incelemeye ibrazının istenilmesi yasaya aykırı olduğundan, ibraz etmemeniz halinde herhangi bir müeyyide ile karşılaşmanız mümkün değildir. Aksi durumda, dava açma yoluyla yapılan vergi tarhiyatlarını ve kesilen cezaları iptal ettirebilirsiniz.

İncelemenin vergi dairesinde yapılması halinde istenilen defter veya vesikaları mazeretsiz olarak getirmeyenler, bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Bu durumda dönem kazancının re’sen takdir edilmesi ve tarhiyatla beraber birtakım cezaların kesilmesi gündeme gelebilir. Haklı bir mazeret gösterenlere, defter ve vesikalarını daireye getirmesi için münasip bir süre verilir. Haklı sebep olması halinde idarenin süre vermek konusunda takdir hakkı olmayıp bu sürenin tanınması gerekir.
YMM.Net
Resmi web sitesi
Tek Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik
Limited Şirketi
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
YMM Eser Sevinç
E. Maliye Başmüfettişi
YMM.Net
İçeriğe dön