Ne Zaman Yapılabilir? - YMM.Net

YMM.Net
Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM Eser Sevinç, E. Maliye Başmüfettişi
Atatürk
YMM.Net
İçeriğe git
Vergi İncelemeleri
Vergi incelemesi, içinde bulunulan hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar (içinde bulunulan yılı takip eden yılın başından başlamak üzere beş yıl) her zaman yapılabilir.

Vergi incelemesi yapan inceleme elamanından evvela inceleme dönemi hakkında bilgi alınması gerekir. Tarh zamanaşımı süresi geçen dönem için inceleme yapılamayacağı için bu döneme ilişkin inceleme olması halinde bu durumu inceleme elemanına belirtmek gerekir. İnceleme elemanı tarafından buna rağmen incelemeye devam edilecek olması halinde bu durumun, incelemeye başlama tutanağına geçirilmesi gerekir.

Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının önceden haber verilmesi mecburi değildir. Bu sebeple, tarh zamanaşımı süresi içinde, vergi incelemesine yetkili olanlar, istedikleri an vergi incelemesi yapabilirler. Daha önce hakkınızda vergi incelemesi yapılmış veya matrahın re’sen takdir edilmiş olması, yeniden inceleme yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel değildir. Bu sebeple, aynı döneme ve aynı vergi konusuna ilişkin olarak daha evvel vergi incelemesi geçirmiş olmanız, yeniden incelemeye alınmayacağınız anlamına gelmemektedir.

Gerçek gelirin yansıtılmadığı, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlendiği yahut kullanıldığı gibi vergi kayıp ve kaçağında bulunulduğuna dair yeni emarelere ulaşılması halinde yeniden incelemeye tabi tutulabilirsiniz.

Mükellefin muvafakati olmadıkça resmi çalışma saatleri dışında inceleme yapılamaz veya buna devam edilemez. Tutanak düzenlenmesi ve inceleme ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması için mesai saatleri dahilinde başlayan incelemeye gece de devam edilebilir. Ancak bu gibi tedbirler, incelemelerin yapıldığı yerdeki faaliyeti sekteye uğratmayacak şekilde yapılmak durumundadır. Aksi takdirde ilgili hususların tutanağa geçirilmesi gerekmektedir.
YMM.Net
Resmi web sitesi
Tek Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik
Limited Şirketi
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
YMM Eser Sevinç
E. Maliye Başmüfettişi
YMM.Net
İçeriğe dön