Karşıt İnceleme Tutanakları - YMM.Net

YMM.Net
Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM Eser Sevinç, E. Maliye Başmüfettişi
Atatürk
YMM.Net
İçeriğe git
Karşıt inceleme tutanakları

Karşıt inceleme konusu 20, 27, 29, 34 ve 41. No.lu  SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğleri ile  düzenlenmiştir. Yeminli mali müşavirlerce yapılan karşıt inceleme tutanakları KDV kayıtlarının doğruluğunu ispat bakımından önemli bir  nitelikte olup KDV iade işlemlerine ilişkin alt firma incelemeleri bakımından, özellikle kamu  alacağının güvenliği açısından güçlü bir kontrol aracıdır.

Karşıt inceleme tutanakları E-defter veya Maliye İdaresince düzeni belirlenen Excel dosyaları üzerinden hazırlanmaktadır.

Karşıt incelemelerde ve teyit yazılarında yer alması gereken zorunlu bilgiler ve alt firma inceleme usulleri
KDV iadesi kapsamında düzenlenen karşıt inceleme tutanaklarında ve teyit yazılarında, aşağıda belirtilmiş asgari bilgilerin yer alması zorunlu tutulmaktadır:
 • Karşıt inceleme yapan yeminli mali müşavirin adı-soyadı, bağlı olduğu oda ve     vergi dairesi, mühür ve sicil numarası,  vergi kimlik numarası,     adresi, telefon  numarası bilgileri,
 • Karşıt inceleme yapan yeminli mali müşavirin sözleşmeli olduğu mükellefin     adı-soyadı veya unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,
 • Karşıt inceleme konusu belge veya belgeleri düzenleyen mükellefin adı-soyadı veya     unvanı ile vergi dairesi, vergi kimlik numarası ve karşıt incelemenin     yapıldığı tarihteki açık adresi,
 • Karşıt inceleme konusu belge veya belgeleri düzenleyen mükellefin ilgili yıla     ilişkin yasal defterlerinin onay bilgileri,
 • Teyit verilen hallerde, teyit isteyen yeminli mali müşavir bilgilerinin yanında,     teyit yazısını düzenleyen yeminli mali  müşavirin adı-soyadı, bağlı     bulunduğu  oda ve vergi dairesi, vergi kimlik numarası, mühür ve     sicil numarası, adresi, telefon ve faks numarası,
 • Teyit veren yeminli mali müşavirin mükellefi ile yaptığı tasdik sözleşmesinin     yıl, ay ve gün içeren tarihi,
 • Karşıt inceleme konusu belgeye ilişkin olarak, belgeyi düzenleyen mükellefin      defterindeki yevmiye kaydının tarih ve  numarası,
 • Karşıt incelemeye konu belge veya belgelerin düzenlendiği dönemle ilgili olarak     bu belgeleri düzenleyen mükellefin KDV  beyanları hakkında bilgi     (teslim ve hizmet tutarı, istisna tutarı, KDV matrahı,  hesaplanan     katma değer vergisi tutarı, ödenecek/sonraki döneme devreden  katma     değer vergisi tutarı, tahakkuk fişinin tarih ve numarası),
 • Nezdinde karşıt inceleme yapılan mükellefin "bir önceki dönemine" ilişkin     olarak bir üst maddede belirtilen bilgiler,
 • Nezdinde karşıt inceleme yapılan mükellefin malları tedarik ettiği alt firmalara     ilişkin bilgiler, (mal veya hammadde alımlarının çok sayıda kişiden     yapıldığı  hallerde en yüksek 10 alıma ilişkin bilgilerin verilmesi     yeterli), (On (10) alımdan kasıt  Maliye Bakanlığı'nın     26.10.2003 tarih  ve B.07.0.GEL.0.32/3223- sayılı görüş      yazısında, "... karşıt inceleme, teyit ve bilgi      işlemlerinde; karşıt inceleme tutanaklarında,  teyit     yazılarında ve bilgi yazılarına ilişkin düzenlemelerde yer verilen '...en     yüksek 10 alıma  ilişkin...' ifadesinden ilgili dönemdeki en yüksek     tutarlı 10 alım (fatura) bilgilerinin anlaşılması " gerektiğinden     ve "... düzenlenecek  karşıt inceleme tutanaklarında     teyit ve bilgi  yazılarında her bir faturanın tarih sayı ve tutarı     müstakilen belirtilerek, aynı mükelleften  de olsa en yüksek 10 alıma     ilişkin bilgilere yer  verilmesi yeterli" olduğundan     bahsedilerek  açıklanmıştır.),
 • Mal veya hizmet bedelinin ödenme şekline ve ödemeye ilişkin bilgi, (banka,     çek, nakit vb bilgiler),
 • Nezdinde karşıt inceleme yapılan mükellef, faturada yer alan malın imalatçısı ise bağlı     bulunduğu sanayi odası ve sicil  numarası,
 • Karşıt incelemeye konu faturanın düzenlendiği döneme ilişkin, faturayı düzenleyen     mükellefin muhtasar beyannamesine göre çalıştırılan işçi sayısı ve     muhtasar beyannamenin verildiği vergi  dairesi hakkında bilgi,
 • Karşıt incelene tutanağının düzenlenme tarihi ve yeri.

KDV iadesine konu işlemin gerçekliğinin ortaya çıkarılması, incelenen işlemin özelliğine, kullanılan yönteme ve mükelleflere göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle, bu konudaki  sorumluluk yeminli mali müşavire ait olmak üzere karşıt incelemenin hangi aşamaya kadar  yapılacağına kural olarak incelemeyi yapan yeminli mali müşavir karar verecektir.

Öte yandan sorumluluk yeminli mali müşavire ait olmak üzere, yapılan incelemelerde gerektiği kadar alt kademeye inerek inceleme yapmaları gerektiği bahsedilmekte birlikte 27 No.lu SMMM-YMM Genel Tebliği'nden "ihracat ve ihraç  kayıtlı teslimler çerçevesinde Yeminli Mali Müşavirin,  ilgili döneme ait mal ve hizmetin imalatçısı konumundaki alt mükellefin bir alt kademesine kadar inceleme  yapması gerektiği" anlaşılmaktadır.
Yeminli mali müşavirler, tasdik hizmeti verdikleri mükelleflerin doğrudan ya da silsile yoluyla  ticari ilişkide bulunduğu kişiler ile ilgili olarak  tam tasdik hizmeti veren diğer yeminli mali  müşavirlerden bilgi isteyebilmektedirler.

Yeminli mali müşavirler, anlaşmalı oldukları  mükelleflere ve bu mükelleflerin ticari ilişkili  olduğu ikinci ve üçüncü kişiler ile ilgili olarak  gerekli durumlarda vergi dairelerinden de bilgi  isteyebileceklerdir. Bilgi isteme yazılarında, bilgi istenen mükellefin anlaşmalı  olunan mükellef ile bağlantısı ve bilgi istenilen  konu açıkça belirtilmelidir. Vergi daireleri, yeminli mali müşavirin anlaşmalı olduğu ve ticari  ilişkide bulunulan hakkında bilgi istenilen ikinci veya üçüncü kişilere ilişkin bilgileri Yeminli Mali Müşavire verecektir.
YMM.Net
Resmi web sitesi
Tek Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik
Limited Şirketi
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
YMM Eser Sevinç
E. Maliye Başmüfettişi
YMM.Net
İçeriğe dön