Hayali İhracat ve KDV İadesi - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

Atatürk
İçeriğe git

Hayali İhracat ve KDV İadesi

eYMM.info > Diğer > KDV İadeleri
Türkiye’de KDV İadesinde Hayali İhracat Yapmak Mümkün Mü?
 
 
İhracatçıların günümüz koşullarında yasal mevzuat çerçevesinde yurt dışına mal sevkiyatının hayali olmasının mümkün olup olmayacağı, bu vesileyle iade edilen KDV tutarlarının yasal olup olmayacağı yazımız konusunu oluşturmaktadır.
 
 
İhracatçı Firmanın Mal Alımları
 
 
İhracatçı firmalar yurt dışına mal sevkedebilmek için ya doğrudan doğruya aldıkları malları direkt ihraç ederler ya da bu malları önce imal eder veya fason olarak imal ettirirler. Piyasadan satın alacakları her türlü mal ve hizmet kullanımı için KDV öderler. Zaten ihracatta KDV iadesinin mantığı da ihracatçı firma tarafından ödenen bu KDV tutarlarının kendisine iade edilmesini sağlamaktaır.
 
 
Mal alışları esnasında ödenen KDV tutarları bunların satıcıları tarafından devlete ödenmektedir. Devlete ödenmeyen KDV tutarları, alıcı firmaya (ihracatçıya) iade olarak ödenmez. Buradan çıkan sonuç; ihracatçı firma KDV'yi iade olarak alabilmek için, kendisine mal ve hizmet satanlarla anlaşıp önce bu KDV'yi hazineye ödemiş olması düşünülemez. Bu anlamda ihracatçı firmanın herhangi bir çıkarı bulunmaz.
 
 
İhracatçı firmanın satın aldığı mal ve hizmetlerin bünyesine giren KDV beyan edilip devlete ödenmedikçe, ihracat gerçekleşmiş olsa bile, bu tutarlar ihracatçıya iade edilmez.

Sahte veya Naylon Faturalar

Satın alınan mal ve hizmetler nedeniyle düzenlenen faturalarda yer alan KDV'nin indirim konusu yapılabilmesi ve ihracatçı firma tarafından iade olarak alınabilmesi için, faturaların gerçek durumu yansıtması, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olmaması gerekir. Sahte veya naylon faturalardaki KDV tutarı devletin hazinesine intikal etmediğinden, ihracatçı firmaya iade işlemi yapılmaz.

Düzenlenen bir faturanın sahte veya naylon fatura olup olmadığının saptanması, bu faturanın düzenlenmesine bağlı alım satım aşamalarındaki bütün işlemlerin incelenmesine bağlıdır. Yeminli mali müşavirler iade raporlarında gerek teyit mektupları gerekse karşıt inceleme tutanakları ile alım satıma ilişkin bu tür işlemlerin tamamını inceleme altına alırlar.
 
 
Mal ve Hizmet Sunanların KDV’yi Devlete Ödemesi
 
 
İhracatçı firmanın satın alırken ödediği KDV tutarları, bu mal ve hizmetlerin satıcıları tarafından beyanname ile vergi dairesine beyan edilir, tahakkuk eden KDV tutarı da devlete ödenir. Satıcı tarafından KDV beyannamesinin verilmesi, ihracatçıyı KDV Kanunu’ndan kaynaklanan sorumluluktan kurtarır.

Satın alınan mal ve hizmetler ile ilgili olarak satıcıya ödenen KDV, satıcı firma tarafından bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edilmiş ise ziyaa uğratılan KDV söz konusu olmasığından ihracatçı firma tarafından indirim konusu yapılacak, indirilemeyen verginin ihracata isabet eden kısmı talep edilmesi halinde iade edilecektir.
 
 
İade isteyen ihracarçı firmanın Yeminli Mali Müşavirleri karşıt incelemeler aracılığı ile satıcılar tarafından tahsil edilen KDV'nin hazineye intikal edip etmediğini kontrol ederler. Satıcılar tarafından KDV beyannamelerinin verilmesi ve KDV'nin tahakkuk ettirilmesi, yani satıcının kendisini devlete borçlandırması yeterlidir. 3568 sayılı Kanuna göre YMM'nin görevi beyannamenin verilip verilmediği, tahakkuk işleminin olup olmadığının araştırılmasıdır.
 
 
İhracatçı Firmanın İmalat İşleminin Denetlenmesi
 
 
İmal ettiği veya imal ettirdiği malları yurt dışına gönderen ihracatçı, gerek kendi bünyesinde gerekse fason imalatçı bünyesindeki tüm imalat prosedüründen sorumludur. Yeminli Mali Müşavirler de ihracatçı firmanın mal ve hizmet alımlarını ve bunlardan imal ettiği mamulleri denetlediği gibi, ihracatçı firmanın varsa fason imalat aşamalarını da denetler. Bu aşamada imalata giren çıkan bütün ham madde, ara madde ve mamulun kaydı envanteri kontrol edilir; varsa ihracatçı firmanın sanayi sicil belgesi ve kapasite raporlarının imalata uygunluk denetimi yapılır, çalıştırılan işçilerin imalat üzerindeki maliyet yükleri belirlenir. Tüm bu belirlemelere ilişkin imalat analizleri KDV iade raporlarında gösterilir.
 
 
İhracatçı Firmanın Malları Yurt Dışına Sevki
 
 
İhracatçı firmalar satın aldıkları malları doğrudan doğruya veya imalata tabi tutmak suretiyle yurt dışına sevkederler. İhracatçı firmaların Yeminli Mali Müşavirleri ihracatçı firmanın yurt dışına gönderdiği malların gümrük hattından çıkıp çıkmadığını sorgular. 1 Mayıs 2007 tarihinden itibaren KDV beyannamelerinde ihracat istisnasına ilişkin işlemleri bulunan mükelleflerin tevsik edici belge olarak ibraz ettikleri ihracat gümrük beyannamelerinde ihracatın gerçekleştiği tarihi belirten bir açıklama aranılmayacak, bu beyannamelere ilişkin elektronik ortamda (VEDOP) erişilen bilgiler arasındaki kapanma tarihi, ihracat istisnası uygulamasında ihracatın gerçekleştiği tarih olarak dikkate alınacaktır. Bu amaçla gümrük idaresi ile maliye idaresi arasında kurulan ortaklaşa proje olan VEDOP projesi aracılıgı ile, YMM'ler ihraç edilen malların gerçekten gümrükte sayılığını, görüldügünü ve gümrük idaresinin onayladıkdan sonra ihraç işlemini gerçekleştirdini VEDOP projesinden GÇB'leri sorgulayarak anlayabilirler. VEDOP projesinde belirtilen GÇB'lerde yer alan beyan ve tutarların, ihraç edilen malların evsaf ve tutarlarına uygunluğunun kontrolünü yaptıkdan sonra YMM'ler, daha evvel Hazineye intikal ettirilen KDV tutarlarından bu ihracat işlemine tekabül edilen kısmı hesaplamak suretiyle iade talep edip raporlarını düzenlerler.

Fiili İhraç
İhracatçı firmalar satın aldıkları malları doğrudan doğruya veya imalata tabi tutmak suretiyle yurt dışına sevkederken gümrükte incelemeye tabi tutulur. Gümrüğe gelen eşyanın bir gümrük işlemine tabi tutulması esnasında, eşya ile ilgili yapılan beyanın doğruluğunun kontrol edilmesi gümrük işlemlerinin özünü teşkil etmektedir. Yapılan beyanın doğruluğunun kontrolü aşamasında, eşyanın muayene edilip edilmeyeceği, muayene edilecekse ne kadar eşyanın muayene edileceği gibi hususlar gümrük idaresince denetlenir.

Muayene sonucunda ihraç eşyasının gümrük beyanına uygun olduğunun anlaşılması halinde bu durum beyanname üzerinde gösterilir ve eşyanın çıkışına izin verilir. Fiili ihracatın gerçekleşmesi ile birlikte ihracat gümrük işlemi tamamlanmış olur. 4458 sayılı Gümrük Kanunu “fiili ihracat” kavramını şöyle tanımlar: “İhraç eşyası, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi koşuluyla, fiilen ihraç edilmiş sayılır. Bu durumda, ihraç eşyası üzerindeki gümrük denetimi sona erer".

Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkış tarihi, karadan çıkışlarda gümrük tarafından çıkış işlemleri tamamlanıp kara sınırından fiilen çıktığı, sahil gümrüğünde denizden çıkışta ise, eşyanın taşınacağı deniz taşıtına fiilen yüklendiği tarih
tir. Gümrük beyannamesinin kağıt üzerinde ve bilgisayar sisteminde kapatılması ile birlikte ihraç eşyasının gümrük işlemleri tamamlanmış olur. Kapatılan ihracat beyannamesi üzerindeki bilgiler Gümrük Müsteşarlığı tarafından elektronik olarak Maliye Bakanlığı’na aktarılır. Böylece, ihracatçı, ihracattan doğan KDV iadesini alabilmek için vergi dairesine başvurduğunda, gümrük beyannamesi elektronik olarak görüntülenebilmektedir.
 
Dolayısıyla Türkiye’de malların alımından başlayarak yurt dışı edilmesine kadar geçen tüm süreçler yasal mevzuat ile sıkı sıkıya denetim altına alınmış olup, herhangi bir aşamada ihlallerin bulunması durumunda sistem işlemez hale gelmekte, iade prosedürü kesintiye uğramaktadır. Bu durumda da Türkiye’de hayali ihracattan kaynaklanan KDV iadesi mümkün olmamaktadır.
Tel  : +90 212 801 75 11
Faks: +90 212 803 91 54

Mobil : +90 533 690 74 36
 
Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti
30 Eylül 2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3031 sayılı Karar ile Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı BKK eki Kararın eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının e bendi değiştirilerek 30.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti yüzde 1’den den binde 2’ye düşürüldü.
Yayınlayan Eser Sevinç - 30/9/2020
Adres Kodu Öğrenme ve Doğrulama
Adres kodu ülke sınırları içindeki tüm konutlara ait 10 haneli özel bir numaradır. 1 Mart 2013'den itibaren zorunlu deprem sigortası poliçesi işlemlerinde ve Muhtasar Beyannamelerin doldurulması vb. işlemlerinde kullanılmaya başlandı.
Yayınlayan Eser Sevinç - 22/8/2020
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön