Genç Girişimci Destekleri - Eser Sevinç

Atatürk
İçeriğe git

Genç Girişimci Destekleri

Hakkımızda > İletişim > Bilgilendirme Talepleri
KGF, bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren ve faaliyet süresi en fazla 2 yıl olan işletmelerin kullanacakları kredilere kefalet sağlamaktadır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Fonu

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum: KGF A.Ş.’ye ortak olan Bankalar ile KGF’ye ortak olan bankaların hakim ortak olduğu finansal kiralama şirketleri veya KGF’ye ortak olan 6361 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri.

Ürün Vadesi: İşletme kredilerinde vade azami 5 yıl olup, anapara ödemesiz dönem en fazla 1 yıldır.
Yatırım kredilerinde ise vade azami 10 yıl olup, anapara ödemesiz dönem azami 3 yıldır.
(Azami yılda bir defa faiz tahakkuk ve tahsil edilir).

Kefalet Limiti: Kefalet üst limiti azami 2.500.000 TL’dir.

Azami Kefalet Oranı: %90

Ücret ve Komisyonlar: Banka kefalet mektubu talebi sırasında, yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus kefalet tutarı üzerinden %0,03 (onbinde üç) oranında peşin olarak kefalet komisyonu tahsil eder.
“18 Mart tarihinden önce alınmış olan kefaletlerle ilgili yararlanıcılardan izleyen yıl komisyonları tahsil edilmeye devam edilecektir.”

Başvuru Koşulları
  • Yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
  • Genç Girişimcinin 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını aşmamış gerçek kişi şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az %50’si başvuru tarihi itibarıyla söz konusu yaş sınırı aralığındaki gençlere ait olan tüzel kişi işletme olması,
  • Yararlanıcının başvuru tarihi itibarıyla faaliyet süresinin kuruluş tarihine göre 2 yılın altında olması,
  • Yararlanıcının en az ilkokul mezunu olması.
İçeriğe dön