VERGİ LEVHASI - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

VERGİ LEVHASI

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: vergilevhasıgelirkurumlar
Mükelleflerin  internet  vergi  dairesinden  bizzat kendileri  veya 3568  sayılı Kanun uyarınca yetki  almış olup bağımsız çalışan  serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirleri aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için (kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) 1 Nisan  2020  ve kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren, vergi levhalarını 01 Haziran 2020 günü sonuna kadar yazdırmaları gerekmektedir.

Vergi  levhalarını,  vergi  dairesi  veya  meslek mensupları ayrıca imzalamayacak veya tasdik etmeyeceklerdir. Mükelleflerin  vergi  levhasını  bulundurmak  mecburiyetinde  oldukları yerlerde   yapılan   denetimlerde   bulundurma   mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde, Vergi Usul Kanununun 353’üncü maddesi uyarınca her bir tespit için uygulanacak özel usulsüzlük cezası 2020 yılı için 350 TL olarak belirlenmiştir.

VERGI LEVHASI ALMAK MECBURIYETINDE OLANLAR
1. Gelir Vergisinde
l. Ticari kazanç sahipleri,
2. Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanunu’nun 52’nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar1)
3. Serbest meslek erbabı,

Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı vergi levhası alınması ve  belirtilen yerlerde her bir ortak için ayrı ayrı bulundurulması gerekmektedir.

2. Kurumlar Vergisinde
l. Anonim şirketler,
2. Limited şirketler,
3. Eshamlı komandit şirketler.

İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan, sistem tarafından verilmiş  olan  onay  kodu  vergi  levhasının  tasdiki  hükmündedir.  Bu  kapsamda  meslek mensupları da vergi levhalarının tasdikine dair herhangi bir bildirimde bulunmayacaklardır.

Yeni İşe Başlayan Mükellefler
Gelir/kurumlar  vergisi  mükellefi  olup  yıl  içinde  işe  yeni  başlayan  mükelleflerin  vergi levhalarının  matrah  kısmında  "Yeni  İşe  Başlama"  ifadesi  yer  alacaktır.  Söz  konusu mükelleflerin vergi levhaları, mükellefiyet tesisini müteakip, sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarılacaktır. Bu mükellefler vergi levhalarını mükellefiyet tesisinden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle veya bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla almaları gerekmektedir.

Beyannamelerini Süresinden Sonra Veren Mükellefler
Beyannamelerini kanuni süresinden sonra vermiş olan mükellefler, beyanname verilmesini müteakip internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle vergi levhalarını kendileri oluşturarak yazdıracaklardır.

Basit Usulde Vergiye Tabi Mükellefler
Kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, vergi levhalarına yukarıda belirtildiği şekilde erişebilecekleri gibi bağlı bulundukları meslek odaları aracılığıyla da internet vergi dairesi üzerinden erişebilirler.

Özel Hesap Dönemine Tabi Mükellefler
Özel hesap dönemine tâbi mükelleflerin vergi levhalarını beyanname verme sürelerinin son  gününden  itibaren  bir  ay  içinde  internet  vergi  dairesinde bu  işlem  için  hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle kendilerinin oluşturarak yazdırmaları gerekmektedir.

Gelir/kurumlar  vergisi  mükellefi  olup  gelir/kurumlar  vergisi  beyannamelerini  elektronik ortamda  vermeyen  mükellefler  vergi  levhalarını  beyannamelerini  vermelerini  müteakip bağlı oldukları vergi dairesinden temin edeceklerdir.

Vergi Levhalarında Hata Olan Mükellefler
Ayrıca, mükelleflerin vergi levhalarında yer alan bilgilerde hata olduğunu tespit etmeleri halinde derhal bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğüne bir dilekçeyle başvurmak suretiyle söz  konusu  hatanın  düzeltilmesini  talep  etmeleri  ve  düzeltmeyi  müteakip  yeni  vergi levhasını internet vergi dairesinden oluşturmaları gerekmektedir.

İşi Terk Eden Mükellefler
Mükelleflerin  işlerini  terk  etmeleri  durumunda  vergi  levhalarının  vergi  dairesine  iade edilmesi gerekmemektedir.

VERGİ  LEVHASININ  İSTEYEN  MÜKELLEFLER  TARAFINDAN ASILMASI VE YAYIMLANMASI
Vergi levhasının asılma zorunluluğu bulunmamasına karşın isteyen mükellefler kendilerine ait vergi levhalarını işyerlerine asabilmekte veya web sitelerinde yayımlayabilmektedirler.

VERGİ LEVHALARININ BULUNDURULACAĞI YERLER
Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükelleflerin levhalarını iş yerlerinin;
a) Merkezlerinde,
b) Şubelerinde,
c) Satış mağazalarında,
ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,
d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya  eşya  taşımacılığını  ifade  ettiğinden,  diğer  iş  kollarında  faaliyet  gösteren mükelleflerin   taşıtlarında vergi   levhası   bulundurma   mecburiyetleri bulunmamaktadır.)
yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.Birden  fazla  yerde  vergi  levhası  bulundurmak  mecburiyetinde  olan  mükellefler  ile levhalarını  başka  kurumlara  ibraz  edecek  mükellefler  vergi  levhalarını  internet  vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabileceklerdir.

VERGİ LEVHASINDA YER ALAN BİLGİLERİN DEĞİŞMESİ
Mükelleflerin, ticaret unvanı, iş yeri adresi, bağlı oldukları vergi dairesi, ana faaliyet kodu veya faaliyet türünün değişmesi hâlinde yeni vergi levhalarını internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle kendilerinin oluşturarak yazdırmaları ve iş yerlerin de bulundurmaları gerekmektedir.

VERGİ   LEVHASI   BULUNDURMA   MECBURİYETİNİ   YERİNE GETİRMEYENLER HAKKINDA UYGULANACAK CEZA
Vergi  levhası  almak  ve bulundurmak  mecburiyetinde  olan  mükelleflerin  vergi levhasını bulundurmak  mecburiyetinde  oldukları  yerlerde  yapılan  denetimlerde bulundurma mecburiyetine  uyulmadığının  tespit  edilmesi  halinde  her  bir  tespit  için  Vergi  Usul Kanununun  353’üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilecektir.Bu  ceza  tutarı  27  Aralık 2019  tarihlive  30991  (2.Mükerrer)  sayılı Resmi  Gazetede yayımlanan 513 SıraNo.lu  Vergi  Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 2020  yılı için 350  TL olarak belirlenmiştir.

VERGİ LEVHASI SORGULAMA HİZMETİ
Mükellefler   internet   vergi   dairesini   kullanarak   e-vergi   levhası   sorgulaması yapabileceklerdir. Münferit sorgulamalar için hizmet verecek bu uygulama ile bir mükellefin vergi levhasında yer alan bilgilerine ulaşılabilecektir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 5.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön