Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı Notları - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

Atatürk
İçeriğe git

Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı Notları

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde SPK ·
Tags: TMSTFRSIASIFRS
 
TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI’NDAN NOTLAR
 
 
Türkiye Muhasebe Standardı  – 1 (TMS 1) Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı
 
Amaç
 
Bu standardın amacı, işletmenin genel amaçlı finansal tablolarının önceki dönemin finansal tablolarıyla ve diğer işletmelerin finansal tablolarıyla karşılaştırılmasına olanak verecek biçimde sunulması için gerekli olan temel unsurları açıklamaktır. Bu amaca ulaşmak için Standart, finansal tabloların sunuluşuyla ilgili genel kuralları, yapıyla ilgili açıklamaları ve içerikle ilgili asgari koşulları ortaya koyar.
 
Kapsam
 
-         Standart genel amaçlı finansal tabloların TFRS’ye uyumlu olarak hazırlanması ve sunulmasında uygulanır.
 
-         Kar amacı güden özel ve kamu sektöründe yer alan işletmelere yöneliktir.
 
-        Kar amacı gütmeyen işletmelerin bu standardı uygulamak istemeleri halinde, bazı kalemleri ve tanımları düzeltme ihtiyacı duyabilirler.
 
-         Konsolide ve bireysel finansal tablo düzenleyen tüm işletmeleri kapsar.
 
Genel amaçlı finansal tablolar (“finansal tablolar” olarak anılacaktır): Bir işletmenin, belirli bilgi ihtiyaçları doğrultusunda uyarlanmış finansal tablo hazırlamasına gerek duymayan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan mali tablolardır.
 
Tanımlar
 
Önemli: Finansal tablo kalemleri, bireysel veya topluca, bu finansal tablolara göre karar alan kullanıcıların ekonomik kararlarını etkiliyorsa o zaman bu kalemlerin ihmal edilmesi veya yanlış raporlanması önemlidir. Önemlilik, mevcut koşullar içinde değerlendirilen ihmal veya yanlış raporlamanın boyutuna ve niteliğine bağlıdır. Kalemin boyutu, niteliği veya her ikisi birlikte belirleyici faktör olabilir.
 
Diğer kapsamlı gelir: Diğer TFRS’ler tarafından gerekli kılındığında ya da izin verildiğinde kâr ya da zararda muhasebeleştirilmeyen gelir ya da gider (yeniden sınıflandırma düzeltmeleri de dahil olmak üzere) kalemlerini kapsar.
 
Diğer kapsamlı gelirin unsurları:
 
-  Yeniden değerleme fazlasındaki değişimler
 
-  Tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçümleri
 
-  Dış ülkedeki bağlı işletmeye ait finansal tabloların çevrilmesinden kaynaklanan kazanç ve kayıplar
 
Kar ya da zarar: Toplam gelirden diğer kapsamlı gelir unsurları dışındaki giderlerin indirilmesidir.
 
Yeniden sınıflandırma düzeltmeleri: Cari dönemde ya da önceki dönemlerde diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmiş olan cari dönemde kar ya da zararda yeniden sınıflandırılan tutardır.
 
Toplam Kapsamlı gelir: Ortakların ortak olmaları nedeniyle ortaya çıkan işlemler dışındaki işlem ve diğer olaylar sonucu belirli bir dönemde özkaynaklarda meydana gelen değişimlerdir.
 
Finansal Tabloların Amacı
 
Finansal tablolar işletmenin finansal durumunun ve finansal performansının biçimlendirilmiş sunumudur. Finansal tabloların amacı, geniş bir kullanıcı kitlesinin ekonomik kararlar almalarına yardımcı olan işletmenin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışları hakkında bilgi sağlamaktır. Ayrıca finansal tablolar, yöneticilerin kendilerine emanet edilen kaynakları ne etkinlikte kullandıklarını da gösterir.
 
Finansal tablolar bu amaca ulaşmak için işletmeyle ilgili aşağıdaki bilgileri sunar:
 
-  Varlıklar
 
-  Borçlar
 
-  Özkaynaklar
 
-  Gelir ve giderler, karlar ve zararlar dahil
 
-  Ortakların ortak olmaları sebebiyle yaptıkları katkılar ve ortaklara yapılan dağıtımlar
 
-  Nakit akışları
 
Tam Bir Finansal Tablolar Seti
 
Tam bir finansal tablolar seti aşağıdakileri içerir:
 
-  Dönem sonu finansal durum tablosu (Bilanço)
 
-  Döneme ait kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
 
-  Döneme ait özkaynak değişim tablosu  
 
-  Döneme ait nakit akış tablosu
 
-  Önemli muhasebe politikalarını ve diğer açıklayıcı bilgileri içeren dipnotlar
 
Bir işletme, kâr veya zarar ile diğer kapsamlı gelirin iki bölüm halinde sunulduğu tek bir kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu sunabilir. Söz konusu bölümler, ilk olarak kâr veya zarar bölümü, bu bölümün hemen ardından da diğer kapsamlı gelir bölümü gelmek üzere bir arada sunulur. İşletme kâr  veya zarar bölümünü ayrı bir kâr veya zarar tablosunda sunabilir. Bu durumda, ayrı kâr veya zarar tablosu kapsamlı gelirin sunulduğu tablodan hemen önce gösterilir.
 
Finansal Durum Tablosunda (Bilançoda) Yer Alacak Bilgiler
 
Finansal durum tablosu aşağıdaki tutarları gösteren hesap kalemlerini içermek zorundadır:
 
- Maddi duran varlıklar,
 
- Yatırım amaçlı gayrimenkuller,
 
- Maddi olmayan duran varlıklar,
 
- Finansal varlıklar
 
- Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen yatırımlar,
 
- Canlı varlıklar,
 
- Stoklar,
 
- Ticari ve diğer alacaklar,
 
- Nakit ve nakit benzerleri,
 
- Satılmak üzere elde tutulan varlıkların
 
- Ticari ve diğer borçlar,
 
- Karşılıklar,
 
- Finansal borçlar
 
- Dönem vergisiyle ilgili borçlar ve varlıklar,
 
- Ertelenmiş vergi borçları ve ertelenmiş vergi varlıkları,
 
- Elden çıkarılacak varlık grubu içerisinde yer alan satılmak üzere elde tutulanlar olarak sınıflandırılan borçlar,
 
- Özkaynaklarda gösterilen kontrol gücü olmayan paylar (azınlık payları)
 
- Ana şirketin ortaklarına ait çıkarılmış sermaye ve yedekler
 
Finansal Tabloların Gerçeğe Uygun Sunuluşu ve TFRS’lerle Uyumu
 
Finansal tablolar işletmenin finansal durumunu, finansal performansını ve nakit akışlarını gerçeğe uygun olarak sunar. Gerçeğe uygun sunuş, işlemlerin sonuçlarının, diğer olayların ve koşulların Kavramsal Çerçeve’de belirtilen varlık, borç, gelir ve gider tanımlarına ve muhasebeleştirme kriterlerine sadık kalınarak sunulması demektir. TFRS’lerin gerektiğinde ek açıklamalarla birlikte uygulanmasının, gerçeğe uygun sunuşu sağlamış finansal tablolar yaratacağı varsayılır. Finansal tabloları TFRS’lerle uyumlu olan bir işletme, bu uyumu açık ve tam bir şekilde dipnotlarda belirtecektir. İşletme, Finansal tabloları TFRS’lerin tüm maddeleriyle uyumlu olmadığı sürece, finansal tablolarını TFRS’lerle uyumlu olarak nitelendiremez.
 
İşletmenin Sürekliliği
 
Yönetim, finansal tabloları düzenlerken işletmenin faaliyetlerini süreklilik içerisinde devam etme yetisini değerlendirir. Yönetimin şirketi tasfiye etme veya ticari faaliyetini sona erdirme niyeti veya mecburiyeti yoksa finansal tablolar süreklilik kavramına göre düzenlenir. Yönetim, değerlendirmelerini yaparken işletme faaliyetlerinin sürekliliğine kuşku düşürecek önemli belirsizlikler taşıyan olaylar veya koşulların farkındaysa, bu belirsizlikleri açıklar. İşletme, finansal tablolarını süreklilik esasına göre hazırlamaması halinde, bu hususu, finansal tablolarını düzenlemesi sırasında dayandırdığı temel ve işletmenin süreklilik arz etmeyecek şekilde değerlendirilmesinin nedeni ile birlikte açıklar.
 
 
 
Muhasebenin Tahakkuk Esası
 
İşletme, nakit akış tablosu hariç, tüm finansal tablolarını muhasebenin tahakkuk esasına göre düzenler. Muhasebenin tahakkuk esası kullanıldığı zaman işletme, kalemleri Kavramsal Çerçevede bunlar için verilen tanımlara ve tahakkuk kriterlerine uydukları takdirde varlıklar, borçlar, özkaynaklar, gelirler ve giderler olarak muhasebeleştirir.
 
Önemlilik ve Birleştirme
 
İşletme, benzer kalemlerden oluşan her bir önemli sınıfı, finansal tablolarda ayrı bir biçimde gösterir. İşletme, nitelikleri ve işlevleri itibariyle farklı olan kalemleri de, önemsiz olmadıkları takdirde, ayrı olarak sunar.
 
Netleştirme (Mahsup Etme)
 
İşletme, bir TFRS zorunlu kılmadıkça veya izin vermedikçe varlıkları ve borçları ya da gelirleri ve giderleri netleştiremez. İşletme, varlıkları ile borçları ve gelirler ile giderleri finansal tablolarda ayrı ayrı göstermelidir
 
Netleştirme Yapılmasına İzin Verilen Durumlar
 
-         İşletmenin olağan faaliyetlerinden olmamak kaydıyla, duran varlık  satıştan doğan kar veya zarar gelir tablosunda net olarak gösterilir.
 
-         “TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar” Standardına göre muhasebeleştirilen karşılıklarla ilgili olarak yapılan ve üçüncü taraflarla yapılmış olan sözleşmeye (örneğin, tedarikçiyle yapılan garanti sözleşmesi) dayanarak, tazmin edilen bir ödemeyi alınan tazminatla mahsup edebilir.
 
-         Benzer işlemlerden kaynaklanan kazanç ve kayıplar, örneğin kur farklarından kaynaklanan kazanç veya zararlar veya ticari amaçla elde tutulan finansal araçlardan kaynaklanan kazanç veya  kayıplar, netleştirilerek raporlanır. Ancak söz konusu kazanç veya kayıplar, önemli oldukları takdirde mahsup edilmeden ayrı ayrı gösterilir.
 
Raporlama Sıklığı
 
Bir işletme, tam bir finansal tablolar setini (karşılaştırılabilir bilgileri içerecek şekilde) en az yılda bir kez sunmalıdır. Bir işletme, raporlama dönemi sonunu (bilanço tarihini) değiştirdiğinde ve finansal tablolarını bir yıldan daha uzun ya da daha kısa bir dönem için hazırladığında aşağıdaki bilgileri de açıklamalıdır:
 
          Finansal tabloların kapsadığı döneminin değişmiş olduğunu
 
          Finansal tablolarının bir yıldan daha uzun ya da daha kısa bir dönemi kapsamasının nedeni
 
Finansal tablolarında sunulan tutarların tümüyle karşılaştırılabilir olmadığı
 
Bir işletme, normalde, finansal tablolarını düzenli olarak bir yıllık bir dönemi kapsamak üzere düzenler. Ancak bazı işletmeler, pratik nedenlerle, örneğin 52 haftalık dönem için raporlamayı tercih edebilirler. Bu standart böyle bir uygulamaya engel değildir.
 
Karşılaştırmalı Bilgi
 
Başka bir TFRS’de aksine bir hüküm bulunmadıkça, işletme cari dönem finansal tablolarında raporlanan tüm tutarlara ilişkin bir önceki döneme ait karşılaştırmalı bilgileri sunar. Cari dönemin finansal tablolarının anlaşılması bakımından gerekli olması durumunda, metinsel ve tanımsal bilgilere ilişkin de karşılaştırmalı bilgi verir.
 
İşletme asgari olarak iki finansal durum tablosu, iki kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, iki ayrı kar veya zarar tablosu (sunulması durumunda), iki nakit akış tablosu ve iki özkaynaklar değişim tablosu ve bunlara ilişkin dipnotları sunar.
 
Muhasebe Politikasında Değişiklik, Geriye Dönük Düzeltme veya Yeniden Sınıflandırma
 
İşletme aşağıdaki durumlarda, asgari karşılaştırmalı finansal tablolara ilave olarak bir önceki dönemin başlangıcına ait üçüncü bir finansal durum tablosu sunar:
 
- Bir muhasebe politikasını geriye dönük olarak uyguladığında, finansal tablo kalemlerini geriye dönük olarak düzelttiğinde veya finansal tablo kalemlerini yeniden sınıflandırdığında
 
- Geriye dönük uygulamanın, geriye dönük düzeltmenin veya yeniden sınıflandırmanın, bir önceki dönemin başındaki finansal durum tablosunda yer alan bilgiler üzerinde önemli bir etkisi bulunduğunda.
 
İşletme aşağıdaki üç finansal durum tablosunu sunar;
 
a- Cari dönemin sonundaki finansal durum tablosu,
 
b- Bir önceki dönemin sonundaki finansal durum tablosu
 
c- Bir önceki dönemin başındaki finansal durum tablosu
 
İşletme, finansal tablolarındaki kalemlerin sunuluşunu ve sınıflandırılmasını değiştirmesi durumunda, uygulanabilir olduğu sürece, karşılaştırmalı tutarları yeniden sınıflandırır. Karşılaştırmalı tutarları yeniden sınıflandırdığında aşağıdaki açıklamaları yapar (bir önceki dönemin başlangıcı da dahil olmak üzere):
 
a- Yeniden sınıflandırmanın niteliği,
 
b- Yeniden sınıflandırılan her bir hesap kaleminin veya sınıfının tutarı
 
c- Yeniden sınıflandırmanın nedeni.
 
Finansal Tabloların Tanımlanması
 
-         Raporlayan işletmenin adı  ve bu bilgide önceki raporlama döneminden bu yana olan değişiklikler,
 
-         Finansal tabloların tek bir şirketi mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği,
 
-         Raporlama dönemi sonu (bilanço tarihi) veya finansal tablo ve dipnotların kapsadığı dönem,
 
-         Finansal Tabloların sunumunda kullanılan para birimi
 
-         Finansal tabloda sunulan tutarların yuvarlanma derecesi
 
Dönen Varlıklar
 
Bir varlık aşağıdaki kriterlerden herhangi birine uyduğu takdirde dönen varlık olarak sınıflandırılır.
 
-         İşletmenin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin, satılmasının veya tüketilmesinin beklenmesi
 
-         Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulması
 
-         Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi
 
-          Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra en az on iki ay içinde bir borcun ödenmesi için kullanılmak üzere veya başka bir nedenle sınırlandırılmamış olmak koşuluyla, söz konusu varlıklar nakit veya nakit benzeriyse.
 
Kısa Vadeli Borçlar
 
Bir borç aşağıdaki kriterlerden birine uyduğu takdirde kısa vadeli olarak sınıflandırılır:
 
-         Normal faaliyet döngüsü içinde ödenmesinin beklenmesi
 
-          Öncelikle ticari amaçla elde tutulması
 
-         Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra on iki ay içinde ödenecek olması
 
-          İşletmenin borcun ödenmesini, raporlama döneminin (bilanço tarihinin) sonundan itibaren en az on iki ay süreyle erteleyebilmesine yönelik koşulsuz bir hakkının bulunmaması
 
İşletme, diğer bütün borçlarını uzun vadeli olarak sınıflandırır.
 
Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda ya da Dipnotlarda Sunulacak Bilgiler
 
Gelir ya da gider kalemleri önemli olduğunda işletme, bu kalemlerin niteliğini ve tutarını ayrı ayrı açıklar.
 
Gelir ve gider kalemlerinin ayrı ayrı sunulmasını gerektirecek durumlar şunlardır:
 
-         Stokların net gerçekleşebilir değerine veya maddi duran varlıkların geri kazanılabilir tutarına indirgenmesi için ayrılan karşılık giderleri ve bunların iptali
 
-          İşletmenin faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması ve yeniden yapılandırma maliyetleriyle ilgili karşılıkların iptali
 
-          Maddi duran varlıkların elden çıkarılması
 
-         Yatırımların elden çıkarılması
 
-          Durdurulan faaliyetler,
 
-          Dava ödemeleri
 
-          Karşılıklarla ilgili diğer iptaller
 
Giderlerin niteliklerine göre sınıflanması
 
-         Hasılat
 
-         Diğer Gelirler
 
-         Mamul ve yarı mamul stoklarında değişim
 
-         Kullanılan hammadde ve diğer tüketim malları
 
-         Çalışanlara sağlanan fayda maliyetleri
 
-         Amortisman ve itfa giderleri
 
-         Diğer giderler
 
-         Toplam giderler
 
-         Vergi öncesi kar
 
Giderlerin fonksiyona göre sınıflanması
 
-         Hasılat
 
-         Satışların Maliyeti
 
-         Brüt Kar
 
-         Diğer Gelirler
 
-         Dağıtım Maliyetleri
 
-         Yönetim Giderleri
 
-         Diğer Giderler
 
-         Vergi Öncesi Kar
 
Özkaynak Değişim Tablosunda Sunulacak Bilgiler
 
Ana ortaklığın sahiplerine ve kontrol gücü olmayan paylarına (azınlık paylarına) ilişkin toplam tutarları ayrı olarak gösteren, döneme ilişkin toplam kapsamlı gelir
 
Her bir özkaynak bileşeni için, TMS 8’e göre muhasebeleştirilen, geçmişe yönelik uygulama veya geçmişe yönelik düzeltmelerin etkileri
 
Mutabakat
 
-         Kâr ya da zarar
 
-         Diğer kapsamlı gelir
 
-    Ortaklar tarafından yapılan katkıları ve ortaklara yapılan dağıtımları ayrı olarak gösteren ortaklarla bunların ortak olmaları nedeniyle ortaya çıkan işlemler
 
-         Kontrolün kaybedilmesiyle sonuçlanmayan bağlı ortaklıktaki ortaklık paylarındaki değişimler.
 
Nakit Akış Tablosu
 
Nakit akış bilgileri, finansal tablo kullanıcılarına işletmenin nakit ve nakit benzerlerini yaratma becerisini ve işletmenin bu nakit akışlarını kullanma ihtiyacını değerlendirmede, temel oluşturur. TMS 7, nakit akış bilgilerinin sunuluşu ve açıklanmasıyla ilgili kuralları ortaya koyar.
 
Sermaye
 
İşletme, işletmenin sermaye yönetimine ilişkin amaçlarının, politikalarının ve süreçlerinin finansal tablo kullanıcıları tarafından değerlendirilebilmesi amacıyla gerekli bilgileri açıklar.
 
-       Sermaye olarak neyi yönettiği
 
-      İşletmenin, işletme dışı nedenlerden ötürü sermaye gereksinimine ihtiyaç duyması durumunda, söz konusu gerekliliğin niteliği ve sermaye yönetim sürecine nasıl dahil edildiği
 
-         Sermaye yönetimi ile ilgili amaçların nasıl karşılandığı.
 
-         Sermaye olarak neyi yönettiğine ilişkin rakamsal veri özeti.
 
Bazı işletmeler birtakım finansal borçlarını sermayenin bir parçası olarak değerlendirir. Diğer işletmeler ise, sermayeyi, özkaynağın bir kısım unsurlarını içermeyen bir kalem olarak görür (nakit akış riskinden korunmasından kaynaklanan unsurlar gibi)
 
-         Bir önceki döneme göre meydana gelen değişiklikler.
 
-         Dönem içerisinde karşılaşılan, işletme dışı etkenlerden kaynaklanan sermaye ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığı.
 
-         İşletmenin, bu tür işletme dışından kaynaklanan sermaye gereksinimlerini karşılayamamış olduğu durumlarda, bunun sonuçları.
 
Söz konusu açıklamalarda, işletme içerisinde kilit yönetici konumundaki personele sağlanan bilgiler esas alınır.
 
 


Bookmark and Share

Oylayınız: 5.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön