Vergi - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git
94.000 TL tutarı hesaplanırken, vergi sonrası rakamlar değil vergi öncesi yani brüt rakamlar dikkate alınacaktır. Ayrıca, bu tutarın tespitinde, sayılan bu kazanç ve iratların beyan edilip edilmemesinin ya da bu kazanç ve iratlara herhangi bir istisna uygulanıp uygulanmamasının da vergilendirme açısından bir önemi yoktur.
Eser Sevinç | 10/2/2014
Arsa sahipleri ile inşaatın yapımını üstlenen müteahhit arasındaki arsanın devri ve yapılan inşaatın maliyeti ile bölüşülecek karın saptanması ve yükümlülüklerinin vergisel açıdan irdelenmesi yazımız konusunu oluşturmaktadır.
Eser Sevinç | 20/1/2014
2014 yılının ilk 6 aylık diliminde asgari brüt ücret tutarı 1071 TL olacaktır. Yabancılara verilecek olan ücret kriterlerinin hesaplanmasında yeni asgari ücret tutarı uygulanacak, yabancı çalışanlara verilecek ücret hesaplamalarında yeni oran dikkate alınacaktır.
Eser Sevinç | 13/1/2014
Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %10,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %11,75 olarak tespit edilmiştir.
Eser Sevinç | 27/12/2013
Yenileme fonu, amortismana tabi iktisadi değerlerin satılmasından ya da hasara uğraması durumunda sigortadan alınan tazminatlar sonucunda ortaya çıkan karların ötelenmesi ya da yeni yatırımlara dönüştürülmesine olanak veren bir sistemdir.
Eser Sevinç | 27/12/2013
Mukimlik, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının 4 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, gerçek veya tüzel kişilerin hangi durumlarda bir ülkenin mukimi sayılacağı bu maddede ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Eser Sevinç | 25/12/2013
2014 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi
Eser Sevinç | 25/12/2013
13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nin bazı bölümlerinde değişiklik yapılmıştır.
Eser Sevinç | 24/12/2013
Verilen süre içerisinde olumsuzluğunu gidermeyen mükellefler özel esaslar kapsamına alınacaktır. Kısaca, kendisine bu konuda ‘olumsuzluğu giderme’ bildiriminde bulunanlar söz konusu bildirime uygun davranmazlarsa özel esaslara tabi olacaklar, daha açıkçası ‘KOD’a alınacaklardır.
Eser Sevinç | 23/12/2013
Mahkemelerce verilen iptal kararlarının yerine getirilmesinde, haczin veya ihtiyati haczin kesinleşmesi beklenmeksizin, idarece mahkeme kararına uyulması gerektiği bildirilmektedir.
Eser Sevinç | 18/12/2013
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön