YMM'nin Yapacağı Denetimler - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

YMM'nin Yapacağı Denetimler

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: YMMdenetim

Yeminli mali müşavirler, sözleşme imzaladıkları mükelleflerin vergiye müteallik bütün işlemlerini sürekli olarak denetleyeceklerdir. Yeminli mali müşavirlerce tasdik edilecek yıllık gelir ya da kurumlar vergisi beyannamesi ile ilgili defter ve belgeler üzerinde yapılacak denetim, cari denetim şeklinde olacaktır. Yıl içinde yapılacak bu denetimlerde, mükellef tarafından yapılan hataların anında düzeltilmesi esastır.

Vergi mevzuatına aykırı hususların mükellef tarafından düzeltilmemesi halinde, bu aykırılıklar ve karşıt inceleme sırasında nezdinde karşıt inceleme yapılan mükellefle ilgili olarak da, karşıt incelemeye konu olayla sınırlı olmak üzere tespit edilen vergi mevzuatına aykırı hususlar yeminli mali müşavirler tarafından tasdik raporlarında belirtilecektir. Tam tasdik sözleşmesi düzenlenen mükelleflerin hesaplarının ilgili yeminli mali müşavirlerce incelenmesi sırasında, önceki aylara ait hatalı işlemlerin tespit edilmesi halinde, bu hatalı işlemler yeminli mali müşavirlerce düzelttirilecektir.

Yeminli mali müşavirler, bu tebliğle verilen tam tasdik yetkisi ile ilgili olarak sözleşme yaptıkları mükelleflerin, 213 sayılı VUK
a göre tutulması ve ibrazı zorunlu olan;  
- Tüm defter, kayıt ve belgelerini incelemek,  
- Tasdik işlemini ilgilendiren tüm bilgileri yönetici, denetçi ve diğer ilgililerden istemek,
yetkisini haizdirler. Kamu idare ve müesseseleri, yeminli mali müşavirlerin tasdik konusu ile sınırlı olmak üzere isteyeceği bilgileri vermekle yükümlüdürler. Gerekli bilgiler yazı ile istenecek ve yazıda tasdik konusu ile ilgili husus ve sözleşme içeriği belirtilecektir.  

Yeminli mali müŞavirler, rapor düzenleyecekleri veya beyannamelerini tasdik edecekleri mükelleflerin işlemleriyle sınırlı olmak üzere, karşıt inceleme yapabilirler.Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön