Yabancılara KDVsiz Gayrimenkul Satışı - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Yabancılara KDVsiz Gayrimenkul Satışı

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: KDVistisnagayrimenkulsatışyabancı
Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere;
  • Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları,
  • Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile
  • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara
yapılan konut veya iş yeri teslimleri KDV'den müstesnadır.

Şu kadar ki öngörülen şartları taşımadığı hâlde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi hâlinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.

Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content