Yıllık ve Munzam Aidatın Ödeme Süresi - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Yıllık ve Munzam Aidatın Ödeme Süresi

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde TTK ·
Tags: aidatyıllıkticaretşirket

Yıllık ve munzam oda aidatlarının 2013 yılına ilişkin ikinci taksitlerinin 31 Ekim 2013 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları ve deniz ticaret odalarının 5174 sayılı "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu"nda sayılan gelirlerinden birisi bu odaların üyeleri tarafından ödenen yıllık ve munzam aidatlardır.
Yıllık aidat tutarları, Birlik tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilen usullere göre belirlenen dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit edilmektedir. Munzam aidat tutarlarının, gerçek kişi tacir ve sanayicilerin bir önceki yıla ilişkin gelir vergisi beyannamelerinde gösterdikleri ticarî kazanç toplamı üzerinden, tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise yine bir önceki yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterdikleri ticari bilanço karı üzerinden binde beş oranında hesaplanacağı hüküm altına alınmıştır.
Yine aynı maddelerde,

  • Üyenin zarar etmiş olması halinde munzam aidat ödenmeyeceği,

  • Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatının, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle ödeneceği,

  • Çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatının, bunların bütün şubelerinden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticarî kazanç veya ticarî bilanço kârı üzerinden hesaplanacağı,

  • Bağımsız bilançosu yapılan kurum ve müessese şubeleri ile fabrikalarının munzam aidatının, şube veya fabrikanın bulunduğu yerin odasına ödeneceği,

  • Bir tüzel kişiliğin merkez, şube ve fabrikalarının değişik yerlerde olması, fakat bilançolarının merkezde tutulması halinde, munzam aidatın merkez tarafından mahalli odaya ödeneceği, ancak, bu odanın tahsil ettiği munzam aidatı diğer odalar arasında, izleyen takvim yılının ilk üç ayı içinde eşit olarak paylaştıracağı,

  • Bu gibi durumlarda, bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidatın tutarının, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi katını geçemeyeceği,

belirtilmiştir.
Aidatların her ikisinin de her yıl Haziran ve Ekimaylarında iki eşit taksitle ödenmesi gerekmektedir. Süresinde ödenmeyen aidatlara ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinde belirtilen oranda (19 Ekim 2010 tarihinden itibaren aylık % 1,40) gecikme zammı uygulanmaktadır.
5174 Sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen hükümleri uyarınca,
2013 yılına ilişkin yıllık ve munzam aidatların ikinci taksitlerinin, bağlı bulunulan odalara 31 Ekim 2013 tarihine kadar ödenmesi gerekir.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
İçeriğe dön