Vergide kaçakçılık cezasından kurtulma - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Vergide kaçakçılık cezasından kurtulma

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: kaçakçılıkcezasuçvergipişmanlıkdilekçe

Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından her hangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması veya haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması durumlarında, vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilere vergi ziyaı cezası kesilmez.

Mükellefin haber verme dilekçesinin mükellef nezdinde herhangi bir vergi incelemesine başlanılmadan ya da olayın takdir komisyonuna intikal etmeden önce verilmiş olması ve resmi kayıtlara geçirilmesi gerekmektedir. Vergi ziyaı suçunda pişmanlıktan yararlanmada ihbar ya da incelemeye başlanılması pişmanlıktan yararlanmayı engelliyor iken, kaçakçılık suçunda pişmanlıktan yararlanmada suçun tespit edilmemiş olması aranmaktadır. Suç henüz tespit edilmemiş ise, vergi incelemesine başlanılmış olsun yahut ihbar olmasına rağmen pişmanlıktan kaçakçılık suçu boyutuyla yararlanmak mümkündür.


Bu durum Türk Ceza Kanununun Etkin Pişmanlık düzenlemesine paralel bir durum ortaya çıkartmaktadır. Örneğin, kendiliğinden, kullandığı faturaların sahte olabileceğini varsayan bir mükellef bunu vergi dairesine bildirir ise kaçakçılık suçundan kurtulacaktır.Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content