Vergi İadeleri - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Vergi İadeleri

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: iadevergidilekçetalep

Maliye Bakanlığı vergi iade talep dilekçelerinin standart hale getirilmesine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla 10 Ekim 2013 tarihinde 429 seri nolu Vergi Usul Kanunu genel tebliğini yayımlandı.
1 Kasım 2013 tarihi itibariyle Vergi İade talep dilekçeleri elektronik ortam üzerinden gönderilecek ve işlemler bu şekilde takip edilecektir.

İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden ya da mahsuben yapılacak iade talepleri 1 Kasım 2013 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi üzerinden önceden oluşturulmuş standart dilekçeler kullanılmak suretiyle yapılacaktır. İade talep dilekçeleri, internet vergi dairesi şifresi kullanılmak suretiyle mükellefler veya mükelleflerce yetkilendirilecek serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler aracılığı ile elektronik ortamda gönderilebilir. Mükellefler aynı standart dilekçe ile hem mahsuben hem de nakden iade talebinde bulunabilirler.


M
ahsuben iadesi talep edilen tutar için mahsuben iadenin şartları, nakden iadesi talep edilen tutar için nakden iadenin şartları aranır. Dilekçelere eklenmesi gereken belgeler elektronik olarak eklenir. Elektronik olarak verilmesi mümkün olmayanlar ise vergi dairesine evrak kayıt numarası/iade dosya numarası belirtilmek suretiyle teslim edilir.

Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda alınması uygun görülen belgeler ayrıca kâğıt ortamında vergi dairesine verilmez. Mahsuben veya nakden iade talebi, muhasebe işlem fişinin düzenlenmesinden önce verilecek yeni bir dilekçe ile değiştirilebilir veya iade talebinden vazgeçilebilir.

Mükelleflerin değişiklik veya vazgeçme talepleri “İade Talebinin Değiştirilmesine/İade Talebinden Vazgeçilmesine İlişkin Dilekçe” ile yapılması gerekmektedir. Üçüncü şahısların borçlarına yönelik mahsup taleplerinin değiştirilebilmesi için üçüncü şahısların bu husustaki muvafakatlarının alınması ve bunu gösteren belgenin noter tasdiki ile beraber dilekçe ekinde vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.


Ayrıca 429 seri nolu Tebliğ ile tek tek sayılan iade konularının dışında kalan ve “diğer iade talepleri” kapsamında olan iade taleplerinin (örneğin ücret geliri elde edip iade talep eden, işyeri kira geliri elde edip iade talep eden, menkul sermaye geliri elde edip iade talep eden mükellefler gibi) yine aynı tebliğ ile standart örneği oluşturulan dilekçe ile ilgili vergi dairesine yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru yapılması mümkündür.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
İçeriğe dön