Vergi affından yararlanan vergi tarhiyatları - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Vergi affından yararlanan vergi tarhiyatları

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: vergiaffıtarhiyatceza

Vergi affından yararlanan vergi tarhiyatları
Vergi affından yararlanılabilmesi için, borçların kesinleşmiş olması ve kanunun yayınlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması gerekmektedir.

Vergiler ve vergi cezalarının kesinleşmesi ne demektir?
i)
Beyanname ile beyan edilen vergiler beyan edildiği tarihte,
ii) İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergiler ile kesilen vergi cezalarına ilişkin düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliği üzerine,
- Süresi içerisinde dava açılmamış olması veya dava açılmış olmakla birlikte yargılama aşamalarının son bulması,
- Uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşılması,
Hallerinde kesinleşme söz konusu olacaktır. Kesinleşen bu vergiler af kapsamındadır.

İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi ve kesilen cezalar vergi/ceza ihbarnamesiyle mükelleflere tebliğ edilmekte, mükelleflerce vergi mahkemesinde dava konusu yapılabilmekte ve vergi mahkemesince bu cezalı tarhiyatların onanması (davayı reddetmesi) halinde bir üst yargı merciine itirazen veya temyizen başvurulabilmektedir. İtiraz/temyiz incelemesi Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay'da devam eden vergi ve cezalara ilişkin tarhiyatlar "kesinleşmiş alacak" olmadığından 6552 sayılı Kanundan yararlanamaz.

İdari para cezaları
İdari para cezalarının kesinleşmiş olabilmesi için idari yaptırım kararlarına karşı süresi içerisinde dava açılmaması veya dava açılmış olmakla birlikte yargılama aşamalarının son bulması gerekmektedir. Ancak, bazı idari para cezaları için (10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun ve 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları) dava yolu bulunmadığından, bu idari para cezaları verildikleri tarih itibarıyla kesinleşmiş olup 6552 sayılı Kanun kapsamındadır.

Ecrimisil
Ecrimisillerin kesinleşmiş olarak değerlendirilebilmesi için ecrimisil ihbarnamesi/ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin tebliği üzerine süresi içerisinde dava açılmamış olması veya dava açılmış olmakla birlikte yargılama aşamalarının son bulması gerekmektedir.

Diğer alacaklar
Yukarıda belirtilen alacakların dışında kalan ancak madde kapsamına giren diğer alacakların, ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmaması gerekmektedir.Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
İçeriğe dön