Varlık barışı - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Varlık barışı

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: barışafvergi

Varlık barışından yararlanmak için 31 Ekim 2013 tarihi son. Kanun sadece yurtdışından getirilecek veya bildirilecek olan varlıklara bu barış olanağı getirdi.
Kapsama girecek varlıklar nelerdir?
Varlık barışının kapsamına; gerçek veya tüzel kişilerce 15 Nisan 2013 tarihi itibarıyla sahip olunan ve yurtdışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar girer. Söz konusu kıymetlerin 31 Ekim 2013 tarihine kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle bankalara veya Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca faaliyette bulunan aracı kurumlara bildirilmesi ya da vergi dairelerine beyan edilmesi gerekir.

Ne kadar vergi ödenecek?
Vergi dairelerine yapılacak beyanlarda, beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir. Beyanın banka veya aracı kurumlara yapılması halinde ise; söz konusu kurumlar kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın 15. günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edip ödeyecekler. Ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecektir.
Mükellefler ne yapacak?
Her şeyden önce; varlık barışına konu edilen kıymetlerin, defter tutan mükellefler tarafından beyan tarihini takip eden ay sonuna kadar kanuni defterlere kaydedilmesi gerekiyor. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetler için pasifte özel fon hesabı açmaları gerekmektedir. Bu fon hesabı, sermayenin cüz'ü addolunacak, sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamayacak, işletmenin tasfiye edilmesi halinde ise vergilendirilmeyecektir.

Vergi incelemesi yapılacak mı?
Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Beyan edilen yurt dışı kaynaklar hiçbir şekilde vergi incelemesine tabi tutulmayacak.

29 Mayıs 2013 tarihinden sonra başlayan ve 01.01.2013 tarihinden önceki dönemleri kapsayan vergi incelemelerinde beyan edilen ve vergisi ödenen varlık tutarları dikkate alınıyor. İnceleme sonucunda Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, varlık barışında beyan edilen tutarlar mahsup edilecek. Dolayısıyla, inceleme esnasında vergi incelemesine yetkili olanlar, koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğini ayrıca kontrol etmek suretiyle bildirilen veya beyan edilen tutarları mahsup ederek vergi inceleme raporlarını tanzim edecekler.

Varlık barışı ile beyan edilen tutarların 29 Mayıs 2013 tarihinden önce başlamış olan vergi incelemelerine hiçbir etkisi olmayacaktır. 29 Mayıs 2013 tarihinden sonra vergi incelemesine başlanmış olan mükelleflerin Varlık barışının bu avantajından faydalanmaları mümkündür. Bu tarihten sonra vergi incelemesi başlayan mükelleflerin 31 Ekim 2013 tarihine kadar varlık barışından faydalanmaları mümkün. Beyan edilen varlıklar inceleme sonucunda bulunan matrah farklarından mahsup edilecek ve geriye bir fark kalırsa vergi ve ceza tarh edilecektir.Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön