Ücretsiz ve Burslu Öğrencilerde KDV Uygulaması - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Ücretsiz ve Burslu Öğrencilerde KDV Uygulaması

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: burseğitimKDV
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 13. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kurumların, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlü oldukları, Bakanlıkça bu oranın yüzde ona kadar artırılabileceği, ücretsiz okutulacak öğrencilerin yüzdesi, seçimi ve kurumlara kabul şartlarına ilişkin usûl ve esasların yönetmelikle belirleneceği, kurumların ayrıca, öğrenim bursu verebilecekleri, öğrenim bursu verilmesine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 57. maddesi uyarınca

Kurumların, kurumda okuma hakkını kazananlardan 5580 sayılı kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verileceği,

Bu durumdaki öğrenci veya kursiyerlerden kuruma başvuruda bulunulmaması hâlinde, yüzde üçlük oranın tamamından kayıtlı öğrenci ve kursiyerler yararlandırılacağı,

Adı geçen yönetmeliğin 62 ve 63. maddesinde de kurumların hangi şart ve oranda karşılıksız burs verebileceklerine ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Öte yandan Katma Değer Vergisi Kanununun 17/2-b maddesine göre,

-5580 sayılı Kanun hükümlerine tabi özel okullar tarafından ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10'unu,

Üniversite ve yüksekokullarda ise % 50'sini,

geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri ile kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Adı geçen kanunun 30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış belgelerinde gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin mahiyetleri içinde yer alan KDV indirilemeyeceği,

33/1 maddesinde de “ Bu kanuna göre indirim hakkı tanınan işlemlerle indirim hakkı tanınmayan işlemlerin bir arada yapılması halinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV ancak indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden kısmı indirim konusu yapılır.”

hükmü yer almaktadır. Bu nedenle yukarıdaki sınırlar dahilindeki bedelsiz eğitim ve burs verilmesi işlemleriyle ilgili alış ve giderler dolayısıyla yüklenen vergilerin indirimi ve iadesi mümkün olmadığından, KDV Kanununun 58. maddesi hükmüne göre Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulaması açısından işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak göz önüne alınabilecektir.

-Buna göre ücretsiz okutulacak öğrenciler için emsal bedeli üzerinden fatura kesilecek, ancak KDV tahsil edilmeyecektir. Faturanın açıklama kısmına "Ücretsiz okutulan öğrenci" ve "KDV Kanunu 17/2-b maddesi gereği KDV hesaplanmamıştır." ibaresi yazılacaktır.

-Toplam satışlar içinde emsal bedeli dikkate alınarak ücretsiz okutulan öğrencilere isabet eden oran bulunacak, bu oran o dönemdeki satışlar nedeniyle yüklenilen vergilere uygulanarak istisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen vergi miktarı hesaplanacaktır. Bu şekilde bulunacak vergisiz hizmete ait yüklenilen vergiler KDV hesabından çıkartılarak gider ya da maliyet hesaplarına intikal ettirilecektir.

Ücretsiz okutulan öğrenciye faturanın kesildiği dönemde yapılacak kayıtlar:

Ücretsiz Okutulan Öğrenciye Ait KDV'nin İndirimlerden Çıkarılması:
740 (B)
           191 (A)

Ücretsiz Okutulan Öğrenciye Emsal Bedeli Üzerinden Düzenlenecek Faturanın Kaydı:
740 (B)
           600 (A)Ali Çağsel SEV
YMM/Sworn-in CPA

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön