Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorunda olmayan/olan şirketler - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorunda olmayan/olan şirketler

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde TTK ·
Tags: muhasebestandardıTMSMSUGT
Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorunda olmayan şirketler aşağıda belirtilmiştir:

Bağımsız denetim kapsamında oldjuğu halde,  aşağıdaki bölümde sayılanlar dışında kalan şirketler, Kamu Gözetim Kurumu tarafından başkaca bir belirleme yapılıncaya kadar, bu standarta göre defter tutmak zorunda değillerdir.  Bu tür kurum, kuruluş ve işletmeler isterlerse, 26/12/1992 tarih ve 21447 (M) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ve ekindeki Tek Düzen Hesap Planını uygulayacaklardır. Böylece, anılan kurum, kuruluş ve işletmeler finansal tablolarını (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablolarını) hazırlarken ve sunarken MSUGT’yi esas alabileceklerdir. Ancak, bu kurum, kuruluş ve işletmelerden dileyenler finansal tablolarını hazırlarken ve sunarken TMS’yi de uyguygulayabilecektir.

Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorunda şirketler aşağıda belirtilmiştir:

1) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;
a) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler,
b) Yatırım kuruluşları,
c) Kolektif yatırım kuruluşları,
d) Portföy yönetim şirketleri,
e) İpotek finansmanı kuruluşları,
f) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları,
g) Varlık kiralama şirketleri,
h) Merkezî takas kuruluşları,
i) Merkezî saklama kuruluşları,
j) Veri depolama kuruluşları,
k) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:
- Aktif toplamı onbeş milyon ve üstü Türk Lirası.
- Yıllık net satış hasılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası.
- Çalışan sayısı elli ve üstü.
2) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;
a) Bankalar,
b) Finansal kiralama şirketleri,
c) Faktoring şirketleri,
d) Finansman şirketleri,
e) Varlık yönetim şirketleri,
f) Derecelendirme kuruluşları,
g) Finansal holding şirketleri,
h) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanun'da tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler,
i) Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları.
3) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.
4) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön