Türkiye Muhasebe Standardı – 11 (TMS 11) İnşaat Sözleşmeleri Standardı - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Türkiye Muhasebe Standardı – 11 (TMS 11) İnşaat Sözleşmeleri Standardı

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde vergi ·
Tags: TMSstandartinşaat
 
Türkiye Muhasebe Standardı – 11 (TMS 11) İnşaat Sözleşmeleri Standardı
 
Amaç
 
Bu Standardın amacı, inşaat sözleşmelerine ilişkin gelir ve maliyetlerle ilgili muhasebe uygulamasının açıklanmasıdır. İnşaat sözleşmelerine konu olan işlerin özelliği gereği, sözleşme kapsamındaki işin başlamasıyla tamamlanması farklı hesap dönemlerine girmektedir. Bu nedenle inşaat sözleşmelerine ilişkin muhasebe uygulamasındaki esas konu, sözleşme kapsamında elde edilen gelir ve maliyetlerin inşaat işinin gerçekleştirildiği hesap dönemlerine dağıtılmasıdır.
 
Kapsam
 
Bu Standart yüklenici işletmelerin finansal tablolarındaki inşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde uygulanır.
 
Tanımlar
 
İnşaat sözleşmesi (sözleşme); bir varlığın veya tasarım, teknoloji ve fonksiyon ya da nihai amaç veya kullanım açısından birbiriyle yakından ilişkili ya da birbirine bağımlı bir grup varlığın inşası için özel olarak yapılmış bir sözleşmedir.
 
Sabit fiyatlı sözleşme; yüklenicinin sabit bir sözleşme fiyatını (ihale bedeli) veya üretim birimi başına sabit bir tutarı (birim fiyat) kabul ettiği ancak belli koşullarda maliyet güncelleştirmesine (eskalasyon) konu olan inşaat sözleşmesidir.
 
Maliyet artı kâr sözleşmesi; yükleniciye kabul edilebilir ya da başka bir şekilde tanımlanmış maliyetler üzerine bu maliyetlerin bir yüzdesi veya sabit bir tutar eklenerek ödeme yapılan inşaat sözleşmesidir.
 
Bir inşaat sözleşmesi köprü, bina, baraj, kanal, yol, gemi veya tünel gibi tek bir varlığın inşası için yapılmış olabilir. İnşaat sözleşmesi tasarım, teknoloji ve fonksiyon veya nihai amaç ya da kullanım açısından birbiriyle yakından ilişkili veya birbirine bağımlı birden çok varlığın inşası ile ilgili de olabilir. Bu tür sözleşme örnekleri rafineri inşaatı ve diğer fabrika veya tesislerdeki karmaşık parçaların inşasını içerir.
 
İnşaat Sözleşmelerinin Birleştirilmesi ve Bölümlenmesi
 
Bu Standart hükümleri her bir inşaat sözleşmesine ayrı ayrı uygulanır. Ancak bazı koşullarda, bir sözleşmenin ayrı ayrı belirlenebilen/tanımlanabilen bölümlerine veya bir sözleşmeler grubuna birlikte de uygulanabilir.
 
Birden çok varlığı kapsayan bir sözleşmede aşağıdaki durumlar mevcutsa her varlığın inşaatı ayrı bir inşaat sözleşmesi olarak değerlendirilir:
 
-         Her bir varlık için ayrı teklif verilmiş olması
 
-         Her bir varlığın ayrı bir müzakereye konu olması ve yüklenici ile müşterinin sözleşmenin her bir varlığa ilişkin kısmını kabul veya reddetme hakkının olması ve
 
-         Her bir varlığın maliyetleri ve gelirlerinin ayrı ayrı belirlenebilmesi.
 
Bir veya birden çok müşteri ile yapılmış olmasına bakılmaksızın, aşağıdaki durumlar mevcutsa bir sözleşmeler grubu tek sözleşme olarak nitelenir:
 
-         Sözleşmeler grubunun tek bir paket olarak birlikte müzakere edilmesi,
 
-         Sözleşmelerin birbiriyle aslında genel bir kâr marjına sahip tek bir projenin parçası olarak, çok yakın ilişkili olması ve
 
-         Sözleşmeler kapsamındaki işlerin aynı anda veya birbirini izleyen bir sırada yapılması
 
 
 
Sözleşme Geliri
 
-         Sözleşmede başlangıçta üzerinde anlaşmaya varılmış bedel ve
 
-         Sözleşmeye konu işteki değişiklikler, ek ödeme talepleri ve teşvik ödemelerinden:  Gelir olarak sonuçlanması muhtemel olanlar ve güvenilir biçimde ölçülebilenler.
 
Sözleşme geliri alınan veya alınacak olan hakedişlerin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Sözleşme gelirinin ölçülmesi gelecekteki olayların sonuçlarına bağlı çeşitli belirsizliklerden etkilenir. Olaylar meydana geldikçe ve belirsizlikler çözümlendikçe tahminlerin sık sık gözden geçirilmesi gerekir. Bu nedenle sözleşme geliri tutarı dönemden döneme artabilir veya azalabilir.
 
Sözleşme Maliyetleri
 
-         Belli bir sözleşmeyle doğrudan ilişkili maliyetler,
 
-         Genel olarak sözleşmeye konu işle ilişkisi kurulabilen ve sözleşmeye yüklenebilecek olan maliyetler ve
 
-         Sözleşme hükümlerine göre özellikle müşteriye yüklenebilecek olan diğer maliyetler.
 
Belli bir sözleşmeyle doğrudan ilişkili maliyetler aşağıdakileri kapsar:
 
-         Gözetim dahil inşaat alanı işçilik maliyetleri
 
-         İnşaatta kullanılan malzeme maliyetleri
 
-         İnşaatta kullanılan tesis ve makinelerin amortismanı
 
-         Tesis, makine ve malzemelerin inşaat alanına getirilmesi ve buradan götürülmesi ile ilgili taşıma maliyetleri
 
-         Tesis ve makine kiralama maliyetleri
 
-         Sözleşmeyle doğrudan ilişkili tasarım ve teknik destek hizmeti maliyetleri
 
-         Tahmini garanti maliyetleri dahil olmak üzere, garanti kapsamında yapılan işler ve büyük onarımlara ilişkin öngörülen maliyetler ve
 
-         Üçüncü kişilerin ödeme talepleri.
 
Bu maliyetler; sözleşme gelirine dahil edilmemiş, örneğin artık malzeme satışı ve sözleşmeye konu işin bitiminde tesis ve teçhizatın elden çıkarılmasıyla sağlanan gelirler gibi arızi gelirlerle azaltılabilir.
 
Genel olarak sözleşme kapsamındaki işle ilişkisi kurulabilen ve belli bir sözleşmeye yüklenebilecek olan maliyetler aşağıdakileri içerir:
 
-         Sigorta
 
-         Belli bir sözleşmeyle doğrudan ilişkisi kurulamayan tasarım ve teknik destek hizmeti maliyetleri ve
 
-         İnşaat genel giderleri
 
Bu tür maliyetler, benzer özelliklere sahip tüm maliyetlere tutarlı bir şekilde uygulanmak üzere, makul ve sistematik yöntemler kullanılarak dağıtılır. Dağıtım inşaat işinin normal düzeyi esas alınarak yapılır. İnşaat genel giderleri inşaatta çalışan personelin ücret bordrosunun hazırlanması ve işleme tabi tutulması gibi maliyetleri içerir. Genel olarak sözleşme kapsamındaki işle ilişkisi kurulabilen ve belli sözleşmelere yüklenebilecek olan maliyetler borçlanma maliyetlerini de içerir.
 
Sözleşme hükümlerine göre özellikle müşteriye yüklenebilecek olan maliyetler, sözleşmede geri ödenebilecek giderler olarak tanımlanmış bazı genel yönetim giderleriyle geliştirme maliyetlerini içerebilir.
 
Sözleşmeye konu işle ilişkisi kurulamayan veya bir sözleşmeye yüklenemeyen maliyetler inşaat sözleşmesi maliyetleri dışında bırakılır. Bu maliyetler aşağıdakileri içerir:
 
-         Sözleşmede geri ödenecek gider olarak belirtilmemiş genel yönetim giderleri
 
-         Satış maliyetleri
 
-         Sözleşmede geri ödenecek gider olarak belirtilmemiş araştırma ve geliştirme maliyetleri
 
-         Belli bir sözleşme kapsamındaki işlerde kullanılmayan atıl tesis ve teçhizat amortismanı
 
Sözleşme Gelir ve Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi
 
Bir inşaat sözleşmesinin sonucu güvenilir biçimde öngörülebiliyorsa, inşaata ilişkin gelir ve maliyetler raporlama dönemi sonu itibariyle sözleşmeye konu işin tamamlanma aşaması esas alınarak, gelir ve giderler olarak finansal tablolara yansıtılır. İnşaat sözleşmesiyle ilgili beklenen zararlar  gider olarak muhasebeleştirilir.
 
Sabit fiyatlı sözleşmede aşağıdaki koşulların tamamı mevcutsa inşaat sözleşmesi sonucu güvenilir biçimde tahmin edilebilir.
 
-         Toplam sözleşme gelirinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi
 
-         Sözleşmeye ilişkin ekonomik yararların işletmeye akışının muhtemel olması
 
-         Sözleşme konusu işin bitirilmesi için gereken inşaat maliyetleri ile işin tamamlanma aşamasının raporlama dönemi sonunda güvenilir biçimde belirlenebilmesi
 
-         Sözleşmeye yüklenebilecek inşaat maliyetlerinin açıkça belirlenebilmesi ve güvenilir biçimde ölçülebilir olması sonucu, katlanılan fiili inşaat maliyetlerinin önceki tahminlerle karşılaştırılabiliyor olması.
 
Maliyet artı kâr sözleşmesinde, aşağıdaki koşulların tamamı mevcutsa inşaat sözleşmesi sonucu güvenilir biçimde tahmin edilebilir.
 
-         Sözleşmeye ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edilmesinin muhtemel olması
 
-         Sözleşmeye yüklenebilecek inşaat maliyetlerinin, geri tahsil edilebilir nitelikte olsun veya olmasın, açıkça belirlenebilmesi ve güvenilir biçimde ölçülebilmesi.
 
Finansal tablolara yansıtılacak gelir ve giderlerin belirlenmesinde sözleşmenin tamamlanma aşamasının baz alınması "tamamlanma yüzdesi yöntemi" olarak adlandırılır. Bu yöntemde sözleşme geliri, ulaşılan tamamlanma aşamasına kadar katlanılan inşaat maliyetiyle eşleştirilerek, bitirilen işle orantılı gelir, gider ve kârın raporlanması sağlanır.
 
Tamamlanma yüzdesi yönteminde, sözleşme geliri işin yapıldığı hesap dönemlerinin kar veya zararda gelir olarak gösterilir. Sözleşme maliyetleri genellikle ait oldukları işin yapıldığı hesap dönemlerinin kar veya zararında gider olarak gösterilir. Ancak, beklenen toplam sözleşme maliyetlerinin toplam  sözleşme gelirlerini aşacağı öngörülen kısmı derhal gider olarak finansal tablolara yansıtılır.
 
Bir sözleşmenin tamamlanma aşaması çeşitli yollarla belirlenebilir. Yüklenici işletme, yapılan işi güvenilir biçimde ölçen yöntemi kullanır. Sözleşmenin niteliğine bağlı olarak, bu yöntemler aşağıdakileri içerebilir:
 
-         Bugüne kadar yapılan işle ilgili katlanılan sözleşme maliyetlerinin öngörülen toplam inşaat maliyetlerine oranı
 
-         Yapılan işe ilişkin incelemeler
 
-         Sözleşmeye konu işin fiziki tamamlanma oranı.
 
Müşteriden alınan avanslar ve hakedişler genellikle yapılan işi yansıtmaz.
 
Bir inşaat sözleşmesinin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilememesi durumunda:
 
-         Sadece katlanılmış sözleşme maliyetlerinin geri kazanılabilmesi muhtemel olan kısmı kadar gelir kaydedilir
 
-         Sözleşme maliyetleri oluştukları dönemin gideri olarak finansal tablolara yansıtılır.
 
İnşaat sözleşmesine ilişkin bir zarar beklentisi oluştuğu an beklenen zarar tutarı doğrudan gider olarak kaydedilir.
 
Müşteriden geri kazanılabilme olasılığı düşük olan sözleşme maliyetleri hemen gider olarak muhasebeleştirilir. Müşteriden geri kazanılabilme olasılığı düşük olan ve hemen gider olarak muhasebeleştirilmesi gereken sözleşme maliyetleri ile ilgili durumlara ilişkin örnek sözleşmeler aşağıdakileri içerir:
 
-         Geçerliliği konusunda ciddi kuşkular bulunduğu için tam anlamıyla yürürlüğe konulamayanlar
 
-         Tamamlanması askıdaki bir dava veya yasal düzenleme sonucuna bağlı olanlar
 
-         İstimlâk veya kamulaştırılma olasılığı bulunan mülklerle ilişkisi bulunanlar
 
-         Müşterinin yükümlülüklerini yerine getirmesi mümkün olmayanlar
 
-         Yüklenicinin sözleşmeye konu işi tamamlama olanağı bulunmayan veya bu nedenle sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gereği ortaya çıkanlar
 
Sözleşme sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilmesini engelleyen belirsizliklerin ortadan kalkması durumunda, inşaat sözleşmesine ilişkin gelir ve giderler muhasebeleştirilir.
 
Beklenen Zararların Muhasebeleştirilmesi
 
Toplam sözleşme maliyetlerinin toplam sözleşme gelirini aşması muhtemelse beklenen zarar doğrudan gider olarak finansal tablolara yansıtılır. Böyle bir zarar tutarı aşağıdakilerden bağımsız olarak saptanır.
 
-         Sözleşme konusu işe başlanmış olsun olmasın
 
-         Sözleşme konusu işin tamamlanma aşaması
 
-         Ayrı bir inşaat sözleşmesi olarak değerlendirilmeyen diğer sözleşmelerden beklenen kâr tutarı.
 
Tahminlerdeki Değişiklikler
 
Tamamlanma yüzdesi yöntemi her hesap döneminde sözleşme geliri ve sözleşme maliyetlerine ilişkin cari tahminlere birikimli olarak uygulanır. Bu nedenle, sözleşme geliri veya sözleşme maliyetlerine ilişkin tahminlerdeki bir değişikliğin etkisi veya sözleşme sonucuna ilişkin tahminlerdeki değişikliğin etkisi, muhasebe tahminlerindeki bir değişiklik olarak muhasebeleştirilir. Değiştirilen tahminler değişikliğin yapıldığı dönemin kar veya zararına yansıtılan gelir ve gider tutarlarının belirlenmesinde ve izleyen dönemlerde kullanılır.
 
Açıklama
 
Bir yüklenici işletme aşağıdaki hususları açıklar:
 
-         Dönem geliri olarak finansal tablolara yansıtılan sözleşme geliri tutarı
 
-         Dönem içinde kaydedilen sözleşme gelirinin saptanmasında kullanılan yöntemler
 
-         Devam eden sözleşmelere konu işlerin tamamlanma aşamasının saptanmasında kullanılan yöntemler.
 
Bir işletme raporlama dönemi sonunda devam eden sözleşmelere ilişkin olarak aşağıdakilerden her birini açıklamak durumundadır:
 
-         Raporlama dönemi sonuna kadar katlanılan maliyetler ile finansal tablolara yansıtılan kârların (kaydedilmiş zararlar düşüldükten sonra) toplam tutarı
 
-         Alınan avansların tutarı
 
-         Hakedişler üzerinden teminat olarak alıkonulan tutarları.
 
Bir işletme, sözleşmeye konu işle ilgili
 
-         Müşterilerden olan brüt alacak tutarını varlık
 
-         Müşterilere olan brüt yükümlülük tutarını ise borç olarak göstermelidir.
 
Brüt alacak tutarı; katlanılan maliyetler ve sonuç hesaplarına yansıtılmış kârlar toplamından, sonuç hesaplarına yansıtılmış zararlar düşüldükten sonra kalan tutarın, hak edişler toplamını aştığı devam eden tüm sözleşmeler için;
 
-         Katlanılan maliyetler artı sonuç hesaplarına yansıtılmış kârlar tutarından,sonuç hesaplarına yansıtılmış zararlar ve hakedişler toplamı düşülerek hesaplanan net tutardır.
 
Brüt yükümlülük tutarı; hak edişlerin, katlanılan maliyetler ile sonuç hesaplarına yansıtılmış kârlar toplamından, sonuç hesaplarına yansıtılmış zararlar düşüldükten sonra kalan tutarı aştığı devam eden tüm sözleşmeler için;
 
-        Katlanılan maliyetler artı sonuç hesaplarına yansıtılmış kârlar tutarından,sonuç hesaplarına yansıtılmış zararlar ve hakedişler toplamı düşülerek hesaplanan net tutardır

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
1453 Maslak Mah.
T4a Bl. No:73
Maslak Sarıyer İstanbul
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön