Türkiye Muhasebe Standardı – 10 (TMS 10) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Standardı - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Türkiye Muhasebe Standardı – 10 (TMS 10) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Standardı

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: TMSmuhasebedenetim
 
Türkiye Muhasebe Standardı – 10 (TMS 10) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Standardı
 
Amaç
 
Bu standardın amacı;
 
-         Bir işletmenin, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar nedeniyle finansal tablolarında hangi durumlarda düzeltme gerekeceğini ve
 
-         Finansal tabloların yayımı için onayın verildiği tarih hakkında ve bilanço tarihinden sonraki olaylarla ilgili finansal tablolarda açıklanması gereken bilgileri belirlemektir.
 
Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olayların, işletmenin sürekliliği varsayımının yapılmasını engellemesi durumunda, finansal tablolar, işletmenin sürekliliği varsayımı yapılarak düzenlenemez.
 
Kapsam
 
Bu standart, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olayların muhasebeleştirilmesinde ve dipnotlarda yapılacak açıklamalarda uygulanır.
 
Tanımlar
 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; bilanço tarihi ile finansal tabloların yayımı için onaylandığı tarih arasında işletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder.
 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar ikiye ayrılır:
 
Bilanço tarihinden sonra düzeltme gerektiren olaylar;  bilanço tarihi itibarıyla ilgili olayların var olduğuna ilişkin kanıtları gösteren koşulların bulunduğu durumlardır.
 
Bilanço tarihinden sonra düzeltme gerektirmeyen olaylar; ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıktığını gösteren koşulların bulunduğu durumlardır.
 
Finansal tabloların yayımı için onaylamaya yönelik süreçler, yönetimin yapısına ve finansal tabloların hazırlanması ve sonuçlandırılmasında dikkate alınan yasal düzenlemeler ve uygulamalara göre farklılık gösterebilir. Bazı durumlarda, İşletmelerin finansal tablolarını, finansal tabloların yayımından sonra onaylamak (ibra edilmek) üzere ortaklarına sunması gerekebilmektedir. Bu gibi durumlarda, finansal tabloların, ortakların finansal tabloları onayladığı (ibra ettiği) tarih itibariyle değil, yönetim kurulunun yayım için karar aldığı tarih itibariyle onaylandığı kabul edilmektedir
 
Örnek: Bir işletmenin yönetimi, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarını, 28 Şubat 2012 tarihinde düzeltmeye tabi taslak olarak hazırlamıştır. 18 Mart 2012 tarihinde, yönetim kurulu finansal tabloları incelemiş ve yayımlanmak üzere onay vermiştir. İşletme 19 Mart 2012 tarihinde, karını ve  bazı diğer finansal bilgilerini açıklamıştır. Finansal tablolar, 1 Nisan 2012 tarihinde, ortaklara ve diğer şahıslara sunulmuştur. Ortaklar, 15 Mayıs 2012 tarihli genel kurulda finansal tabloları ibra etmiş ve ibra edilen finansal tablolar 17 Mayıs 2012 tarihinde düzenleyici kuruluşa iletilmiştir. Bu durumda, finansal tabloların onay tarihi, yönetim kurulunun yayım için onay verdiği tarih olan 18 Mart 2012 tarihidir.
 
Bazı durumlarda işletme yönetimlerinin, finansal tabloları tamamıyla idari olmayan şahıslardan oluşmuş bir üst kurula onaylanmak üzere sunması gerekebilir. Bu durumda finansal tablolar, yönetimin üst kurula sunulmasına karar verdiği tarih itibariyle onaylanmış olur.
 
Örnek: 18 Mart 2012 tarihinde, işletme yönetim kurulu, finansal tablolarını, üst kurula sunulmak üzere onaylamıştır. Üst kurul tamamıyla idari olmayan şahıslardan oluşmuştur ve çalışanların ve diğer tarafların temsilcilerini de bünyesinde bulundurmaktadır. Üst kurul, 26 Mart 2012 tarihinde, finansal tabloları onaylamıştır. Finansal tablolar 1 Nisan 2012 tarihinde, ortaklara ve diğer şahıslara sunulmuştur. Ortaklar, 15 Mayıs 2012 tarihli genel kurulda finansal tabloları ibra etmiş ve finansal tablolar 17 Mayıs 2012 tarihinde, düzenleyici kuruluşa iletilmiştir. Bu durumda, finansal tabloların onay tarihi; yönetimin, finansal tabloları üst kurula sunulmak üzere onayladığı 18 Mart 2012 tarihidir.
 
Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar; finansal tabloların yayımı için onay verildiği tarihe kadar ortaya çıkan olayları kapsar. Söz konusu olaylar kar tutarının veya bir takım başka finansal bilgilerin açıklanmasından sonra oluşmuş olsa dahi, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olay olarak dikkate alınır.
 
Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar
 
-         Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkarılan muhasebe hata ve hileleri
 
-         Varlıkların alım maliyetlerinin veya satış hasılatlarının bilanço tarihinden sonra belirli hale gelmesi
 
-         Varlıkların değerlerinde ortaya çıkan kayıpların bilanço tarihinden sonra ortaya çıkarılması
 
-         Ortaklığın iştiraklerinin değerinde (bağlı ortaklar dahil)sürekli bir değer kaybının olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin bilanço tarihinden sonra elde edilmesi
 
-         Stoklarla ilgili olarak, net gerçekleşebilir değerin tahminini etkileyen yeni bulguların elde edilmesi
 
-         Borçluların iflası veya borçlularla borç tutarları üzerinden yeni müzakerelere başlanılması
 
-         Talep edilen bir sigorta tazminatının alınması veya alınabilir hale gelmesi
 
-         Vergi oranlarının değişmesi
 
-         Bilanço tarihinden önceki olaylar nedeniyle, kardan pay veya ikramiye gibi bilanço tarihi itibarıyla hukuki veya zımni kabule dayalı bir borcun olması
 
Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektirmeyen (açıklama gerektiren)olaylar
 
-         Birleşmeler ve ele geçirmeler
 
-         İşletme yapısında değişiklikler olması, faaliyetin genişlemesi, daralması ya da yeni faaliyetlere başlanılması
 
-         Bilanço tarihinden sonra yatırımlarda değer kayıplarının ortaya çıkması
 
-         Sermaye artırımı ve önemli ölçüde diğer menkul kıymet ihraçları
 
-         Önemli ölçülerde maddi duran varlık alım ve satımları, iştirakte bulunulması veya işletmeye iştirak edilmesi
 
-         Grev ve benzeri ihtilaflar
 
-         Kıdem tazminatı limitlerinin artması
 
Temettüler
 
Ödeneceği, bilanço tarihinden sonra, ancak finansal tabloların yayımı için onay verilen tarihten önce ilan edilen temettüler (örneğin; temettülerin onaylanması ve dolayısıyla artık işletmenin isteğine bağlı olmaması durumunda); söz konusu zamanda herhangi bir yükümlülük bulunmadığından yükümlülük olarak finansal tablolara alınmaz.
 
İşletmenin sürekliliği varsayımının geçerliliğini kaybetmesi
 
Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olayların, işletmenin sürekliliği varsayımının yapılmasını engellemesi durumunda, finansal tablolar, işletmenin sürekliliği varsayımı yapılarak düzenlenemez.
 
İşletme yönetimince bilanço tarihinden sonra işletmenin tasfiye edilmesi veya ticari faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmesi veya bu şekilde hareket edilmesi dışında gerçekçi bir alternatifin bulunmaması halinde; finansal tabloların hazırlanmasında işletmenin sürekliliği varsayımı dikkate alınmaz.
 
Bilanço tarihinden sonra işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarında ortaya çıkan bozulmalar, işletmenin sürekliliği varsayımının geçerliliğini koruyup korumadığının yeniden gözden geçirilmesini gerektirebilir. İşletmenin sürekliliği varsayımının geçerliliğini yitirmesi halinde; işletmenin sürekliliği varsayımı çerçevesinde finansal tablolara alınan tutarların düzeltilmesi yerine, muhasebe esaslarında temel bir değişikliğe gidilmesini gerektirir.
 

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön