Teminat Mektubu Karşılığı Nakden veya Mahsuben İadelerde YMM Raporu İbraz Zorunluluğu - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Teminat Mektubu Karşılığı Nakden veya Mahsuben İadelerde YMM Raporu İbraz Zorunluluğu

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: teminatmektubunaktenmahsubenKDViaderapor
21 Mayıs 2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin;

-15. maddesinin c bendi ile, KDV Uygulama Genel Tebliğinin (IV/A-4) bölümünün “YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İadeler” başlığındaki “nakden” ibaresi,

-16. madde ile anılan tebliğin aynı bölümünün üçüncü paragrafının birinci cümlesindeki “YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflere, rapor ibraz edilmedikçe nakden iade yapılmaz.” cümlesindeki “nakden” ibaresi çıkarılmıştır.

Yapılan bu değişiklikle, teminat karşılığı nakden veya mahsuben iade talebinde bulunulması halinde, iadenin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde YMM raporunun ibraz edilmesi gerekmektedir. YMM raporu ibraz edilmemesi durumunda teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.


Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content