Tek Ortaklı Limited Şirket Müdürünün Maaşı - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Tek Ortaklı Limited Şirket Müdürünün Maaşı

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in TTK ·
Tags: maaşvergiücrettekortak

Tek Ortaklı Limited Şirket Müdürünün Kendisine Maaş Bağlayıp Bağlayamayacağı konusundaki açıklamalarımız aşağıdadır:

Gelir Vergisi Kanumu'nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler sayılmış, aynı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde de hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden Kanunun 103 ve 104 üncü maddelerine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Tek ortaklı olarak kurulan şirketinizde, hizmeti karşılığı, şirket müdürüne yapılacak ödemelerin ücret olarak kabul edilmesi gerekmekte olup ücret ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Ancak, şirket tarafından
şirket müdürüne emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak ücret ödenmesi halinde Kurumlar Vergisi Kanununun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtılması hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı ve emsaline göre fazla ödenen tutarların kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.


Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content