kod - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde haklarında sahte belge kullanma tespiti bulunanların verilen 15 günlük süre içerisinde işlemin gerçekliğini ispat eden veya söz konusu KDV tutarını indirim hesaplarından çıkarmak suretiyle beyanını düzelten mükelleflerin özel esaslar kapsamına alınmayacağı belirtilmiştir.
Eser Sevinç | 16/8/2016
Gerek davalı idarenin gerekse bağlı bulunduğu hiyerarşik üst makamların mükellefleri bu şekilde kategorize edebilmelerine olanak sağlayan hiçbir yasal düzenleme bulunmadığı gibi anayasada da buna izin veren bir hüküm yer almamaktadır. Bu şekilde yasal dayanağı olmadan yapılacak bir sınıflandırma, vergi barışını bozucu etki yaratacağı gibi, anayasada güvenç altına alınan temel kişi hak ve hürriyetlerine de aykırılık teşkil eder.
Eser Sevinç | 11/9/2015
Sahte belge incelemeleri vergi müfettişleri eliyle yapılmaktadır, ancak bu müfettişler ya incelemeye başlayamamakta, ya defter ve belgelerin ibraz yazısını tebliğ edememekte, ya da sahteciler hiç ortada olmadıklarından, bu sahteciler nezdinde tam bir inceleme yapamadan tutanak tutmakta ve vergi inceleme raporu oluşturmaktadırlar. Söz konusu raporla da tam bir inceleme yapılamadığı halde, o sahteciden mal alışı olan diğer tüm mükelleflerin zarar görmesine yol açacak şekilde, faturaların diğer mükelleflerce defterlerden çıkarılmasına, düzeltme (!) beyannamesi vermesine ve hatta mükerrer vergi ödemesine (birincisi vergi sorumlusuna yapılan ödemedir) yol açılmaktadır. Bu durum vergi adaletini zedelemektedir.
Eser Sevinç | 13/6/2015
Verilen süre içerisinde olumsuzluğunu gidermeyen mükellefler özel esaslar kapsamına alınacaktır. Kısaca, kendisine bu konuda ‘olumsuzluğu giderme’ bildiriminde bulunanlar söz konusu bildirime uygun davranmazlarsa özel esaslara tabi olacaklar, daha açıkçası ‘KOD’a alınacaklardır.
Eser Sevinç | 23/12/2013
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön