ceza - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

7.000 TL ve Üzeri İşlemler

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kendi aralarındaki ticari işlemler ile nihai tüketicilerden mal ve hizmet bedeli olarak 7.000 TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerini banka, finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmek zorundadır.
Eser Sevinç | 5/1/2018

“ İzaha Davet ” Dönemi

İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesi olarak tanımlanıp, yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdire sevk edilmesini önlemekte, vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ise belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle mükellefleri daha ağır müeyyidelerden korunduğu bir yapıdır.
| 27/7/2017

Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme / Gizleme Fiili

Vergi Usul Kanununun 253. maddesine göre, defter tutmak mecburiyetinde olanlar tuttukları defterleri ve belgeleri*, defter tutmak mecburiyetinde olmayanlar ise almaya mecbur oldukları fatura, gider pusulası ve müstahsil makbuzunu ilgili bulundukları takvim yılını izleyen yıldan başlayarak beş yıl süre ile saklamak zorundadırlar. Defter ve belgelerini saklamak mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler her türlü belge ve bilgileri saklama süresi içinde, yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorundadırlar. (VUK, Md.256)
| 2/6/2017

Vergi Affı Yasalaştı.

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19 Ağustos 2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Eser Sevinç | 19/8/2016

Tahsil Zamanaşımı Süreleri

6183 sayılı Kanunun "Tahsil zamanaşımı" başlıklı 102 nci maddesinde "Amme alacağı, vadesinin rasladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur..." hükmü yer almaktadır.
Eser Sevinç | 19/7/2016

Sahte faturaya çifte ceza

Türkiye 7 numaralı Protokole taraf değildir. Bu nedenle, 7 numaralı Protokolün 4. Maddesine atıf yaparak, Türkiye’de de VUK 359 uyarınca hem idari para cezası verildiği hem de hapis cezası verildiğinden hareketle AİHM’e başvurmak mümkün değildir. AİHM’in bu konudaki Kararları Türkiye’nin 7 numaralı Protokole taraf olmaması nedeniyle Türkiye için bağlayıcı değildir.
Eser Sevinç | 13/3/2015

E-Fatura Düzenlememe Cezası Yasal Değildir

E-fatura düzenlemek zorunda olan şirketlerin yaptıkları satışlara ilişkin olarak düzenledikleri faturayı "kağıt" ortamında değil, elektronik olarak düzenlemeleri durumunda Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 353'ncü maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. İronik olarak, elektronik fatura düzenlenmesi gerekirken, elektronik fatura düzenlemeyip, bunun yerine kağıt fatura düzenleyenlere ceza kesilebileceğine dair VUK'nda bir hüküm bulunmamaktaolup, Maliye Bakanlığı'na elektronik fatura ile ilgili konularda ceza düzenlemesi yapabilme veya ceza kesebilme yetkisi verilmemiştir.
Eser Sevinç | 21/10/2014
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön