özel - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Kamu Borçlarında Şirket Yöneticilerinin Durumu

Sermaye şirketi olan anonim ve limited şirketlerde ödenmeyen vergi, gecikme zammı, vergi ziyaı, tecil faizi, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, SGK prim borç ve gecikme zamları, idari para cezaları vb. borçların takibinde kanuni temsilcilerin sorumlulukları 6183 sayılı Kanun’da düzenlenmiştir. Vergi Usul Kanunu’nunda da anonim ve limited şirketin ödenmeyen vergi borçlarından dolayı sorumlulukları düzenlenmiştir.
Eser Sevinç | 16/5/2018

Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetler

Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödeneceği, Maliye Bakanlığının elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.
Eser Sevinç | 7/2/2018

Mağdur edilen vergi mükellefleri

Sahte belge incelemeleri vergi müfettişleri eliyle yapılmaktadır, ancak bu müfettişler ya incelemeye başlayamamakta, ya defter ve belgelerin ibraz yazısını tebliğ edememekte, ya da sahteciler hiç ortada olmadıklarından, bu sahteciler nezdinde tam bir inceleme yapamadan tutanak tutmakta ve vergi inceleme raporu oluşturmaktadırlar. Söz konusu raporla da tam bir inceleme yapılamadığı halde, o sahteciden mal alışı olan diğer tüm mükelleflerin zarar görmesine yol açacak şekilde, faturaların diğer mükelleflerce defterlerden çıkarılmasına, düzeltme (!) beyannamesi vermesine ve hatta mükerrer vergi ödemesine (birincisi vergi sorumlusuna yapılan ödemedir) yol açılmaktadır. Bu durum vergi adaletini zedelemektedir.
Eser Sevinç | 13/6/2015

Yenilenen KDV İade Sistemi

Katma Değer Vergisi konusunda bugüne kadar yayınlanmış 123 genel tebliği yürürlükten kaldırarak tek bir tebliğ haline getiren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği, 26 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.
Eser Sevinç | 5/5/2014
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön