Sözleşmelerin damga vergisi - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Sözleşmelerin damga vergisi

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: sözleşmedamgavergiakit

Damga vergisi alacağının doğması için belli bir hukuki işlemle ilgili kâğıdın eksiksiz olarak tekemmül etmiş olması gerekir. Kâğıt eksiksiz olarak tekemmül ettikten sonra muamelenin feshedilmiş olması vergilemeyi etkilemez. Damga Vergisi, ticari ve medeni işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar dolayısıyla alınır. Kağıt düzenlenmemişse, vergileme yapılmaz.
Bazı akitlerin sıhhati, kanunen belli şekillere uyularak yapılmasına bağlı tutulmuştur. Bu şekle uyulmadığında, akit geçerli sayılmaz. Bütün bu hallerde kağıdın kanuni şekil şartlarına uyulmadan düzenlenmiş olması, damga vergisi mükellefiyetini etkilemez. Çünkü kağıt kanuni şartlara uymadığı hallerde de bir hususu ispat veya belli etmeye yarayacak niteliği kazanmıştır. Yani bu durumda da kağıdın, bir hususu ispat ve belli etme niteliği taşıma devam eder.
Damga vergisinin ödenmemesi veya eksik ödenmiş olması, kağıdın ve akit işlemin sıhhatini etkilemez. Akitlerde yazılı şekil, ispat aracı veya sıhhat şartıdır. Sıhhat şartı olarak aranmadığı hallerde akitler sözlü olarak da yapılabilir. Bu hallerde yazılı şekle başvurulup kağıt düzenlenmesi, ispat bakımından önem taşır. Kağıdın Damga vergisinin ödenmemesi ise, ispat aracı olma nitelik ve gücünü ortadan kaldırmaz veya zayıflatmaz. Yazılı şeklin akitlerde sıhhat şartı olarak arandığı hallerde de durum aynıdır. Akit, kanunen aranan şartlarına uymakla tamam olur. Damga vergisinin ödenmemiş olması, akdin geçerliliğine hiçbir etki yapmaz. Sadece damga vergisinin cezası ile birlikte alınması gerekir.
Damga Vergisi Yasası uyarınca bu verginin mükellefi, kağıtları imza edenlerdir. Bazı hallerde damga vergisine tabi olan kâğıtlarla ilgili olarak, verginin bir tarafça üstlenileceği yönünde sözleşmelere özel hükümler konulmakta, bunun sonucunda damga vergisinin ödenmemesi halinde mevcut özel hüküm çerçevesinde diğer tarafın sorumlu olacağı ifade edilmektedir.
Oysa Vergi Usul Yasası'nın 8'inci maddesi hükmü gereği olarak "Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz."
Gerçekte gerek mükellefiyet gerekse sorumlulukla ilgili esaslar vergi yasaları ile belli edilir. Vergi yasaları ile belli edilen haller dışında mükellef veya sorumluların, bunları özel mukavelelerle değiştirmeleri, mükellef ve sorumlu sıfatından doğan görevleri başkasına aktarmaları mümkün değildir. Eğer bu tarz bir mukavele yapılmışsa bu, vergi dairesini bağlamaz. Vergi uygulaması bakımında geçerlilik taşımaz.
Diğer yandan söz konusu yasanın 24'üncü maddesi uyarınca vergiye tabi kâğıtların damga vergisinin ödenmemesinden veya noksan ödenmesinden dolayı alınması lazım gelen vergi ve cezadan, mükelleflere rücu hakkı olmak üzere kâğıtları ibraz edenler sorumludur.
Yasal düzenleme gereği "Birden fazla kişi tarafından imza edilen kâğıtlara ait vergi ve cezanın tamamında imza edenler müteselsilen sorumludurlar. Bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunması damga vergisinin noksan ödenmesini gerektirmez. "Bu bağlamda" damga vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin "Damga Vergisine Tabi Kâğıtları" belirleyen (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kâğıtlara ait verginin tamamı kişiler tarafından ödenir. Ancak yine yasal düzenleme gereği olarak "bu kağıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumlar müteselsilen sorumludurlar." Kısaca, kağıt üzerinde yer alan imza sahiplerinin tamamı damga vergisinden müteselsilen sorumlu olmaktadırlar.
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca Sözleşmenin düzenlendiği tarihi izleyen on beş gün içinde ödenir. Ancak, şirketler vergi mükellefiyeti tesis ettirmişler ise, bir ay içinde düzenlenen kâğıtların vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir. Şirketlerin damga vergisi mükellefiyeti yok ise,  kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.
Sözleşmede yazılı bulunan tutar üzerinden (KDV hariç tutar) Damga Vergisi ödenir. Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette Damga Vergisine tabidir.
Kağıtların, imzasız suretlerinin damga vergisine tabi değildir.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
İçeriğe dön