Sermayenin Kaybı ve Borca Batıklık - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Sermayenin Kaybı ve Borca Batıklık

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde TTK ·
Tags: şirketsermayeborçkanuniyedek

Şirketlerde Sermayenin Kaybı ve Borca Batıklık
Sermaye şirketlerinde ortakların sorumluluğu, şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Bu nedenle, sermaye şirketlerinden alacaklı konumda olan 3. kişiler şirketten olan alacaklarını, şirketin malvarlığının yetersizliği nedeniyle tahsil edemezlerse, ortakların kişisel mal varlıkları ile bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durum da, sermaye şirketlerinin içine düşeceği olası bir sermaye kaybı veya borca batıklık durumunda alacaklıların haklarının korunamaması anlamına gelmektedir. Kanunen, şirket yöneticileri şirketin ödeme gücünü takip etmek ve sermaye kaybı veyahut batıklık durumunda önlem almakla yükümlüdür.
Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 376/I. maddesine göre; son yıllık bilânçodan sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının yarısının zararlar sonucu karşılıksız kaldığının, yani yitirilmiş bulunduğunun anlaşılması halinde, yönetim kurulunun, genel kurulu hemen toplantıya çağırması ve uygun gördüğü gerekli önlemleri kurula sunması zorunludur. Yönetim kurulunun, genel kurulu hemen toplantıya çağırması, şirketin finansal yönden kötü durumda bulunduğunu bütün açıklığıyla kurula anlatması, hatta bu konuda bir rapor vermesi, zararların sebeplerini (kaynaklarını) göstermesi ve tedavi çareleri önermesi gerekir. Kanunun uygulanabilmesi için, kanunî yedek akçeler dışındaki yedek akçelerle de zararın kapanmamış olması ve arta kalan zararın sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının yarısını geçmesi gerekir.
Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 376/II. maddesine göre; son yıllık bilânçodan, zararlar sebebiyle sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının anlaşılması halinde, yönetim kurulunun çağrısı üzerine genel kurul aşağıda belirtilen kararlardan birini alabilir:
(1) Sermayenin üçte biri ile yetinme, yani sermayenin azaltılıp zararın bünye dışına atılması;
(2) Sermayenin tamamlanması.
Bu iki karardan biri alınmamışsa şirketin varlığı sona erer.
Şirketin öz sermayesinin yok olması, bir diğer deyişle aktiflerin borçları karşılamaya yetmemesi durumu borca batıklık olarak değerlendirilir. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 376/III. maddesine göre; şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulunun, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilançosu çıkartması gerekir. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulunun, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirmesi ve şirketin iflasını istemesi gerekiyor.Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
İçeriğe dön