Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Reeskont Oranında Değişiklik Yapıldı

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: reeskontdönemsonualacakborçiskontosenet
11/10/2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %17,25; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %18,25 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, geçici ve yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde 11/10/2019 tarihinden itibaren alacak ve borç senetleri reeskontunun hesaplanmasında faiz oranı olarak yıllık %18,25 oranının alınması gerekmektedir (238 Sayılı VUK Genel Tebliğine göre, reeskont işlemleri sırasında iç iskonto yöntemi uygulanmalıdır).

Vergi Usul Kanununa göre alacak veya borçlar esas itibariyle mukayyet değerle değerlenmektedir. Ancak vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçların değerlemesinde, banka, banker ve sigorta şirketleri dışındaki mükellefler, isterlerse reeskont uygulayarak alacak ve borçlarını değerleme günündeki iskonto edilmiş değerlerine göre değerleyebilmektedirler.

Vergi Usul Kanunu'nun 285 inci maddesine göre; vadesi gelmemiş alacak senetlerini değerleme gününün kıymetine irca eden mükellefler vadesi gelmemiş borç senetlerini de aynı işleme tabi tutmaya mecburdurlar.

Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri alacak ve borçlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi ve muamelelerinde uyguladıkları faiz haddiyle değerleme gününün kıymetine irca etmek zorundadırlar.

Senede bağlı alacakların ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi iskonto hadlerinin uygulanması yasal bir zorunluluktur.

Gerçek mahiyeti itibariyle çeklerin vergi uygulamaları bakımından vadeli olma hususiyeti kazandığı ve bu itibarla ileri düzenleme tarihli çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için uygulanması öngörülen reeskont uygulamasından yararlanmasının mümkün bulunduğu açıklanmıştır.

Reeskont ve Avans Oranları:

Dönem
        
Reeskont (%)
        
Avans (%)
                                  
11.10.2019'dan itibaren
        
17,25
        
18,25
                                  
29.06.2018'den itibaren
        
18,5
        
19,50
                                  
31.12.2016'dan itibaren
        
8,75
        
9,75
                     
14.12.2014'den itibaren
        
9
        
10,5
                     
27.12.2013'den itibaren
        
10,25
        
11,75
                     
21.06.2013'den itibaren
        
9,5
        
11
                     
20.12.2012'den itibaren
        
13,5
        
13,75
                     
19.06.2012'den itibaren
        
16
        
16,5
                     
29.12.2011'den itibaren
        
17
        
17,75
                     
30.12.2010'dan itibaren
        
14
        
15
                     
22.12.2009'dan itibaren
        
15
        
16
                     
12.06.2009'dan itibaren
        
18
        
19
                     
09.04.2009'dan itibaren
        
19
        
20
                     
28.12.2007'den itibaren
        
25
        
27
                     
20.12.2006'dan itibaren
        
27
        
29
                     
20.12.2005'den itibaren
        
23
        
25
                     
25.05.2005’den itibaren
        
28
        
30
                     
13.01.2005’den itibaren
        
32
        
35
                     
15.06.2004’den itibaren
        
38
        
42
                     
08.10.2003'den itibaren
        
43
        
48
           

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön