Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: ihracatdestekteşvik

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 26/8/2014 Tarihli ve 2014/8 Sayılı Kararı
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:
04.09.2014-29109 Resmi Gazete
Tarih : 26/8/2014
Karar No : 2014/8
Konu : Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;
Ekonomi Bakanlığının 30/1/2014 tarihli ve 7635 sayılı, 19/3/2014 tarihli ve 19667 sayılı yazıları dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı çerçevesinde, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 24/7/1997 tarihli ve 97/8 sayılı Kararının 1 inci maddesi ile kabul edilen Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar ile bu Karara istinaden 31/7/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 97/5 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında “Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in yerine geçmek üzere hazırlanan ekli “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Türkiye'de tieari ve/veya sınai faaliyette bulunan sirketler tarafından cevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum saglanabilmesini teminen akredite edilmis kurum ve/veya kuruluslardan alınacak kalite, cevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve guvenligini gosterir isaretler ile tarım ürünlerine iliskin laboratuvar analizleri ve belgelendirme islemleriyle ilgili harcarnaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat lstikrar Fonu'ndan karsilanmasid
ır.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Karar, Turkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan sirketlerin pazara giris belgeleri alımına yonelik destekleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Karar, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden hazırlanmıştır.
Tammlar
MADDE 4 - (1) Bu Kararda gecen:
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) İBGS: İhracatci Birlikleri Genel Sekreterligini,
c) Pazara Giriş Belgeleri: Bir ulke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj saglayan belge/sertifika ve/veya test/analiz raporlarını,
d) Sirket: Türk Tiearet Kanunu hukumleri cercevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve Türk Tiearet Kanunu'nun 124 uncu maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif sirketleri,
ifade eder.
Desteklenecek Faaliyetler
MADDE 5 - (I) Bu Karar kapsamında sirketlerin, Uygularna Usul Esasları ile belirlenen Pazara Giris Belgelerine iliskin giderleri % 50 oranında ve belge başına en fazla 25.000 (yirmibeşbin) ABD Dolarına kadar desteklenir. Sirket başına yıllık en fazla 250.000 (ikiyüzellibin) ABD Dolarına kadar destek verilir.
MADDE 6 - (l) Sirketlerin Pazara Giris Belgelerine iliskin harcamaları; bu harcamaların en az %51 ortaklık payına sahip oldugu organik bağı bulunan sirketler uzerinden gerceklestirilmesi durumunda da destek kapsammda degerlendirilir.
Ödeme Belgelerinin İbrazi ve Ödeme
MADDE 7 - (1) Bu Karar kapsamındaki destek odemesinden yararlandırılacak olan sirketler tarafından gerceklestirilen giderlere iliskin harcama belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diger belgelerin, kalite, cevre belgeleri ile insan, can, mal emniyeti ve guvenligini gosterir isaretlerin alnış tarihinden ve tarım ürünleri laboratuvar analizleri raporlarının düzenleniş tarihinden itibaren en geç 6 ay icerisinde, gerekli incelemenin yapilarak Bakanlığa intikal ettirilmesini teminen, üyesi olduklaı İBGS'ye ibraz edilmesi gerekmektedir.
(2) Bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak icin basvuran sirketlerin eksik bilgi ve belgelerini bildirim tarihinden itibaren en gee 3 (üç) ay icerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin 3 (uc) ay icerisinde tamamlanmamaıi halinde destek basvurusu suresi icinde yapılmamış kabul edilir. 3 (üç) aylık sure İBGS evrak-çıkış tarihiyle baslar, sirketin bildirim uzerine verecegi cevabın İBGS evrak kaydına girmesi ile biter.
(3) Bakanlık ve İBGS gerekli incelemenin yapılmasına muteakip, odeme yapilmasına karar verilen sirketler ile ödeme miktarlarlarını Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirir. Bakanlıktan alman bildirim uzerine, Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi yapar.
(4) Bakanlık, destek muracaatının degerlendirilerek ödeme yapilacak sirketlerin belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi konusunda İBGS'nin yetkilendirilmesine iliskin gerekli duzenlemeleri yapabilir.
MADDE 8- (1) Ödemeye iliskin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dahil) Turk Lirasi (TL) cinsinden olanların TL, doviz cinsinden olanlan ise odeme belgesi tarihindeki "Gosterge Niteligindeki Turkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasi Kurları" listesinde yer alan capraz kurlar ve doviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat istikrar Fonu'ndan odenir. "Gosterge Niteligindeki Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi Kurları" listesinde yer almayan ulke para birimleri ABD Doları'na cevrilirken "Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi'nca Alım Satima Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu"nda yer alan kurlar esas aınır.
(2) Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Alım Satıma Konu olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu"nda yer almayan ulke para birimleri ABD Doları'na cevrilirken Bakanlıkca uygun gorülen diger uluslararası veri kaynakları esas alınır.
Yaptırım
MADDE 9 - (1) Bu destekten yararlanacak olan1arın yanıltıcı bilgi ve belge vermesinden dolayı haksız olarak tahsil ettikleri, Destekleme ve Fiyat istikrar Fonu kaynaklı ödemelerde "
lt 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun" hukumleri uygulanır.
MADDE 10 - (1) Bu Kararın uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları inceleyip sonuclandirmaya, bu Karar hükümleri cercevesinde desteklenecek sirketleri ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar cercevesinde tespit etmeye ve odenecek destek miktarını her turlu kamu alacagına karşılık mahsup etmeye, Bakanlık yetkilidir.
Yiiriirliikten Kaldmlan Mevzuat
MADDE 11 - (1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 24/7/1997 tarihli ve 97/8 sayılı Kararın 1 inci maddesi ile kabul edilen Cevre Maliyetlerinin Desteklenmesine Iliskin Karar ile bu Karara istinaden 31/7/1997 tarihli ve 23066 sayih Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
97/5 sayılı "lhracata Yonelik Devlet Yardımları Kapsammda Cevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkinda Teblig" yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Hükümler
MADDE 1 - (1) Bu Kararın yayımlandığı tarih itibarıyla
97/5 sayılı "Ihracata Yonelik Devlet Yardimlan Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Teblig" kapsammda destek basvurusu bulunan sirketlere bu Kararın lehe olan hukumleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12 -(I) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 --(1) Bu Karar hukumlerini Ekonomi Bakanı yürürtür.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
İçeriğe dön