Nakit Sermaye Artırımında Vergi İndirimi - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Nakit Sermaye Artırımında Vergi İndirimi

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: vergiindirimikurumlarvergisinakitsermaye
Yayımlanan son Bakanlar Kurulu Kararı ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu kararın 1inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında KVK’nun 10 uncu maddesi 1inci fıkrasının (ı) bendi uyarınca uygulanacak indirim oranının % 50 olarak belirlendiği,
Kararın 1inci maddesi 2 numaralı fıkrasında, 1 numaralı fıkrada belirlenen orana;
a) Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden, indirimden yararlanılan yılın son günü itibariyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye oranı;  
1) %50 ve daha az olanlar için 25 puan,
2) %50'nin üzerinde olanlar için 50 puan,
b) Nakdi olarak artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda, yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere 25 puan,
ilave edilmek suretiyle söz konusu indirimin uygulanacağı belirtilmiştir.
Yine söz konusu kararın 1inci madde 3 numaralı fıkrasında, uygulanacak indirim oranının;
a) Gelirlerinin %25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kar payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için %0,
b) Aktif toplamının %50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için %0,
c) Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere %0,
ç) Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere %0,
d) 9/3/2015 tarihinden, 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin yürürlüğe girdiği 1/7/2015 tarihine kadar olan dönemde,  sermaye azaltımına gidilmiş olması halinde, azaltılan sermaye tutarına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere %0,
olarak uygulanacağı belirtilmiştir.
Yine söz konusu kararın 1inci madde 4 numaralı fıkrasında, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüslerinin, KVK’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen indirimden yararlanamayacakları açıklanmıştır.
            Anılan kararın 1inci madde 5 numaralı fıkrasında, sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dahil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da ortaklar veya Kanunun 12nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımlarının indirim hesaplamasında dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön