Nakdi Sermaye Artışında Faiz İndirimi - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

TÜRK VERGİ REHBERİ
Sitemizde Türk vergi sistemi hakkında bilgilendirmeler bulunmaktadır.
YMM.Net
Tek YMM
İçeriğe git

Nakdi Sermaye Artışında Faiz İndirimi

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: nakdisermayefaizindirimi
 
Nakdi Sermaye Artışında Faiz İndirimi
6337 sayılı kanunun 8. maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesine eklenen hükümle kurumların nakdi sermaye artışları üzerinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sinin kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde kurum kazancından indirilmesine olanak sağlanmıştır.
04.03.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 9 seri no.lu Tebliğ ile nakdi sermaye artışında faiz indirimine ilişkin düzenlemelere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
Faiz indirimi uygulamasından, 01.07.2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarında nakdi sermaye artışı yapan veya bu tarihten itibaren yeni kurulan sermaye şirketleri yararlanabilmektedir.
İndirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında;
- Mevcut sermaye şirketlerinde ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları,
- Yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı,
dikkate alınmaktadır.
Sermayenin nakit olarak karşılanmayan kısmı ile aşağıda sayılacak sermaye artırımları için indirim uygulaması yapılmamaktadır.
Düzenlemeye göre indirimden;
- Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile
- Kamu iktisadi teşebbüsleri
yararlanamamaktadır.
Tebliğde, aşağıdaki sermaye artışlarının kapsam dışı olduğu belirtilmiştir:
- Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları
- Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artışları
- Öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan sermaye artışları
- Ortaklarca veya ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları
- Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları
- Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları.
Tebliğde ortaklara borcun sermayeye eklenmesinin nakit sermaye artışı sayılıp sayılmayacağına, dolayısıyla faiz indirimi kapsamında olup olmayacağına ilişikin doğrudan bir açıklama yapılmamış olup, bu konu hakkında Bakanlığın ileride ayrıca bir düzenleme yapması halinde duyurulacaktır.
Tebliğde, ortaklarından alacağı olan bir şirketin yaptığı sermaye artırımı yapması durumunda, artırılan sermayenin alacak tutarını aşan kısmı için faiz indiriminden yararlanılabileceği, alacak tutarı kadar olan kısım için ise alacak tahsil edilinceye kadar yararlanılamayacağı bir örnekle açıklanmıştır.
İndirimde, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranı uygulanacaktır.
Bu oran 2015 yılı için en son açıklanan faiz oranı % 14,65’tir.
Tebliğde faiz hesaplamasında süre, ticaret siciline tescil edilen sermaye artırımının nakit olarak karşılanan kısmının şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu (Nakden taahhüt edilen sermayenin, sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihinin içinde bulunduğu) aydan hesap döneminin sonuna kadar olan ay sayısının 12 aya olan oranı olarak ifade edilmiştir.
Sürenin hesaplanmasında, nakden taahhüt edilen sermayenin;
- Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihi,
- Tescil tarihinden sonra şirketin banka hesabına yatırılan tutarlar için ise şirketin banka hesabına yatırılma tarihi
esas alınarak bu indirimden yararlanılabilecektir.
İndirim uygulamasında, artırılan sermayenin hesap dönemi içerisinde ortaklarca nakit olarak ödendiği ay kesri tam ay sayılmakta, yılın kalan süresi için kıst dönem esasına göre indirim tutarı hesaplanmaktadır.
Kurum kazancından indirilebilecek faiz tutarı şu formülle hesaplanacaktır:
Nakdi sermaye artışı x Ticari Krediler Faiz Oranı x İndirim Oranı x Süre
İndirim konusu yapılacak faiz tutarının kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili olduğu hesap dönemine ait matrahın tespitinde indirim konusu yapılamaması halinde indirim, herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın izleyen hesap dönemlerine ilişkin matrahın tespitinde dikkate alınabilir.
İndirim oranları Bakanlar Kurulu kararı ile açıklanmış olup, genel indirim oranı % 50’dir. Diğer indirim oranları tebliğde açıklanmıştır.
Tebliğde, geçici vergi dönemlerinden sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.
Ancak, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç
2020 Tek BAğımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön