MALİ TATİL - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

MALİ TATİL

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: malitatilsüreler
5604 sayılı Kanunla, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil hükümlerinin uygulanacağı, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatilin, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlayacağı düzenlenmiştir. Buna göre 2015 yılı mali tatili 1-20 Temmuz dönemidir.

Anılan Kanun’un izleyen hükmüne göre, son günü mali tatile rastlayan aşağıda belirtilen sürelerin, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağı, buna göre,  beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme sürelerinin, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacağı düzenlenmiştir.  Buna göre 2015 yılı için, mali tatil 1 Temmuz 2015 tarihinde başlayıp 20 Temmuz 2015 tarihinde sona ereceğinden,  beyannamelerin verilme sürelerinin son günü 27 Temmuz 2015 tarihi olacaktır. Aynı zamanda beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacağından 2015 yılı için bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 30 Temmuza uzamış sayılacaktır.

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasında, "Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir. Buna göre gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmayacaktır. Bunlara ek olarak mali tatil nedeniyle uzamayacak sürelerden biri de kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerine ilişkin olarak verilmesi gereken bildirimlerin verilme ve ödeme süreleridir. Aynı zamanda, özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri esas alınarak belirlenen sürelerin de mali tatile denk gelmesi durumunda söz konusu alacaklar için tespit edilen ödeme süreleri mali tatil nedeniyle uzamayacaktır.

Özellikli bazı durumlar için mali tatil süresi içinde aşağıdaki gibi işlemler yapılacaktır:
-        Bildirim sürelerinin mali tatile rastlaması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.
-        Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.
-        Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter-belge üzerinde devam edilebilecek; ancak, bu süre zarfında mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.
-        Vergi/ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde mükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek; tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde ise süre mali tatil süresince işlemeyecektir.
-        Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona erecektir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön