Mali Tatil - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

TÜRK VERGİ REHBERİ
Sitemizde Türk vergi sistemi hakkında bilgilendirmeler bulunmaktadır.
YMM.Net
Tek YMM
İçeriğe git

Mali Tatil

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: malitatilsüreler
 
2016 yılında uygulanacak mali tatil ile ilgili aşağıdaki açıklamalar:

-2016 yılına ait mali tatil 01.07.2016 – 20.07.2016 dönemini kapsamaktadır.

-Son günü mali tatile rastlayan kapsamdaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır. Buna göre;
•Beyana dayalı tarhiyatta, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır.
•İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır.

-İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.

-Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca veya vergi dairelerince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde bu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.

-Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir. Örneğin; Haziran/2016 dönemine ait muhtasar beyannamenin verilme süresinin (23.07.2016) mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içine rastlaması nedeniyle beyanname verme süresi 25.07.2016, Haziran/2016 dönemine ait KDV beyannamesinin verilme süresinin (24.07.2016) mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içine rastlaması nedeniyle beyanname verme süresi 25.07.2016’dır.

-Muhasebe kayıt süreleri ile işe başlama, adres değişiklikleri, iş ve işletmede değişiklik ve nakil bildirim sürelerinin mali tatile rastlaması halinde bu süreler mali tatil süresince işlememektedir.

-Mali tatil süresince işyerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazının istenmesi mümkün değildir. Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan incelemelerle ilgili olarak yine bu süre içinde ek bilgi ve belge talep edilmesi ve tutanak imzalamaya davet edilmesi mümkün değildir.

-Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi, uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzayacaktır. Bu durumda yukarıdaki örnekte Haziran/2016 dönemine ait muhtasar beyannameye ilişkin ödeme süresi 26.07.2016, Haziran/2016 dönemine ait KDV beyannameye ilişkin ödeme süresi 26.07.2016 tarihi olacaktır.

-Aşağıdaki vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmamaktadır.
- Özel tüketim vergisi
- Banka ve sigorta muameleleri\nvergisi
- Özel iletişim vergisi
- Şans oyunları vergisi
- Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) vergi, resim\nve harçlar.

Öte yandan, özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde, bu alacaklar için belirlenen ödeme süreleri, mali tatil nedeniyle uzamamaktadır.
 

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç
2020 Tek BAğımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön