Kuruluş ve sermaye artırımında Rekabet Kurumuna yapılacak ödeme - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Kuruluş ve sermaye artırımında Rekabet Kurumuna yapılacak ödeme

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde TTK ·
Tags: kuruluşbirleşmedevirişletmerekabetticaretsiciltecsililan
[image:image-0]
Yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın onbinde dördü, Kurum adına ticaret sicili harçlarını tahsile yetkili birimlerce tahsil edilir. Makbuz karşılığı yapılan haftalık tahsilatlar en geç bir sonraki haftanın ikinci işgünü mesai bitimine kadar Kurum hesaplarına aktarılır.
Kuruluş ve sermaye artırımı işlemlerinin yürütülmesinde, tahsilat birimlerince ödeme karşılığı düzenlenecek makbuz esas alınır. Makbuzda, ortaklığın ticaret unvanı, ödeme tutarı ile bu paranın Kurum adına yatırıldığının belirtilmesi gerekir.
Ödemenin yapıldığına ilişkin makbuzun, Ticaret Sicili Müdürlüklerine tescil için yapılan başvurularda, talep edilen diğer belgelerle birlikte verilmesi zorunludur. Bu makbuzun başvuru belgeleri arasında bulunmaması halinde tescil işlemi yapılmaz.
Ortaklıkların 6102 sayılı Kanunun 136 ncı maddesine göre devralınmasından dolayı sermayelerinin artırılması halinde, sadece artan meblağ üzerinden onbinde dört ödeme yapılacaktır. Aynı esaslar nev’i değişikliği halinde de geçerlidir. Sermaye artışına neden olmayan unvan ve nev’i değişiklikleri ödeme yapılmasını gerektirmez.
Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıklarda ödeme
Kayıtlı sermaye sisteminden yararlanan ortaklıkların, ticaret siciline tescil edilmiş kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artırımları da bu esaslara tabidir.
Bu kapsamdaki ortaklıklar; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen tescile mesnet belge ile birlikte makbuzu da Ticaret Sicili Müdürlüğüne vermek zorundadırlar. Makbuzun bulunmaması halinde Ticaret Sicili Müdürlüklerince tescil işlemi yapılmaz.
Kuruluş veya sermaye artırımından vazgeçme ve onbinde dört tutarının yanlış yatırılması
Kuruluş veya sermaye artırımından vazgeçilmesi halinde, yapılan ödeme tutarının iade edilebilmesi için, bir dilekçe ile Rekabet Kurumuna başvurulması gereklidir. Dilekçeye; makbuz, noterden tasdikli sarfı nazar kararı, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenen tescilin yapılmadığına dair belge eklenir.
Ödemenin eksik yapılması durumunda; eksik kısım tahsile yetkili birime yatırılacak ve her iki makbuz ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne ibraz edilir. Ödemenin fazla yapılması durumunda; ortaklığın yazılı talebi üzerine, iadeye konu olacak miktar ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tespit edilerek, bir yazı ile talep sahibine bildirilir. Talep sahibi olan ortaklık, makbuz örneği ile söz konusu yazıyı bir dilekçe ekinde, Rekabet Kurumuna intikal ettirir.
Yapılacak inceleme sonucunda fazla ve yersiz ödendiği tespit edilen tutarlar yatıranlara iade edilir.Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
1453 Maslak Mah.
T4a Bl. No:73
Maslak Sarıyer İstanbul
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön