Kur farkı KDV Matrahına Dahildir. - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Kur farkı KDV Matrahına Dahildir.

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: KDVkurfarkıithalat
Kur farkı, KDV Matrahına Dahil Unsurlar Arasına Eklendi: 18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7161 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile başta bazı Vergi Kanunları olmak üzere birçok Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapıldı.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 13.12.2017 tarih ve E:2017/548, K:2017/606 sayılı kararıyla Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin Kur Farklarının KDV’ye tabi olduğuna yönelik düzenlemeler içeren “III/A-5.3” numaralı bölümü ile “III/B-1.2.2” numaralı bölümünün iptali yönündeki davayı reddeden Danıştay Dördüncü Dairenin 18.05.2017 tarih ve E:2014/4834, K:2017/4605 sayılı kararını bozmuş idi: Bunun üzerine 7161 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin (c) bendine eklenen “kur farkı” ibaresiyle, kur farklarının KDV matrahına dahil olacağı yasal hale gelmiştir.

Bu düzenlemeyle, yurt içinde dövizli veya dövize endeksli faturalarla ilgili olarak, ödeme aşamasında 18.01.2019 tarihinden itibaren oluşan kur farkları için fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması konusu netlik kazanmıştır.

Düzenlemenin gerekçesine göre; “ithalatta olduğu gibi yurtiçinde yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda, kur farklarının da matraha dahil olduğu madde metnine yazılmak suretiyle uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.” Maliye idaresinin bu uygulamayı 18.01.2019 tarihinden önce oluşan kur farkları için de uygulayabilecektir. Düzenleme 18.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön