KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde TTK ·
Tags: KOBİdestekteşvik

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

1. Çağrı Başlığı
Konu 1: KOBİ
lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek
Konu 2: KOBİ
lerin Markaya Yönlendirilmesi
UYARI: İşletmeler belirlenen konulardan sadece biri için başvuru yapabilecektir.

2. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar
KOBİ
lerin sağlıklı bir biçimde büyüyebilmesi, daha uzun ömürlü olabilmesi ve ekonomideki etkinliklerinin attırılabilmesi için özellikle yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi büyük önem arzetmektedir. Bununla birlikte, günümüz inovasyon odaklı rekabet anlayışı dikkate alındığında; tüketici etkisi, mal ve hizmetlerin dünya pazarlarına ve yerel pazarlara markalanarak sunulmasının bir zorunluluk haline geldiği gerçeğinden hareketle, KOBİlerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarında ve marka olmalarında doğru stratejilere ihtiyaçları bulunduğu bir gerçektir. Ülkemizde işletmelerin %99unu oluşturan KOBİlerin yapısı büyük çoğunlukla aile şirketi şeklindedir. Bu işletmeler kurucu ve çevresindeki az sayıda çalışanı ile hızlı ilerleyen işletmeler olup belirli bir büyüklüğe ulaştıklarında sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu işletmelerde bütüncül ve sistemli bir yaklaşım olmaması, işletme faaliyetlerinde kontrol ve kurucuya bağlı olarak hayatını sürdürmeleri, yaşam ömürlerini kısaltan bir faktör olarak görülmektedir. İşte Kurumsallaşma özellikle aile işletmelerinde faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve yaşam süresinin uzatılması açısından büyük önem arz etmektedir. Günümüzde yaşanan hızlı değişimler ve yeni gelişmeler işletmelerin eski kurallara göre rekabet edebilmelerini olanaksız hale getirmiş bulunmaktadır. Zira dünya genelinde işletmeler, pazar paylarını arttırabilmek ve rekabet edebilmek için yenilikçilik, teknoloji ve markalaşmayı önceliklendirmekte ve hem ar-ge faaliyetlerine hem de markalaşmaya ciddi yatırım yapmayı zorunlu hale getirmiştir. Keza markalaşma ve kurumsallaşma arasında da doğrusal bir ilişkiden bahsedilmektedir. Bir işletmenin markalaşabilmesi için öncelikle kurumsal bir yapı varlığının olması ön şart olarak kabul edilmektedir. Marka her ne kadar yenilikçiliğin getirisini garanti altına alsa da, bunu sürdürülebilir kılmak için kurumsal bir yönetim anlayışını da beraberinde tesis etmek gerekir. KOSGEB olarak bu tespitlerden yola çıkarak ve kurumsal yükümlülüklerimizde dikkate alındığında, KOBİ Proje Destek Programı kapsamında “KOBİlerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek” ve “KOBİlerin Markaya Yönlendirilmesi” konularında çağrıya çıkılması ve KOBİlerin projelerinin desteklenmesi yönünde çalışmalarını tamamlanmış bulunmaktadır.

3. Çağrı Takvimi

Çağrı Açılış Tarihi: 30 Ocak 2015

*Çağrı Kapanış Tarihi: 20 Mart 2015 - saat 23.59

* Proje başvuru formunun işletme tarafından www.kosgeb.gov.tr üzerinden doldurularak onaylanması gereken en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihten sonra sistem proje başvurularına kapatılacağından hiçbir şekilde proje başvurusu yapılamayacaktır.

4. Proje Başvurusu

Proje Başvuru Formu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden doldurulup çıktısı alınarak eki belgelerle birlikte İlgili KOSGEB Hizmet Merkezine verilir.

5. Destek Şartları

Proje süresi: en az 6 ay en fazla 24 Ay

KOSGEB Destek üst sınırı : 150.000 TL

Destek Oranı*: 1. ve 2. Bölgelerde %50, 3., 4., 5., ve 6. Bölgelerde %60

*19.06.2012 tarih 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
İçeriğe dön