Kişisel Verilerin Silinmesi - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Kişisel Verilerin Silinmesi

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde TTK ·
Tags: kişiselveriverisaklamakanun
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel veriler sahibinin açık rızası olmaksızın elde edilemez, paylaşılamaz ve saklanamaz. Ancak yasal bir yükümlülük gereği işlenmesi gereken bir kişisel veri varsa, açık rıza alınmaksızın o veri kullanılabilir. Bir kişisel veriyi saklamak haklı gerekçe olduğunda mümkündür. Örneğin, ücretlere ilişkin bilgiler, ücretlerde zaman aşımı beş yıl olduğundan beş yıl süreyle saklanabilir. Bu süre geçtikten sonra kişisel verilerin elde tutulması mümkün değildir, yasal olarak o bilginin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 28.10.2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi esas ve usullerini ortaya koymaktadır.

6698 Sayılı Kanun’un 16’ncı maddesi gereğince Veri Sorumluları Siciline kayıt olmakla yükümlü olan veri sorumluları, kişisel veri işleme envanterine uygun olarak kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamakla yükümlüdür.

Genel kural olarak, 6698 Sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamış olan veri sorumlusu, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön