Kişisel Verilerin İşlenmesi - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Kişisel Verilerin İşlenmesi

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde TTK ·
Tags: kişiselverilerinkaydedilmesi
6698 sayılı Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile;
 
     
  • Yıllık çalışan sayısı      50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan      gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve      tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına,
  •  
  • Bu kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazetede yayımlanmasına
 
karar verilmiştir.
 
              Firmanız, kişisel verilerin işlenmesine dayalı bir sisteme sahipse ve yukarıdaki hadleri karşılıyorsa, yukarıdaki uygulamaya tabi olacaktır.  Bu durumda, VERBİS’e aşağıdaki bilgilerin girilmesi gerekmektedir:
 
 
a) Veri sorumlusu, varsa veri sorumlusu temsilcisi ile irtibat kişisine ait kimlik ve adres bilgilerine ilişkin Kurul tarafından belirlenecek başvuru formunda yer alan bilgiler,
 
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 
c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,
 
ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
 
d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
 
e) Kanunun 12 nci maddesinde öngörülen ve Kurul tarafından belirlenen kriterlere göre alınan tedbirler,
 
f) Kişisel verilerin mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön