Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: kanunitemsilcianonimlimitedşirketyönetimortakortaklarmüdür

Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğuna İlişkin Anayasa Mahkemesi İptal Kararı vermiştir: 3 Nisan 2015 tarihli ve 29315 sayılı Resmi Gazete'de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu başlıklı mükerrer 35 inci maddesinin son iki fıkrasının iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin 19/3/2015 tarihli ve E: 2014/144, K: 2015/29 sayılı Kararı yayımlandı.

6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesinin 5766 sayılı Kanunla eklenen son iki fıkrasında, amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği
anlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahısların, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulacağı, kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hükümlerin, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı hüküm altına alınmıştı.

Anonim şirketin kanuni temsilcisi yönetim kurulu üyeleri kabul edilmekteyken; limited şirketin kanuni temsilcisi ise şirket sözleşmesi ile tayin edilmiş müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortak veya tüm ortaklar ya da üçüncü kişiler olabilmektedir.

Kanun’un iptal edilen düzenlemeleri de içeren mükerrer 35. Maddesi şöyledir:
"Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu
Mukerrer Madde 35 - Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
Bu madde hükmü, yabancı şahıs veya kurumların Türkiye'deki mümessilleri hakkında da uygulanır.
Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını kaldırmaz.
Temsilciler, teşekkülü idare edenler veya mümessiller, bu madde gereğince ödedikleri tutarlar için asıl amme borçlusuna rücu edebilirler.
(Ek fıkra: 4/6/2008-5766/4 md.) Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur.
(Ek fıkra: 4/6/2008-5766/4 md.) Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz.
"

Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümler, Anayasa’nın 153 ve 6216 sayılı Kanunun Mahkeme kararları başlıklı 66 ncı maddesine göre, iptal kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkmaktadır.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön