Kamu Borçlarında Şirket Yöneticilerinin Durumu - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Kamu Borçlarında Şirket Yöneticilerinin Durumu

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: vergigecikmezammıvergiziyaıtecilfaiziusulsüzlükveözelusulsüzlükcezalarıSGKprimborçvegecikmezamlarıidariparacezaları
Sermaye şirketi olan anonim ve limited şirketlerde ödenmeyen vergi, gecikme zammı, vergi ziyaı, tecil faizi, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, SGK prim borç ve gecikme zamları, idari para cezaları vb. borçların takibinde kanuni temsilcilerin sorumlulukları 6183 sayılı Kanun’da düzenlenmiştir. Vergi Usul Kanunu’nunda da anonim ve limited şirketin ödenmeyen vergi borçlarından dolayı sorumlulukları düzenlenmiştir.
 
 
Şirketten alınamayan kamu alacakları için kanuni temsilcilerinin malvarlıklarına gitmek mümkündür. Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu maddesi ‘Kanuni temsilcilerin ödevi’ni tanımlamaktadır. Buna göre tüzel kişilerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde, bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilmektedir. Kanuni temsilcilerin, bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye’de bulunmayan mükelleflerin Türkiye’deki temsilcileri hakkında da uygulanacaktır.
 
 
Kanuni temsilciler veya teşekkülü idare edenler bu suretle ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler. Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını da kaldırmaz.
 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un mükerrer 35’inci maddesi gereği olarak tüzel kişilerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi varlıklarından tahsil edilecektir.
 
 
Kamu alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar topluca ve birlikte mevcut amme alacağının ödenmesinden sorumlu olacaklardır.
 
Anonim ve limited şirketlerde kanuni temsilcilerin, vergiyle ilgili ödevleri yerine getirmemesinden doğan vergi borçlarından sorumlu tutulabilmeleri için kamu alacağının, tüzel kişilik varlığından tahsil olanağının kalmaması gerekmektedir.
 
 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 75’inci maddesine göre yapılan takip sonucunda, borçlunun haczi caiz malı olmadığı veya bulunan malların satış bedeli borcu karşılamadığı takdirde borçlunun aciz halinde sayılacağı kurala bağlanmış, şirket için aciz halini gösteren aciz fişinin düzenlenmemesi durumunda da, kamu alacağından kanuni temsilciler kişisel varlıklarıyla sorumlu tutulmaya devam ederler.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön