İzaha davet - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

TÜRK VERGİ REHBERİ
Sitemizde Türk vergi sistemi hakkında bilgilendirmeler bulunmaktadır.
YMM.Net
Tek YMM
İçeriğe git

İzaha davet

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: izahadavetvergiusulkanunuvergiincelemesi
213 sayılı Kanunun mülga 370    inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

İzaha    davet:
MADDE    370 – Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk    edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet    eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön    tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması    kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. Kendisine izaha davet yazısı    tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, bu Kanunun    371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz.
İzaha    davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta    bulunulması durumunda;
1.    Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına    sebebiyet verilmediğinin idarece anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu    tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz veya takdir    komisyonuna sevk edilmez.
2. Mükelleflerce izahta bulunulan tarihten itibaren    15 gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi,    eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve    ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri    için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette    uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla    vergi ziyaı cezası, ziyaa    uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse    tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez.
Birinci    fıkra kapsamında yapılmış ön tespitlerin, verginin bu Kanunun 359 uncu    maddesinde yer alan fiillerle ziyaa uğratılmış    olabileceğine ilişkin olması hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz. Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge    kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde,    kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; her    bir belge itibarıyla 50 bin Türk lirasını geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmaması kaydıyla    mükellefler izaha davet edilebilir. Bu fıkrada yer alan tutar, her    yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden    değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.
Maliye    Bakanlığı ön tespitin niteliğini, izaha davetin şeklini ve kapsamını,    daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek mercii, davet    yapılacakları, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya    ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Eser Sevinç
2020 Tek BAğımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön