Hisse Devrinde Damga Vergisi - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Hisse Devrinde Damga Vergisi

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: damgavergisihissedevri

Anonim şirket hisse devirlerinin pay defterine yazılması için, alınan yönetim kurulu kararlarında payını devredenler aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri olabilmektedirler. Bu kişilerin kendi aralarında veya üçüncü şahıslara pay devrettikleri ve bu hususun yönetim kurulu kararında yer aldığı durumlarda, payı devreden ve devir alan yönetim kurulu üyelerinin imzasını içeren yönetim kurulu kararlarının örneğinin çıkarılması işleminin damga vergisine tabi olup olmadığı konusunda bir özelge verilmek suretiyle idari görüş belirmiştir.

Konya Vergi Dairesi Başkanlığının 27.01.2015 Tarih ve 37009108-155.01[ md/2014-2230/]-11 sayılı özelgesinin sonuç bölümü aşağıdaki gibidir
:

"
Buna göre, şirketinizin yönetim kurulu üyeleri ve diğer şirket ortakları arasında yapılan hisse devir işleminin karar defterine yazılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının, hissesini devreden ve devralan Yönetim Kurulu üyelerinin imzasını ihtiva eden devre ilişkin kısmının Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca nispi damga vergisine tabi tutulması; ancak yönetim kurulu üyesi olmayan diğer ortakların hisselerinin devrine ilişkin kısmının ise bu ortakların da imzasının bulunması halinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir."


Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content